İSMAYILOV NADİR İSLAM OĞLU

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, BMT yanında Beynalxalq İnformasiyalaşdırma Akademiyasının həqiqi üzvü

Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasının müdiri

İş telefonu: 538-23-14

E-mail: kafedra_biblioqraf@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1956-cı ildə Azərbayycan SSR Jdanov rayonunda (İndiki Beyləqan) anadan olmuşdur

1974-1979, S. M. Kirov adına ADU-nun (indiki BDU) Kitabxanaçılıq fakültəsində təhsil almışdır

1979- ADU, Biblioqrafiya kafedrası, aspirantura (əyani);

1982- Biblioqrafiya kafedrası, müəllim;

1992-indiyədək-    BDU, dosent;

1994-2003, dekan müavini;

2007-2011, BDU, Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrası, müdir əvəzi;

2012-ci ilin fevral ayının 1-dən kafedra müdiri vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

2009-cu ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanı, 2012-ciildə “Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə təltif olunmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1979–cu ildə ADU-nun Kitabxanaçılıq fakültəsini  fərqlənmə diplomu ilə bitirib;

1987–ci ildə Moskva Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutunda, “Təbabət üzrə məhəlli kitabxana-biblioqrafiya ehtiyatlarının inkişafı, müasir vəziyyəti və təkmilləşdirilməsi yolları (Azərbaycan materialları əsasında)” adlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

1992-ci ildən BDU-nun dosenti;

2014-cü ildə BMT yanında Beynəlxalq İnformasiyalaşdırma Akademiyasının həqiqi üzvü seçilmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1979- M.F.Axundov adına Azərbaycan  Respublika Dövlət Kitabxanası;

1979-1982- ADU,  Biblioqrafiya kafedrası, aspirant;

1982-ADU,  Biblioqrafiya kafedrası, müəllim;

1992-indiyədək-  BDU,  Biblioqrafiya kafedrası, dosent;

1994-2003, BDU, Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi, dekan müavini;

2007-2011, Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasının müdir əvəzi,

2012-indiyadak,  Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasının müdiri;

Tədris etdiyi fənlər:

“Azərbaycanda təbiətşünaslığın biblioqrafiyası”,

“Biblioqrafiyaşünaslıq fənlərinin tədrisi metodikası”.

“Sənədşünaslıq”,

“Biblioqrafiyaşünaslıq”,

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Kitabxana-biblioqrafiya resurslarnın yerləşməsi və səmərəli istifadəsi problemləri

105 məqalənin, 1 dərs vəsaitinin,  3 monoqrafiyanın, 12 kitabın müəllifidir

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 1. BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda «Azərbaycan Respublikasında biblioqrafik fəaliyyətin müasir vəziyyəti və perspektivləri» mövzusunda məruzə ilə iştirak və çıxış etmişdir.
 2. “Müasir informasiya məkanı və kitabxanalar” mövzusunda keçirilmiş Respublika Elmi Konfransında və Əməkdar elm xadimi, prof.A.A.Xələfovun 80 illik yubileyinə həsr edilmiş konfransda məruzlərlə çıxış etmişdir.
 3. “Biblioqrafiyaşünaslığı müasir problemləri” // Bakı Dövlət Universitetinin 95 illiyinə həsr olunmuş “Kitabxana-informasiya və nəşriyyat fəaliyyətinin müasir problemləri” BUN.- 25 dekabr 2014-cü il
 4. İsmayılov N.İ. Biblioqrafiyaşünaslığın müasir problemləri//Kitabxana-informasiya və nəşriyyat fəaliyyətinin müasir problemləri mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları.-Bakı.-2014.-S.33-35.
 5. Kitabxana resursları: yerləşməsi və istifadəsi problemləri // Ümumilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyevin  anadan olmasının 92 illiyinə həsr olunmuş “Müasir dövrdə kitabxana-informasiya fəaliyyətinin və kitabşünaslığın müasir problemləri” BUN.-7 may, 2015-ci il.-S.15-22
 6. Sənədşünaslıq multidistiplinar istiqamət kimi //“Kitabxana-informasiya fəaliyyəti və fənlərarası inteqrasiya” mövzusunda keçirilmiş  Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları BUN.- 23 dekabr 2015-ci il.-S.113-117
 7. Azərbaycan Respublikasında multikulturalizmin informasiya təminatının bəzi məsələləri//Mədəni müxtəliflik: dünya və azərbaycan mövzusunda keçirilmiş  Beynəlxalq Elmi-praktiki Konfransın materialları.- 29 aprel  2016-cı il.-S.59-62
 8. Azərbaycan biblioqrafiyasının tarixi” fənninin tədrisində multidistiplinar istiqamətlər // “Kitabxana-informasiya fəaliyyəti və fənnlərarası inteqrasiya”  mövzusunda keçirilmiş  Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları.- 15 noyabr , 2016-cı il.-S.52-55
 9. Islam mədəniyyətində kitabxana və bibliqrafiya məsələləri// “Heydər Əliuyev və Azərbaycanda kitabxana işi” / Respublika Elmi Konfransının materialları.-10 may, 2017.-S.29-34.
 10. Metainformasiya konsaltinqi: mahiyəti və tətbiq sahələri// “Kitabxana-informasiya fəaliyyəti və biliklər cəmiyyəti: inteqrasiya meyilləri və çağırışlar” mövzusunda keçirilmiş Respublika  Elmi Konfransın materialları.-23 dekabr, 2017.-S.43-45.

 

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

Məqalələr:

Azərbaycan dilində

 1. Azərbaycanda kitabxanaşünaslığın inkişafı və müasir vəziyyəti // Mədəni-maarif işi.- 1978.№3.-S.36-39. (E. Bədəlovla bilikdə)
 2. Müasir mərhələdə Azərbaycanda tibb işçilərinə biblioqrafik xidmətin
  bəzi məsələləri // Müasir mərhələdə Azərbaycanda biblioqrafiya işi məsələləri:
  (Elmi əsərlərin toplusu).- B.:АДУ, 1982.- S.145-160.
 3. Azərbaycanda tibb işçilərinə biblioqrafik xidmətin
  opti­mal­laşdırılması, onların peşə səviyyəsinin təkmilləşdirilməsi amili kimi //
  Sosializmin təkmilləşdirilməsi illərində Azərbaycanda elmi-işçilərə kitabxana-
  biblioqrafiya xidməti(Elmi əsərlərin mövzu məcmuəsi).- B.:АДУ, 1985.- S.78-83
 4. Azərbaycan SSR-də tibb işçilərinin peşə tələbatının öyrənilməsi əsasında təbabət üzrə məhəlli sənəd axınının təhlili // Sənəd axını və elmin müxtəlif sahələrinin biblioqrafik biblioqrafik təminatı problemləri( Elmi əsərlərin mövzu məcmuəsi).- B.:АДУ, 1986.-  S.61-66
 5. Kitabxana işçisi nəyi bilməlidir? (A.Xələfov, R.Kazımov, və E.Bədəlovun «Kitabxana işçisinin məlumat kitabı» əsəri haqqında) // Azərbaycan gəncləri.-l986.-18 oktyabr. (Z. Əliyevlə birlikdə)
 6. Библиографийа ишинин ялагяляндириъи мяркязи // М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Дювлят Китабханасынын елми ясярляри:Бур.5.-1990.-С.46-59.(С.Аллащверяновла бирликдя)
 7. Sovet Azərbaycanında biblioqrafiyaşünaslığın əsasları // BDU-nun elmi əsяrlərinin mövzu məcmuəsi.- B., 1990.- S. 54-61
 8. Milli biblioqrafiyanın yaranması// Dil və ədəbiyyat.- 1997.-№l .-S.118-120. ( Z. Əliyev вя Q.Hacıyeva  иля bilikdə)
 9. Kitabxanaçılıq fakültəsi 50 ildə // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: Elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.- B.: BUН., 1997.- №l.- S.9-17. (X.İsmayılovla birlikdə)
 10. Azərbaycanda kitabxana-biblioqrafiya ehtiyatı: vəziyyəti, problemləri, perspektivləri // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: Elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.- B.: BUН., 1998.- №2.- S.81-89
 11. Görkəmli biblioqraf alim Əşrəf Xələfov // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: Elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.- B.: BDU, 1998.- №2.- S.118-122. / (Z. Əliyevlə bilikdə)
 12. Azərbaycanda kitabxana-biblioqrafiya ehtiyatlarının yerləşməsi və istifadəsinin bəzi məsələləri // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: Elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.- B.:BUN, 1999.- №l.- S.94-100
 13. Milli biblioqrafiya biblioqrafik resursun tərkib hissəsi kimi // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: Elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.- B.: BUН, 2000.- №2.- S.94-103.
 14. Azərbaycan kitabxana-biblioqrafiya ehtiyatlarının təşkili və istifadəsinin aktual problemlərinə həsr olunmuş seminar // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: Elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.- B.: BUN., 2000.-S.142-147. (Ç.Rüstəmova вя M.Hacıyeva ilə birlikdə)
 15. A.A.Xələfov «Kitabxanaşünaslığa giriş» adlı dərsliyi haqqında)   // Azərbaycan.- 2001.- 14 aprel.-S.6
 16. Əsl ziyalı haqqında söz (BDU-nun Biblioqrafiya kafedrasının professoru Zöhrab Əliyev haqqında) // Azərbaycan biblioqrafiyasının canlı salnaməsi.-B., 2003.- S.46-49. (K.Aslanla birlikdə)
 17. Kitabxananın biblioqrafik məlumat bazasının yaradılması problemləri// Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi .-B.BUН, 2003.- №4.- S.263-267. (S. Abbasovla birlikdə)
 18. Azərbaycan biblioqrafiyasını zənginləşdirən dəyərli töhfə: Dünyanın görkəmli dövlət xadimi (H.ƏIiyev: Biblioqrafik məlumat kitabı haqqında) // Respublika.- 2003.- 13 iyun.- S. 1-2. (Z. Əliyevlə bilikdə)
 19. Azərbaycanda sahəvi kitabxana ehtiyatlarının inkişaf meylləri // Bakı Universiteti Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası.- 2004.- №2.- S.260-268
 20. Kitaba bağlanan ömür // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: Elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.- B.: BUН, 2002.- №1.- S.113-116. (Z.Baxşəliyev ilə birlikdə)
 21. Avtomatlaşdırılmış kitabxana // Hümanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi .-  BSU nəşr-tı.- 2003.- №4.- S. 276-285. (T. Davidovla birlikdə)
 22. Azərbaycanda sahəvi kitabxana ehtiyatlarının inkişaf meylləri // Bakı Universiteti Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası.-2004.-№2.-s.260-268.
 23. Milli biblioqrafik sərvət: problemləri, perspektivləri // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi.-  BSU nəşr-tı, 2005.-№1.- S. 321-328
 24. (R.Kazımovla birlikdə)
 25. Kitabxanaşünaslıq sahəsində elmi-pedаqoji kadrların hazırlanmasında professor A.Xələfovun xidmətləri // Müdriklik və alimlik zirvəsində. Abuzər Alı oğlu Xələfov. Anadan olmasının 75, elmi-pedaqoji fəaliyyətinin 50 illiyinə həsr edilir.- Б.:БУН, 2006-  S.138-145.
 26. Milli biblioqrafik sərvət: problemləri, perspektivləri //Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri:Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi.-2005.-№1.-s.321-328
 27. İlk kitabxanaşünas-biblioqraf alim, görkamli pedaqoq və ictimai xadim: Bakı Dövlət Universiteti-80 (Prof.A.A.Xələfov) // Respublika.-2006.-6 fevral. (R.Kazımovla birlikdə)
 28. Müdriklik və alimlik zirvəsində. (Abuzər Alı oğlu Xələfov. Anadan olmasının 75, elmi-pedaqoji fəaliyyətinin 50 illiyinə həsr edilir).-B.,2006.-S.138-145
 29. XII əsrdən XIX əsrin ikinci yarısına qədər Azərbaycanda kitabxana biblioqrafiya ehtiyatlarının inkişafı //Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi.-2006.-№1.-S.330-338
 30. Yeni biblioqrafik məlumat kitabı (M.Cəlal: biblioqrafik məlumat kitabı haqqında) // Azərbaycan.-2007.-3 fevral.
 31. Təbiətşünaslıq, texnika və kənd təsərrüfatı üzrə ədəbiyyatın biblioqrafik təhlilinin bəzi məsələləri //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodiki və təcrübi jurnal.-2007.-№.2.-S.59-75
 32. «Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair» dövlət proqramının həyata keçirilməsinin informasiya təminatı //Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri: Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi.-2007.-№3.
 33. Azərbaycanda biblioqrafik fəaliyyətin inkişafının bəzi məsələləri// Kitabxanaşünaslıqvə biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodiki və təcrübi jurnal.-2008.-№1.
 34. Azərbaycan mühacirlərinin Türkiyədə kitab nəşri sahəsindəki fəaliyyəti (1920-1991-ci illər) // AMEA MEK-nın “Elmi əsərləri”.-2008.-№9.-S.123-131
 35. Dünya şöhrətli satira jurnalı «Molla Nəsrəddin» yeni biblioqrafik tədqiqatlarda // AMEA MEK-nın “Elmi əsərləri”.-2008.-№9.-S.140-144
 36. Azərbaycan Respublikasının regionlarının kitabxana-informasiya resurslarının inkişafının bəzi məsələləri (Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun nümunəsində) // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodiki və təcrübi jurnal.-2009.-№1.-S.99-111 (İ.Bayramova ilə birlikdə)
 37. Milli kitabxana: Beynəlxalq əməkdaşlığın yeni mərhələsində // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodiki və təcrübi jurnal.-2009.-№1.-S.154
 38. İsmayılov N.İ., Ağayeva X.T. Pedaqoji elmlər üzrə ilkin sənəd kütləsi və axınının səciyyəvi xüsusiyyətləri // Elmi əsərlər / AMEA.- №10.-s.93-104
 39. İsmayılov N.İ., Sadıqova S.A. Azərbaycan dövri mətbuatı biblioqrafik informasiya mənbələrində // Elmi əsərlər / AMEA.- №10.-s.105-110
 40. İsmayılov N.İ., Sadıqova S.A. Fəlsəfə elminə həsr olunmuş biblioqrafik informasiya mənbələri // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.- 2009.- №2.-s.137-148
 41. Azərbaycan Respublikasının regionlarının kitabxana-informasiya resurslarının inkişafının bəzi məsələləri (Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun nümunəsində) // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodiki və təcrübi jurnal.-2009.-№1.-S.99-111 (prof. X.İ.İsmayılov, müəl. İ.Bayramova ilə birlikdə)
 42. Milli kitabxana: Beynəlxalq əməkdaşlığın yeni mərhələsində // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodiki və təcrübi jurnal.-2009.-№1.-S.154(M. Hacıyeva ilə birlikdə )
 43. İsmayılov N.İ., Rüstəmov Ə.M. Elektron kataloqun biblioqrafik məlumat bazasının idarəetmə sistemlərinin funksiyaları // “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi- nəzəri jurnal.- 2010.-№2.-S.279-283
 44. Azərbaycan Respublikasının regionlarında şəhər əhalisinin informasiya təminatının bəzi məsələləri //Ali məktəblərarası humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri.-2010.-№2.-S.341-350
 45. Azərbaycanda kitabxanaçılıq-informasiya resursların yerləşməsinin bəzi məsələləri. //Kitabxana.-2010.-№1.-S.2-8
 46. Görkəmli Azərbaycan aliminin həyat salnaməsi: Akademik A.Məhərrəmova həsr edilmiş biblioqrafik göstərici haqqında.- Respublika.-2010.-№3.- fevral (prof. A.A.Xələfov ilə birlikdə)
 47. Qara Qarayev irsini əks etdirən biblioqrafik məlumat bazası yaradılmışdır // Xalq qəzeti.- 2010.-18 fevral.
 48. Azərbaycan regionlarının biblioqrafik informasiya təminatı həyata keçirilir //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:elmi, nəzəri və təcrübi jurnal.-2010.-№2.- s.144-148.
 49. Azərbaycan Respublikası regionlarının kitabxana-informasiya resurslarının bəzi məsələləri (Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunun nümunəsində)// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. – 2011 - №1. (Müəl. İ.Bayramova ilə həmmüəllif).
 50. İsmayılov N.İ. Görkəmli Azərbaycan aliminin həyat səlnaməsi // AMEA MEK-nın əsərləri.-  2011.-№.1.- s. 66-70. (Prof.A.A.Xələfovla həmmüəllif).
 51. Görkəmli elm və təhsil təşkilatçısı (Prof.A.A.Xələfovun 80 illik yubileyi münasibətilə)// Kitabxanaşünaslıq və informasiya.-2011.-№3 (6).- s.47-49.
 52. Görkəmli biblioqraf-alim Ə.Qəhrəmanov-100// Kitabxanaşünaslıq və informasiya: elmi, nəzəri və praktiki jurnal.-2012.-№2 (8).-.s.129-143.
 53. Elmə xidmətdə keçən ömür //(A.Mehdiyev biblioqrafik göstəricisi haqqında) // 525-ci qəzet.-28 iyun.-2012. (b.m.S.İsmayılova ilə birlikdə)
 54. Görkəmli alimə həsr olunmuş yeni biblioqrafik məlumat kitabı/ M.C.Cəfərova həsr olunmuş biblioqrafik məlumat kitabı haqqında// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal. 2012.-№1.-s.29-33.
 55. Azərbaycan aviasiyasının tarixi biblioqrafik informasiya mənbələrində// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal. 2013.-№1.-s.17-24.
 56. Azərbaycan aviasiyasına qiymətli töhvə//Kitabxana.az.-2013.-s.14-18.
 57. “ Kitabxanada oxuculara soraq-biblioqrafiya xidmətinin təşkilində İKT-nin yeri): Elmi məqalə// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:Elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal, 2014, № 1 (34) . - S. 47-52.
 58. “Azərbaycanda kitabxana işinin inkişafında yeni mərhələ (ADA universitetinin kitabxanasının keçirdiyi beynəlxalq konfransın icmalı” : Elmi məqalə// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:Elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal, 2014, № 1 (34). - S. 127-132.
 59. Azərbaycanda kitabxana işinin inkişafında yeni mərhələ(ADA universitetinin kitabxanasının keçirdiyi beynəlxalq konfransın icmalı// Kitabxanaşünas­lıq və biblioqrafiya.- 2014. - №1(34). - S. 127-132.
 60. Kitabxana resursları:yerləşməsi və istifadəsi problemləri (dünya və regional təcrübənin müqayisaəli təhlili): Elmi məqalə// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:Elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal, 2015, № 1(36), S. 45-61.
 61. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Rusiya ilə Azərbaycan arasında kitab və kitabxana əlaqələri: Elmi məqalə// Azərbaycan Milli Kitabxanası, Elmi Əsərlər, buraxılış 7,2015, S 99-113
 62. AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun əməkdaşlarının təşkili  //  Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:elmi-nəzəri və praktiki jurnal.-2015.-№1.-s.118-125.
 63. XII əsrdən XIX əsrin ortalarına qədər Azərbaycanda kitabxana-biblioqrafiya resurslarının inkişaf mərhələləri: Elmi məqalə// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:elmi-nəzəri və praktiki jurnal.-2016.-№1.-s.20-37.
 64. Kitabın tipologiyası milli kitabşünaslığın aktual problemi kimi// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:elmi-nəzəri və praktiki jurnal.-2017.-№2.-s.20-37.
 65. Elmi istinadli informasiya resursları// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:elmi-nəzəri və praktiki jurnal.-2017.-№2(39).-s. 131-134
 66. Azərbaycan Respublikasının Şəki-Zaqatala iqtisadi regionunda bublioqrafik fəaliyyətin təşkilinin bəzi məsələləri // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:elmi-nəzəri və praktiki jurnal.-2018.-№1.-s.26-41.
 67. Biblioqrafiya haqqında  müasir konsepsiyalar// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:elmi-nəzəri və praktiki jurnal.-2018.-№1.-s.41-4

 1. Rus dilində
 2. ИРИ в системе библиогрфического обслуживания медицинских работников Азербайджанской ССР / (Тематический сб. науч. трудов БГУ) // Проблемы библиотечного обслуживания читателей в библиотеках Азербайджана.-1989.-С.59-63.
 3. Проблемы оптимизации формирования, размещения и использования библиотечно-библиографические ресурсов в Азербайджане / Библиотечное дело на пороге XXI века / тезисы докладов и сообщений международной научной конференций (Москва 15-16 апреля, 1998г) Част 2.-М., 1998.-С.22-23.
 4. . Библиотечно-библиографические     ресурсы   Азербайджана:
 5. проблемы развития и размещения // Материалы международной конференции «Библиотеки - доступ информации» (2-5 июня, 1998).- Тбилиси, 1998.- С.44-47.
 6. Стандартизация, как фактор международного сотрудничества по использованию библиотечно-информационных ресурсов // Вторая Южно-Кафказская региональная библиотечная конференция (Тбилиси, 1999) Библиотечные Ассосации региональное сотрудничество. Материалы конференции Тбилиси, 1999.- С.34-37.
 7. Библиотечно-библиографические ресурсы Азербайджана как составная часть информационного потенциала общесьтва // Библиотечное дело и проблемы информатизации общества / тезисы докладов и сообщений международной научной конференций (Москва 27-28 апреля, 1999г) Часть 1.-М., 1999.-С.152-153.
 8. Истоки книжной культуры Азербайджана // Библиография.- М., 2000.-№2.-С.148-151.
 9. Развитие библиографических ресурсов в Азербайджане в XIX веке и в начале XX века // Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук: Меж. Вуз. Сб. науч. статий. БСУ.- 2000.- №2.- С.353-360.
 10. К истории библиотечно-библиографических ресурсов Азербайджана // Библиотечное дело - 2000. Проблемы формирования открытого информационного общества. Часть 2.- М., 2000.-C. 150-153
 11. Перспективы развития библиотечно-библиографических ресурсов в республике Азербайджана // Программа конференции культура и историческое единство человечества М., 2000.- С.2
 12. Стратегические    направления    формирования    и    использования библиотечно-библиографических ресурсов Азербайджана //  Библиотековедение и библиография: научно, теоретический и практический журнал.-Б., 2003.-№2.-С.88-101.
 13. Правовое  обеспечение  библиотечно-библиографической  деятельности   в      Азербайджанской   Республике   //   Вестник   Бакинского университета.-2003.-№3.-С.280-285
 14. Исследования эффективной организации обслуживания читателей как фактор рационального использования библиотечных ресурсов в Азербайджане // Вестник Бакинского университета.-2003.-№2.-С.312-321
 15. Развитие библиографических ресурсов по науке в Азербайджане // Вестник Бакинского университета.-2003.-№3.-С.291-296
 16. Пути совершенствования системы библиографических ресурсов в Азербайджанской Республике // Библиотековедение и библиография: научно, теоретический и практический журнал.- Б.: БГУ., 2004.- №1.- С. 103-113
 17. Темпы и пропорции развития отраслевых библиотечных ресурсов в Азербайджане // Вестник БакинскогоУниверситета.-Б., 2004.- №1.-С.260-269
 18. Некоторые вопросы формирования библиотечных ресурсов Азербайджана (1980-1990) // Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук: Меж. Вуз. Сб. науч. статий. БСУ.- 2004.- №1.- С.357-367
 19. Развития отраслевых библиотечных ресурсов в Азербайджане // Библиотековедение и библиография: научно, теоретический и практический журнал.- 2004.- №2.- С.84-93
 20. Из истории библиотечных ресурсов в Азербайджана во второй половины XIX веке и в начале XX века // Dil və ədəbiyyat, 2004.- №2.- С. 130-134
 21. Главные итоги развития библиотечных ресурсов в Азербайджане (1920-1990) // Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук: Меж. Вуз. Сб. науч. статий. БСУ, 2004.-№3.-С. 305-311.
 22. Развития библиотечных ресурсов промышленных комплексов в Азербайджане // Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук: Меж. Вуз. Сб. науч. статий. БСУ, 2004.-№4.-С. 406-417.
 23. Развития библиотечно-библиографических ресурсов в Азербайджане с XIX веке и в начале XX века // Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук: Меж. Вуз. Сб. науч. статий. БСУ.- В., 2006.- С.353-360.
 24. Развития и формирование системы библиотеках информационных ресурсов в 20-80ее г. ХХ века в Азербайджане // Актуальные  проблемы гуманитарных и естественых наук.-2010.- .-№3.-S.355-360
 25. Развитие национальных библиографических ресурсов в Азербайджане в 1920–1960 гг.// Библиография-2011-№2.
 26. Проблемы оптимизации формирования, размещения и использования библиотечно-библиографические ресурсов в Азербайджане / Библиотечное дело на пороге XXI века / тезисы докладов и сообщений международной научной конференций (Москва 15-16 апреля, 1998г) Част 2.-М., 1998.-С.22-23.
 27. Библиотечно-библиографические     ресурсы     Азербайджана:
 28. проблемы развития и размещения // Материалы международной конференции «Библиотеки - доступ информации» (2-5 июня, 1998).- Тбилиси, 1998.- С.44-47.
 29. Стандартизация, как фактор международного сотрудничества по использованию библиотечно-информационных ресурсов // Вторая Южно-Кафказская региональная библиотечная конференция (Тбилиси, 1999) Библиотечные Ассосации региональное сотрудничество. Материалы конференции Тбилиси, 1999.- С.34-37.
 30. 100.Библиотечно-библиографические ресурсы Азербайджана как составная часть информационного потенциала общесьтва // Библиотечное дело и проблемы информатизации общества / тезисы докладов и сообщений международной научной конференций (Москва 27-28 апреля, 1999г) Часть 1.-М., 1999.-С.152-153.
 31. 101.Развитие библиотечно-библиографических ресурсов Азербайджана во второй половине XIX - начале XX века // Библиотечное дело - 2000. Проблемы формирования открытого информационного общества. Часть 2.-М., 2000
 32. 102.К истории библиотечно-библиографических ресурсов Азербайджана // Библиотечное дело - 2000. Проблемы формирования открытого информационного общества. Часть 2.- М., 2000.-C. 150-153
 33. 103.Перспективы развития библиотечно-библиографических ресурсов в республике Азербайджана // Программа конференции культура и историческое единство человечества М., 2000.- С.2
 34. Истоки книжной культуры Азербайджана // Библиография.- М., 2000.-№2.-С.148-151.
 35. Развитие библиографических ресурсов в Азербайджане в XIX веке и в начале XX века // Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук: Меж. Вуз. Сб. науч. статий. БСУ.- 2000.- №2.- С.353-360.
 36. Стратегические    направления    формирования    и    использования библиотечно-библиографических ресурсов Азербайджана //  Библиотековедение и библиография: научно, теоретический и практический журнал.-Б., 2003.-№2.-С.88-101.
 37. Правовое  обеспечение  библиотечно-библиографической  деятельности   в      Азербайджанской   Республике   //   Вестник   Бакинского университета.-2003.-№3.-С.280-285.
 38. Пути совершенствования системы библиографических ресурсов в Азербайджанской Республике // Библиотековедение и библиография: научно, теоретический и практический журнал.- Б.: БГУ, 2004.- №1.- С. 103-113.
 39. Темпы и пропорции развития отраслевых библиотечных ресурсов в Азербайджане // Вестник БакинскогоУниверситета.-Б., 2004.- №1.-С.260-269.
 40. Некоторые вопросы формирования библиотечных ресурсов Азербайджана (1980-1990) // Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук: Меж. Вуз. Сб. науч. статий. БСУ.- 2004.- №1.- С.357-367.
 41. Развития отраслевых библиотечных ресурсов в Азербайджане // Библиотековедение и библиография: научно, теоретический и практический журнал.- 2004.- №2.- С.84-93.
 42. Исследования эффективной организации обслуживания читателей как фактор рационального использования библиотечных ресурсов в Азербайджане // Вестник Бакинского университета.-2003.-№2.-С.312-321.
 43. Развитие библиографических ресурсов по науке в Азербайджане // Вестник Бакинского университета.-2003.-№3.-С.291-296.
 44. Из истории библиотечных ресурсов в Азербайджана во второй половины XIX веке и в начале XX века // Dil və ədəbiyyat, 2004.- №2.- С. 130-134.
 45. Главные итоги развития библиотечных ресурсов в Азербайджане (1920-1990) // Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук: Меж. Вуз. Сб. науч. статий. БСУ, 2004.-№3.-С. 305-311.
 46. Развития библиотечных ресурсов промышленных комплексов в Азербайджане // Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук: Меж. Вуз. Сб. науч. статий. БСУ, 2004.-№4.-С. 406-417.
 47. Развития библиотечно-библиографических ресурсов в Азербайджане с XIX веке и в начале XX века // Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук: Меж. Вуз. Сб. науч. статий. БСУ.- В., 2006.- С.353-360.
 48. Развития и формирование системы бибилиотеках информационных ресурсов в 20-80ее г. ХХ века в Азербайджане // Актуальные  проблемы гуманитарных и естественых наук.-2010.- .-№3.-S.355-360.
 49. Развитие национальных библиографических ресурсов в Азербайджане в 1920–1960 гг.// Библиография-2011-№2. (K. Tahirovla birlikdə).
 50. Развитие азербайджанской библиографии в конце XIX начале XX века//   Библиотековедение.- 2015.- C. 88-92.

 

KİTABLAR

Azərbaycan dilində

 1. Xəzər dənizi və neft (1954-2002): Biblioqrafik göstərici.- B.: Mütərcim, 2003.- 47 s.
 2. Azərbaycanın biblioqrafik ehtiyatı: metodik göstəriş // Kitabxanaчылыг-informasiya fakültəsinin qiyabi təhsil alan tələbələri üçün ixtisas fənlərindən metodik göstərişlər (III-IV kurs).- B., 2003.- S.158-167.
 3. Elmi-təbii, texniki  və kənd təsərrüfatı ədəbiyyatının biblioqrafiyası: metodik göstəriş // Kitabxanaчылыг-informasiya fakültəsinin qiyabi təhsil alan tələbələri üçün ixtisas fənlərindən metodik göstərişlər (III-IV kurs).- B., 2003.- S.223-238.
 4. Ölkəşünaslıq biblioqrafiyası: metodik göstəriş // Kitabxanaчылыг-informasiya fakültəsinin qiyabi təhsil alan tələbələri üçün ixtisas fənlərindən metodik göstərişlər (III-IV kurs).- B., 2003.- S.144-157. (Q.S. Hacıyeva ilə birlikdə)
 5. Biblioqrafiyanın biblioqrafiyası:Respublika Elmi Texniki Kitabxanasının tərtib etdiyi biblioqrafik vəsaitlərin göstəricisi (1996-2000).-B.:Mütərcim,2004.-15 s.
 6. Biblioqrafik tərtibatın metodikası.-B.:Mütərcim,2004.-60 s. (R.Vəzirova ilə birlikdə)
 7. Elmi-təbii ədəbiyyatın biblioqrafiyası.- B.:Mütərcim,2004.-100 s.
 8. Kitabxanada ölkəşünaslıq (diyarşünaslıq) üzrə biblioqrafik fəaliyyət (nəzəri-tarixi, təşkilati-metodiki məsələlər).-B.:Mütərcim,2004.-111 s. Q.Hacıyeva ilə birlikdə
 9. Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi-60: Biblioqrafik məlumat kitabı.-B.:BUN,2008.-273 s. (S.Sadıqova ilə birlikdə)
 10. Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodiki və təcrübi jurnal: biblioqrafik göstərici (1997-2008-ci illər). – B., 2009. - 93 s.
 11. Heydər Əliyev və Azərbacan elmi:Biblioqrafik göstərici.-B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-424 s.
 12. N.İsmayılov. Mirzə Fətəli Axundzadə-200: biblioqrafik göstərici.-Bakı:”Elm”, 2013.-432 s.
 13. Şərəfli ömrün elm və təhsil naxışları: Xəlil İsmayılov-70 Kitab Bakı: Mütərcim, 2015.-192 s.
 14. Azərbaycan kitabxana ensiklopediyası, Bakı, 2015, 632 s
 15. Biblioqrafiyaşünaslığın tədrisi metodikası.- Bakı.-2015.- 10 s.(fənn proqramı)
 16. Azərbaycanda təbiətşünaslığın biblioqrafiyası.- Bakı.-2015.- 15 s.(fənn proqramı)
 17. Soraq biblioqrafiya xidmətinin təşkili və idarə olunması.- Bakı.-2015.- 8 s.(fənn proqramı)
 18. Müasir kitabxana-informasiaya terminləri:qısa izahlı lüğət / rəyçi: N.İ.İsmayılov.-Bakı: Mütərcim, 2017.
 19. Sənədlərin biblioqrafik təsviri. Dərslik/ ön söz: N.İ.İsmayılov.-Bakı:, 2018.- s 3-6
 20. Kitabxanalarda biblioqrafiya işinin təşkili və metodikası Dərs vəsaiti.-Bakı:Bakı Universiteti Nəşriyyatı,2018.- 184s
 21. Sənədşünaslıq.- Bakı.-2018.- 15 s.(fənn proqramı)

Rus dilində

 1. Региональная библиотечно-библиографические ресурсы по медицины: этапы развития, состояние и пути совершенствования: (на матер. Азерб.):Автореф. на соиск. канд пед наук.- М., 1987.-17с.
 2. Библиотечно-библиографические и информационные ресурсы Азербайджанской Республики: Состояние и пути совершенствования.-Б.: Мутарджим, 2003.-134 с.
 3. Библиотечно-библиографические и информационные ресурсы Азербайджанской Республики: этапы развития, состояние и пути совершенствования.-Б.: Мутарджим, 2005.- 300с.
 4. Библиотечно-библиографические и информационные ресурсы Азербайджанской Республики: этапы развития, состаяния  и пути совершенствования/ Монография. - Германия: Ламберт, 2013.-292 с.
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti