NADIR ISLAM OĞLU ISMAYILOV

 

 

NADIR ISLAM OĞLU ISMAYILOV

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasının müdiri

İş telefonu: 439-08-03

e-mail: kafedra_biblioqraf@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1956-cı ildə Beyləqanda anadan olub;

1974-1979, BDU-nun Kitabxanaçılıq fakültəsində təhsil alıb;

1979, BDU, Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrası, aspirantura (əyani);

1982, Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrası, müəllim;

1992, BDU, dosent

1994-2003, dekan müavini;

2007, BDU, Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrası, müdiri əvəzi;

2012-ci ilin fevral ayının 1-dən kafedra müdiri vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

2009-cu ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanı ilə təltif olunmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

Ali

1979–cu ildə BDU-nu fərqlənmə diplomu ilə bitirib;

1987–ci il, p.e.n., Moskva Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutu, “Təbabət üzrə məhəlli kitabxana-biblioqrafiya ehtiyatlarının inkişafı, müasir vəziyyəti və təkmilləşdirilməsi yolları (Azərbaycan materialları əsasında)” adlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1979, M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası

1979-1982, BDU,  Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrası, aspirant

1982, BDU, Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi, Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrası, müəllim;

1994-2003, BDU, Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi, dekan müavini

2007, Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasının müdiri

Tədris etdiyi fənlər:

“Azərbaycanda təbiətşünaslığın biblioqrafiyası”,

“Soraq biblioqrafiya xidmətinin təşkili və  idarə    olunması”,

“Biblioqrafiyaşünaslıq fənlərinin tədrisi metodikası”.

“Sənədşünaslıq”,

“Biblioqrafiyaşünaslıq”,

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Kitabxana-biblioqrafiya resurslar

100 məqalənin, 3 monoqrafiyanın, 10 kitabın müəllifidir

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 1. BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda «Azərbaycan Respublikasında biblioqrafik fəaliyyətin müasir vəziyyəti və perspektivləri» mövzusunda məruzə ilə iştirak və çıxış etmişdir.
 2. “Müasir informasiya məkanı və kitabxanalar” mövzusunda keçirilmiş Respublika Elmi Konfransında və Əməkdar elm xadimi, prof.A.A.Xələfovun 80 illik yubileyinə həsr edilmiş konfransda məruzlərlə çıxış etmişdir.
 3. “Biblioqrafiyaşünaslığı müasir problemləri” // Bakı Dövlət Universitetinin 95 illiyinə həsr olunmuş “Kitabxana-informasiya və nəşriyyat fəaliyyətinin müasir problemləri” BUN.- 25 dekabr 2014-cü il
 4. İsmayılov N.İ. Biblioqrafiyaşünaslığın müasir problemləri//Kitabxana-informasiya və nəşriyyat fəaliyyətinin müasir problemləri mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları.-Bakı.-2014.-S.33-35.
 5. Kitabxana resursları: yerləşməsi və istifadəsi problemləri // Ümumilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyevin  anadan olmasının 92 illiyinə həsr olunmuş “Müasir dövrdə kitabxana-informasiya fəaliyyətinin və kitabşünaslığın müasir problemləri” BUN.-7 may, 2015-ci il.-S.15-22
 6. Sənədşünaslıq multidistiplinar istiqamət kimi //“Kitabxana-informasiya fəaliyyəti və fənlərarası inteqrasiya” mövzusunda keçirilmiş  Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları BUN.- 23 dekabr 2015-ci il.-S.113-117
 7. Azərbaycan Respublikasında multikulturalizmin informasiya təminatının bəzi məsələləri//Mədəni müxtəliflik: dünya və azərbaycan mövzusunda keçirilmiş  Beynəlxalq Elmi-praktiki Konfransın materialları.- 29 aprel  2016-cı il.-S.59-62
 8. Azərbaycan biblioqrafiyasının tarixi” fənninin tədrisində multidistiplinar istiqamətlər // “Kitabxana-informasiya fəaliyyəti və fənnlərarası inteqrasiya”  mövzusunda keçirilmiş  Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları.- 15 noyabr , 2016-cı il.-S.52-55

 

Elmi əsərləri

Məqalələr:

Azərbaycan dilində

 1. Azərbaycanda sahəvi kitabxana ehtiyatlarının inkişaf meylləri // Bakı Universiteti Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası.-2004.-№2.-s.260-268.
 2. Milli biblioqrafik sərvət: problemləri, perspektivləri //Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri:Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi.-2005.-№1.-s.321-328
 3. İlk kitabxanaşünas-biblioqraf alim, görkamli pedaqoq və ictimai xadim: Barı Dövlət Universiteti-80 (Prof.A.A.Xələfov) // Respublika.-2006.-6 fevral. (R.Kazımovla birlikdə)
 4. Müdriklik və alimlik zirvəsində. (Abuzər Alı oğlu Xələfov. Anadan olmasının 75, elmi-pedaqoji fəaliyyətinin 50 illiyinə həsr edilir).-B.,2006.-S.138-145
 5. XII əsrdən XIX əsrin ikinci yarısına qədər Azərbaycanda kitabxana biblioqrafiya ehtiyatlarının inkişafı //Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi.-2006.-№1.-S.330-338
 6. Yeni biblioqrafik məlumat kitabı (M.Cəlal: biblioqrafik məlumat kitabı haqqında) // Azərbaycan.-2007.-3 fevral.
 7. Təbiətşünaslıq, texnika və kənd təsərrüfatı üzrə ədəbiyyatın biblioqrafik təhlilinin bəzi məsələləri //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodiki və təcrübi jurnal.-2007.-№.2.-S.59-75
 8. «Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair» dövlət proqramının həyata keçirilməsinin informasiya təminatı //Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri: Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi.-2007.-№3.
 9. Azərbaycanda biblioqrafik fəaliyyətin inkişafının bəzi məsələləri// Kitabxanaşünaslıqvə biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodiki və təcrübi jurnal.-2008.-№1.
 10. Azərbaycan mühacirlərinin Türkiyədə kitab nəşri sahəsindəki fəaliyyəti (1920-1991-ci illər) // AMEA MEK-nın “Elmi əsərləri”.-2008.-№9.-S.123-131
 11. Dünya şöhrətli satira jurnalı «Molla Nəsrəddin» yeni biblioqrafik tədqiqatlarda // AMEA MEK-nın “Elmi əsərləri”.-2008.-№9.-S.140-144
 12. İsmayılov N.İ., İsmayılov X.İ. və b. Azərbaycan Respublikasının regionlarının kitabxana-informasiya resurslarının inkişafının bəzi məsələləri (Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun nümunəsində) // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodiki və təcrübi jurnal.-2009.-№1.-S.99-111 və müəl. İ.Bayramova ilə birlikdə
 13. İsmayılov N.İ., Hacıyeva M. Milli kitabxana: Beynəlxalq əməkdaşlığın yeni mərhələsində // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodiki və təcrübi jurnal.-2009.-№1.-S.154
 14. İsmayılov N.İ., Ağayeva X.T. Pedaqoji elmlər üzrə ilkin sənəd kütləsi və axınının səciyyəvi xüsusiyyətləri // Elmi əsərlər / AMEA.- №10.-s.93-104
 15. İsmayılov N.İ., Sadıqova S.A. Azərbaycan dövri mətbuatı biblioqrafik informasiya mənbələrində // Elmi əsərlər / AMEA.- №10.-s.105-110
 16. İsmayılov N.İ., Sadıqova S.A. Fəlsəfə elminə həsr olunmuş biblioqrafik informasiya mənbələri // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.- 2009.- №2.-s.137-148
 17. Azərbaycan Respublikasının regionlarının kitabxana-informasiya resurslarının inkişafının bəzi məsələləri (Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun nümunəsində) // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodiki və təcrübi jurnal.-2009.-№1.-S.99-111 (prof. X.İ.İsmayılov, müəl. İ.Bayramova ilə birlikdə)
 18. Milli kitabxana: Beynəlxalq əməkdaşlığın yeni mərhələsində // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodiki və təcrübi jurnal.-2009.-№1.-S.154(M. Hacıyeva ilə birlikdə )
 19. İsmayılov N.İ., Rüstəmov Ə.M. Elektron kataloqun biblioqrafik məlumat bazasının idarəetmə sistemlərinin funksiyaları // “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi- nəzəri jurnal.- 2010.-№2.-S.279-283
 20. Azərbaycan Respublikasının regionlarında şəhər əhalisinin informasiya təminatının bəzi məsələləri //Ali məktəblərarası humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri.-2010.-№2.-S.341-350
 21. Azərbaycanda kitabxanaçılıq-informasiya resursların yerləşməsinin bəzi məsələləri. //Kitabxana.-2010.-№1.-S.2-8
 22. Görkəmli Azərbaycan aliminin həyat salnaməsi: Akademik A.Məhərrəmova həsr edilmiş biblioqrafik göstərici haqqında.- Respublika.-2010.-№3.- fevral (prof. A.A.Xələfov ilə birlikdə)
 23. Qara Qarayev irsini əks etdirən biblioqrafik məlumat bazası yaradılmışdır // Xalq qəzeti.- 2010.-18 fevral.
 24. Azərbaycan regionlarının biblioqrafik informasiya təminatı həyata keçirilir //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:elmi, nəzəri və təcrübi jurnal.-2010.-№2.- s.144-148.
 25. Azərbaycan Respublikası regionlarının kitabxana-informasiya resurslarının bəzi məsələləri (Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunun nümunəsində)// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. – 2011 - №1. (Müəl. İ.Bayramova ilə həmmüəllif).
 26. İsmayılov N.İ. Görkəmli Azərbaycan aliminin həyat səlnaməsi // AMEA MEK-nın əsərləri.-  2011.-№.1.- s. 66-70. (Prof.A.A.Xələfovla həmmüəllif).
 27. Görkəmli elm və təhsil təşkilatçısı (Prof.A.A.Xələfovun 80 illik yubileyi münasibətilə)// Kitabxanaşünaslıq və informasiya.-2011.-№3 (6).- s.47-49.
 28. Azərbaycan aviasiyasının tarixi biblioqrafik informasiya mənbələrində// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal. 2013.-№1.-s.17-24.
 29. Azərbaycan aviasiyasına qiymətli töhvə//Kitabxana.az.-2013.-s.14-18.
 30. İsmayılov.N.İ., “ Kitabxanada oxuculara soraq-biblioqrafiya xidmətinin təşkilində İKT-nin yeri): Elmi məqalə// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:Elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal, 2014, № 1 (34) . - S. 47-52.
 31. “Azərbaycanda kitabxana işinin inkişafında yeni mərhələ (ADA universitetinin kitabxanasının keçirdiyi beynəlxalq konfransın icmalı” : Elmi məqalə// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:Elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal, 2014, № 1 (34). - S. 127-132.
 32. İsmayılov N.İ. Azərbaycanda kitabxana işinin inkişafında yeni mərhələ(ADA universitetinin kitabxanasının keçirdiyi beynəlxalq konfransın icmalı// Kitabxanaşünas­lıq və biblioqrafiya.- 2014. - №1(34). - S. 127-132.
 33. İsmayılov.N.İ., Kitabxana resursları:yerləşməsi və istifadəsi problemləri (dünya və regional təcrübənin müqayisaəli təhlili): Elmi məqalə// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:Elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal, 2015, № 1(36), S. 45-61.
 34. İsmayılov.N.İ., XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Rusiya ilə Azərbaycan arasında kitab və kitabxana əlaqələri: Elmi məqalə// Azərbaycan Milli Kitabxanası, Elmi Əsərlər, buraxılış 7,2015, S 99-113
 35. İsmayılov.N.İ., AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun əməkdaşlarının təşkili  //  Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:elmi-nəzəri və praktiki jurnal.-2015.-№1.-s.118-125.
 36. İsmayılov.N.İ., XII əsrdən XIX əsrin ortalarına qədər Azərbaycanda kitabxana-biblioqrafiya resurslarının inkişaf mərhələləri: Elmi məqalə// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:elmi-nəzəri və praktiki jurnal.-2016.-№1.-s.20-37.

Rus dilində

 1. Puti soverşenstvovaniə sistemı biblioqrafiçeskix resursov v Azerbay¬djanskoy Respublike //Bibliotekovedenie i biblioqrafiya: nauçno, teoretiçeskiy i praktiçeskiy jurnal.- B.: BDU., 2004.- №1.- S. 103-113
 2. Tempı i proporüii razvitiə otraslevıx biblioteçnıx resursov v Azerbaydjane // Vestnik bakinskoqoUniversiteta.-B., 2004.- №1.-S.260-269
 3. Nekotorıe voprosı formirovaniə biblioteçnıx resursov Azerbaydjana (1980-1990) // Aktualğnıe problemı izuçeniə qumanitarnıx nauk:Mej. Vuz. Sb. nauç. statiy. BSU.- 2004.- №1.- S.357-367
 4. Razvitiə otraslevıx biblioteçnıx resursov v Azerbaydjane // Bibliotekovedenie i biblioqrafiya: nauçno, teoretiçeskiy i praktiçeskiy jurnal.- 2004.- №2.- S.84-93
 5. İz istorii biblioteçnıx resursov v Azerbaydjana vo vtoroy polovinı XIX veke i v naçale XX veka // Dil və ədəbiyyat, 2004.- №2.- S. 130-134
 6. Qlavnıe itoqi razvitiə biblioteçnıx resursov v Azerbaydjane (1920-1990) // Aktualğnıe problemı izuçeniə qumanitarnıx nauk:Mej. Vuz. Sb. nauç. statiy. BSU, 2004.-№3.-S. 305-311.
 7. Razvitiə biblioteçnıx resursov promışlennıx kompleksov v Azerbaydjane // Aktualğnıe problemı izuçeniə qumanitarnıx nauk:Mej. Vuz. Sb. nauç. statiy. BSU, 2004.-№4.-S. 406-417.
 8. Razvitiə biblioteçno-biblioqrafiçeskix resursov v Azerbaydjane s XIX veke i v naçale XX veka // Aktualğnıe problemı izuçeniə qumanitarnıx nauk:Mej. Vuz. Sb. nauç. statiy. BSU.- V., 2006.- S.353-360.
 9. Razvitie biblioqrafiçeskix resursov v Azerbydjane s XII-XIX veka // Aktualğnıe problemı izuçeniə qumanitarnıx nauk:Mej. Vuz. Sb. nauç. Statiy.-2006.-S.330-338
 10. Razvitiə i formirovanie sistemı bibiliotekax informaüionnıx resursov v 20-80ee q. XX veka v Azerbaydjane // Aktualğnıe problemı qumanitarnıx i estestvenıx nauk.-2010.- .-№3.-S.355-360
 11. İsmayılov N.İ. Razvitie naüionalğnıx biblioqrafiçeskix resursov v Azerbaydjane v 1920–1960 qq.// Biblioqrafiya-2011-№2. (Kərim Tahirovla həmmüəllif).
 12. Исмаилов.Н.И.,Развитие азербайджанской библиографии в конце XIX начале XX века//  Москва.- Библиотековедение.- 2015.- C. 88-92.

 

KITABLAR

Azərbaycan dilində

 1. Xəzər dənizi və neft (1954-2002): Biblioqrafik göstərici.- B.: Mütərcim, 2003.- 47 s.
 2. Biblioqrafiyanın biblioqrafiyası:Respublika Elmi Texniki Kitabxanasının tərtib etdiyi biblioqrafik vəsaitlərin göstəricisi (1996-2000).-B.:Mütərcim,2004.-15 s.
 3. Biblioqrafik tərtibatın metodikası.-B.:Mütərcim,2004.-60 s. (R.Vəzirova ilə birlikdə)
 4. Elmi-təbii ədəbiyyatın biblioqrafiyası.- B.:Mütərcim,2004.-100 s.
 5. Kitabxanada ölkəşünaslıq (diyarşünaslıq) üzrə biblioqrafik fəaliyyət (nəzəri-tarixi, təşkilati-metodiki məsələlər).-B.:Mütərcim,2004.-111 s. Q.Hacıyeva ilə birlikdə
 6. Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi-60: Biblioqrafik məlumat kitabı.-B.:BUN,2008.-273 s. (S.Sadıqova ilə birlikdə)
 7. Azərbaycan Xalq cümhuriyyətinə həsr olunmuş biblioqrafik göstərici// Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri: Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi.-2009.-№4.-S.289-294 (Ə.V. Xəlilova ilə birlikdə)
 8. Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodiki və təcrübi jurnal: biblioqrafik göstərici (1997-2008-ci illər). – B., 2009. - 93 s.
 9. Heydər Əliyev və Azərbacan elmi:Biblioqrafik göstərici.-B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-424 s.
 10. Azərbaycan Respublikasının kitabxana-biblioqrafiya və informasiya resursları:inkişafı mərhələləri, vəziyyəti və təkmilləşdirilməsi yolları.-Almaniya:Lambert,2013.-292s.(monoqrafiya, rus dilində)
 11. N.İsmayılov. Mirzə Fətəli Axundzadə-200: biblioqrafik göstərici.-Bakı:”Elm”, 2013.-432 s.
 12. Şərəfli ömrün elm və təhsil naxışları: Xəlil İsmayılov-70 Kitab Bakı: Mütərcim, 2015.-192 s.
 13. Azərbaycan kitabxana ensiklopediyası, Bakı, 2015, 632 s
 14. Biblioqrafiyaşünaslığın tədrisi metodikası.- Bakı.-2015.- 10 s.(fənn proqramı)
 15. Azərbaycanda təbiətşünaslığın biblioqrafiyası.- Bakı.-2015.- 15 s.(fənn proqramı)
 16. Soraq biblioqrafiya xidmətinin təşkili və idarə olunması.- Bakı.-2015.- 8 s.(fənn proqramı)

 


 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti