KİTABXANAŞÜNASLIQ VƏ İNFORMASİYA JURNALI

 

Elmİ-nəzərİ və təcrübİ jurnal

 

 

Kitabxanaşünaslıq və informasiya 2010 № 1

Kitabxanaşünaslıq və informasiya 2010 № 2

Kitabxanaşünaslıq və informasiya 2010 № 3

Kitabxanaşünaslıq və informasiya 2011 № 1

Kitabxanaşünaslıq və informasiya 2011 № 2

Kitabxanaşünaslıq və informasiya 2011 № 3

Kitabxanaşünaslıq və informasiya 2016 № 2-3

Təsisçi və baş redactor: Abuzər Xələfov - Əməkdar elm xadimi, BMT yanında Beynəlxalq İnformasiyalaşdırılma Akademiyasının akademiki, tarix elmləri  doktoru, professor

 

Baş redaktor müavini:                                   Knyaz Aslan - Fəlsəfə doktoru (Pedaqoji elmlər üzrə), dosent

Məsul katib:                                                      Pərviz Kazımi

Redaksiya heyəti:                                         

Bayram AllahverdiyevTarix elmləri doktoru, professor

Xəlil İsmayılovTarix elmləri doktoru, professor

Aybəniz Əliyeva-KəngərliFilologiya elmləri doktoru

Kərim TahirovFəlsəfə doktoru (Tarix  elmləri üzrə)

Mayıl ƏhmədovPrezident Kitabxanasının direktoru

Lətifə Məmmədova Fəlsəfə doktoru (Tarix elmləri üzrə)

Sahib RzayevFəlsəfə doktoru (Filologiya elmləri üzrə), dosent

Əli RüstəmovFəlsəfə doktoru (Pedaqoji elmlər üzrə), dosent

Elçin ƏhmədovFəlsəfə doktoru (Pedaqoji elmlər üzrə) dosent

 

 

Redaksiyanın ünvanı

Bakı, Az1148., Z.Xəlilov küç. 23

BDU, 2 saylı tədris korpusu, mərtəbə 4, otaq № 410

 

Əlaqə telefonu: 439-03-66., (050) 365-48-41

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti