PƏRVİZ FİRİDUN OĞLU KAZIMİ

Tarix üzrə Fəlsəfə  doktoru

Kitabxanaşünaslıq kafedrasının müəllimi

İş telefonu: 055-370 41 41

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 10.XII. 1959-cu ildə bakı şəhərində anadan olub.
 • 1967-1977, Bakı şəhəri,  240 saylı orta məktəbi bitirib
 • 1978-1983, Bakı Dövlət Universiteti, Kitabxanaçılıq fakültəsində təhsil alıb.
 • 2008-ci ildən Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsində müəllim vəzifəsində çalışır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

Ali

 • 1983, Kitabxanaçılıq fakültəsini bitirib.
 • 1986-1991, BDU,Dissertant
 • 19.06.2010, “Səfəvilər dövründə Azərbaycanda kitabxana işi”adlı mövzuda müdafiə edərək Fəlsəfə doktoru elmi dərəcə almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 01.09.1977 -1978, Bakı Baş Tikinti İdarəsi- Fəhlə
 • 12.XII. 1883, Qipromornettaqaz Elmi Tədqiqat İnstitutu- laborant
 • 20.02.1984, Orjinikidze ad. Mədəniyyət sarayı -Baş biblioqraf
 • 07.09.1984 01.09.1986, Orjinikidze adına Mərkəzi İttifaqlararası Kitabxananın direktoru
 • 01.09.1986-01.09.1997, Bakı Dövlət Universiteti , Kitabxanaçılıq fakültəsi Müəllim
 • 10.12.1997- 01. 09.2006, Akademiya Kitab Mərkəzi Məsləhətçi
 • 01.09. 2006, Bakı Dövlət Universitetinin Kitab Yayım Mərkəzi  Direktor
 • 01.09.2008, BDU. Kitabxanaşünaslıq kafedrası- müəllim

Apardığı dərslər:

  1. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi;
  2. Dünya kitabxanaları tarixi;
  3. Kitabxanaşünaslığın əsasları;
  4. Türk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyəti.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Kitabxana işinin tarixi

SEÇİLMIŞ ƏSƏRLƏRI

1.Səfəvilər dövründə Azərbay¬canda kitabxana işi. Monoqrafiya
Bakı Universiteti Nəşriyyatı. 2008.178 s. 11,5 ç.v.
2.Səfəvilər dövründə Azərbaycanda kitabxana işi. Məqalə Elm və həyat, 1985, №2, s.98-102 0,3 ç.v.

3.Kitab və kitabxana mədəniyyəti tarixinin tədqiqi problemləri. Məqalə Xəzər Xəbər (Xəzər Universiteti), 2008, ISSN 1027.-3875 №249, s.30-33 0,3 ç.v.
4. Əlyazma kitabları orta əsr Azərbaycan kitabxana fon¬dlarının təşkilinin əsası kimi. Məqalə Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi, 2008, ISSN 1998.-9962 №1, s.44-53 0,7 ç.v.
5. Orta əsrlərdə Azər¬bay¬canda ki¬tab-xanaların növləri və quruluşu. Məqalə Xəzər Xəbər (Xəzər Universiteti), 2008, ISSN 1027.-3875 №249, s.29-32 0,3 ç.v. dos.Knyaz Aslan
6. Azərbaycan-Rus. Rus-Azər¬baycan universal lüğət. Kitab Bakı. Araz. 2002, 814 s. 50,5 ç.v
7. Азербайджано-Русский универсальный словарь. Kitab Москва. Толмач. 2009, 536 s. 33,5 ç.v
8. Русско-Азербайджанский универсальный словарь. Kitab Москва. Толмач. 2010, 720 s. 45 ç.v
9. Kramer S. Tarix şumerdən başlanır. Kitabın Tərçüməsi Bakı. BDU. 2009, 280 s. 17,5 ç.v 
10. Maksakovski V.P. Dünyanın coğrafi mənzərəsi. Kitabın Redaktoru Bakı. 2010, 490 s. 30,5 ç.v
11. Orta əsr türk xalqlarını kağız istehsalı, əlyazma kitabı və cildçilik mədəniyyəti. Məqalə Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. ISSN 2079.-4150 Bakı. 2009 №2.(25.) səh. 94 – 100 0.5 ç.v
12. Müqəddəs kitablar və kitabxanalar. Məqalə Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi. ISSN 1998.-9962 Bakı. 2009 №1. səh. 67 – 75 0.5 ç.v
13. Əlyazma kitabları orta əsr Azərbaycan kitabxana fondlarının təşkilinin əsası kimi. Məqalə Tarix və onun problemləri. Bakı. 2008. №3 s. 207-217 0.7 ç.v
14. Azərbaycan kitabı. Məqalə “Azərbaycan”, Azərbaycan Ruznaməsi Nəşriyyatı, 1983, №5, s.52-57 (Əski əlifba ilə) 0.4 ç.v.
15. Azərbaycan kitabı. Məqalə “Səhər” tarixi-ədəbi məcmuəsi, Stokholm, 1984. №5, s.51-56 (Əski əlifba ilə) 0.3 ç.v.
16. Kitab və kitabxana tarixi. Məqalə “Səhər” tarixi-ədəbi məcmuəsi, Stokholm, 1984, №8, s.43-53. (Əski əlifba ilə) 0.7 ç.v.
17. Səfəvilər dövründə Azərbaycanda kitabxana quruculuğu. Məqalə “Şəhər” tarixi-ədəbi məcmuəsi, Stokholm, 1984, №9, s.47-55. (Əski əlifba ilə) 0,5 ç.v.
18. Kitabxana işinin demokratikliyi haqqında. Məqalə “Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya” ISSN 2079-4150 2009 №1, (24) s.36-41 0,4 ç.v. Prof. X.İsmayılov
19. Kitab və kitabxana mədəniy¬yətində Türk xalqlarının dastan və satirləri. Məqalə “Kitabxanaşünaslıq və informasiya” ISSN 2219.-5882. 2010 №1, s. 84-90 0,5 ç.v.
20. Türk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyətində lüğətçilik ənənələri. Məqalə “Kitabxanaşünaslıq və informasiya” ISSN 2219.-5882. 2010 №2, s.64-70 0,5 ç.v.
21. Əbdulqəni Nuxəvi kitabxanası. Məqalə “Kitabxanaşünaslıq və informasiya” ISSN 2219.-5882. 2010 №3, s.59-66 0,5 ç.v.
22. Kitab yayım mədəniyyəti. Məqalə “Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi” ISSN 1998.-9962. 2010 №2 0,4 ç.v.
23. Bukinist fəaliyyətinin əsasları. Məqalə “Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi” ISSN 1998.-9962. 2011 №1 0,4 ç.v.
24. Səfəvilər dövründə kitab və kitabxanalar ümumtürk mədəniyyəti kontekstində. Məqalə “Müasir informasiya məkanı və kitab¬xanalar” Ümum Res¬publika konfran¬sının materialları. Bakı 2011. 1,4 ç.v.
25. Azərbaycanca-Rusca, Rusca-Azərbaycanca universal lüğət. Kitab B.: H.Ə.Ə, 2008, 820 səh. 51 ç.v
26. İnformasiyanın təsnifatı. Məqalə “Kitabxanaşünaslıq və informasiya” ISSN 2219.-5882. 2011 №1 (4), s. 0,5 ç.v.
27. О демократичности библиотечной деятельности. Məqalə Журнал научных публикаций аспи-рантов и докторантов. Владимир. 2011, №4. 0,5 ç.v.
28. İnformasiya təhlükəsizliyi və kitabxana fəaliyyəti. Məqalə “Kitabxanaşünaslıq və informasiya” ISSN 2219.-5882. 2011 №2 (5) 0,5 ç.v.
29. Türkiyə Cunhuriyyəti Milli Məclisinin məclis kitabxanasının müasir kitabxana fəaliyyəti. Məqalə “Kitabxanaşünaslıq və informasiya” ISSN 2219.-5882. 2011 №2 (5) 0,4 ç.v.
M.Namazov
30. Səfəvilər dövründə kitab və kitabxanaları ümumtürk mədəniyyəti kontekstində. Tezislər “Müasir informasiya məkanı və kitab¬xanalar” Ümum Res¬publika konfran¬sının tezisləri. 5 may, 2010. 0,3 ç.v.
31. İnformasiya bazarı. Kitabxana.az №1 (15) 2011 Y.Məmmədova
32. İnformasiya texnologiyaları. Kitrabxana.az 2011 №4 s.17 Y.Məmmədova
33. İnformasiya mühəndisliyi. AMEA-nın elmi kitabxanasının xəbərləri. 2011
34. İnformasiya mühəndisliyi. (müasir kitabxana fəaliyyətində) Monoqra-fiya Bakı. BDU-nun nəşri. 2011, 230 s.
35. Türkmənistanda kitab və kitabxana mədəniyyəti. Məqalə Kitabxanaşünaslıq və nəşriyyat işi. 2011
36. İnformation ingeneering. Məqalə Журнал научных публикаций для докторов и аспирантов. Владимир, 2011, № 10
37. Azərbaycan kitabxanaşünaslığının banisi. Məqalə “Kitabxanaşünaslıq və informasiya” ISSN 2219.-5882. 2011 №3 (6)
38. Krım tatar xalqının mədəniyyət tarixindən (kitabçılıq və kitabxanaçılıq mədəniyyəti) Məqalə Tarix problemləri. 2011 № 10
39. Основатель Азербайджанского библиотековедения. Вестник БAE. Москва. 2011, № 4 M.Namazov
40. 80 yaşın ucalığı. Kitabın Tərtibatçı. Bakı, BDU-nun nəşri, 2011, 230 s.
41. Türk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyəti. Məqalə Türkiyə. 2011
42. Kitab yayım mədəniyyəti bu gün. Məqalə Respublika. 2011 iyul Prof. A.Xələfov Dos. K.Aslan
43. Kitab yayım mədəniyyəti bu gün. (məqalə №1) Məqalə Kitabxana.az 2011 №4 Prof. A.Xələfov Dos. K.Aslan
44. Kitab yayım mədəniyyəti bu gün. (məqalə №2) Məqalə Kitabxana.az 2011 №5 Prof. A.Xələfov Dos. K.Aslan
45. Парламентская библиотека Азербайджана сегодня. Məqalə Вестник БAE. Москва. 2012, № M.Namazov
46. Türk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyətinə bir nəzər. Məqalə 2012 Nubar
47. Информационная инженерия в библиотечной деятельности. Məqalə КГУКИ. 2012, №1
48. Türkmənistanda kitab və kitabxana mədəniyyəti. Məqalə 2012 Nubar
49. Kitabxana fəaliyyəti informasiya məkanı kontekstində. Məqalə 2012 Aysel
50. Библиотечная деятельность в контексте информационного пространства. Məqalə Москва 2012
51. Информационная инженерия как предмет преподавания. Konfrans КГУКИ. Материалы конференции. 2012, февраль. 3-5 
52. Orta əsrlərdə Azər­bay­canda ki­tab­xanaların növləri və quruluşu //Xəzər Xəbər (Xəzər Universiteti), 2008, №249, s.29-32

53. Kazımi P.F Osmanlı imperiyasında kitab çapı və Osmanb.y mətbəəsi. Bakı, BDU,Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi, 2012 № 1,s.63-68.

54. Kazımi P.F. Türkmənistanda kitabxana işi. Bakı ,BDU, "kitabxanaşünaslıq və informasiya". 2012 №2(8),s56-63.

55. Kazımi P.F.Türk xalqlarının əlyazma kitabı və onun yayılma arealı. Bakı ,BDU, "kitabxana-şünaslıq və informasiya". 2012 №1(7),s59-75.

56. Kazımi P.F.Hüseynova N. Qazaxıstanda kitabxana işinin əsas inkişaf mərhələləri. Bakı ,BDU, "kitabxana-şünaslıq və informasiya". 2012 №2(8),s68-72.

57. Kazimi P.F.Bibliometriya nəzəriyyəsi kitabxana fəaliyyətində. Bakı. BDU. Elmi xəbərlər. Humanitar elmlər seriyası, 2012 №1.  s.188-193. (Xələfov A.A.Qurbanov A.İ. ilə birğə)

58. Kazımi P.F.Müstəqillik illərində "kitabxanaşunaslıq kafedrasının beynəlxalq əlaqələri. Bakı ,BDU, "kitabxanaşünaslıq və informasiya". 2012 №3(9),109-115.

59. Kazımi P.F.İslamov İ.Ə.İnformasiya məkanı və informasiya mühiti. Bakı, BDU, Sosial və humanitar elmlərin müasir problemləri, 2012 №7,s207-210.

60. Kazımi P.F.Hüseynova N.  Əli Birincinin tədqiqatlarında Türkiyədə mətbəəçılık işi.Bakı, BDU, Dil və ədəbiyyat, 2012 №1(81),s283-285.

61. Kazımi P.F . Kitabxana fəaliyyəti informasiya məkanı kontekstində. 2012 Kitabxana.az №2

62. Kazımi P.F.Orta Asiya və Şərqi Türküstanda orta əsr kitabçılıq ənənələri. Bakı ,BDU, "kitabxana-şünaslıq və informasiya". 2013 №1(10),s54-63

63. Казими П.Ф.Гилмиянова Р.А. Библиотеки в социокультурном пространстве.  Bakı ,BDU, "kitabxana-şünaslıq və informasiya". 2013 №2(11),s58-66.

64. Kazımi P.F.Hüseynova N.Türk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyətinin mənbəşünaslıgı. Bakı,BDU,Dil və ədəbiyyat, 2013 №3(87),s335-336.

65. Kazimi P.F. Qurbanov A.İ. Elektronelm (E-Elm) və müasir kitabxana informasiya fəaliyyəti Bakı , BDU, "kitabxanaşünaslıq və informasiya". 2013. №2(11),s26-33.

66. Kazımi P.F Rusiyada yaşayan türkdilli xalqların kitab və kitabxana mədəniyyəti. Bakı , BDU, "kitabxanaşünaslıq və informasiya". 2013 №3 (12) , s54-63.

67. Kazımi P.F. Möqəddəs Kitablar Türklər Haqqinda. Bakı , BDU, "kitabxanaşü-naslıq  və informasiya". 2014 №1 (13) S. 53-59

68. Kazımi P.F. Sosial-mədəni mühitin xüsusiyyətləri. BDU.  Sosial və humanitar elmlərin müasir problemləri.Buraxılış-13,2014. Cild-1, s.79-83

69. Kazımi P.F. Türkdilli dövlətlərin kitab və kitabxana fəaliyyəti  sahəsində inteqrasiya problemləri. BDU, "kitabxanaşünaslıq və informasiya". 2014 №3 (15) S. 53-59

70. Kazimi P.F. Türk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyətinin mənbəşünasliq. Bakı , BDU, "kitabxanaşünaslıq və informasiya". 2014 №2 (14) S.

71. Kazimi P.F. Rəsuli İ. Kitabxanaların muzey fəaliyyəti. Bakı, BDU, Dil və ədəbiyyat, 2014 №3(87), s335-336

72. Kazimi  P.F.,Islamov İ. Sosial-mədəni mühitin xüsusiyyətləri. BDU.  Sosial və humanitar elmlərin müasir problemləri. Buraxılış-13,2014. Cild-1, s.79-83.

73. Kazimi P.F. Axərbaycan multikulturalizmi informasiya məkanında. Bakı, BDU, "kitabxanaşünaslıq və informasiya". 2016, №1 (19)s. 22-27.

74. Kazimi P.F. İnformasiya nəzəriyyəsinin problemləri. Bakı, BDU, "kitabxanaşünaslıq və informasiya". 2016, №2 (20)s. 48-52.

75. Kazimi P.F. İnformasiya menecmentinin aktual problemləri. Bakı, BDU, "kitabxanaşünaslıq və informasiya". 2016, №3 (21)s. 48-52.

XARİCİ MƏQALƏLƏR

 

1. Казими П.Ф. Информфционная инжинерия в библиотечном деятельности. Вестник Кемеровского Государственного Университета Культуры и Искуство. 2011, №17.с.152-158.

2. Казими П.Ф.О демократичности библиотечной работы.Журнал научных публикаций аспирантов и дактарантов.Курск,2011. №4,с.49-51.

3. Казими П.Ф. Намазов М.  Основатель Азербайджанского Библиотековедение. Москва.Вестник Библиотечной Ассамблей Евразии. 2011, №4,с.73-74.

4. Казими П.Ф.Курбанов А.И. Азербайджанская библиотековедение как научная школа профессора А.А.Халафова.Кийев,Библиотечний Форум Украины, 2012, №3,с.28-31.

5. Казими П.Ф. Намазов М.Библиотеки Милли Меджлиса (парламента) Азербайджанской Республики сегодня.Москва.Вестник Библиотечной Ассамблей Евразии. 2012, №1,с.39-41.

6. Казими П.Ф.,Курбанов А.И. Княз Аслан.Некоторые проблемы информационного прастранства в контексте библиотечной деятельности. Журнал научных публикаций аспирантов и дактарантов.Курск,2012. №3,с.102-105.

7. Kazimi P.F. lnformasionnaya injineriya kak predmet prepodavanie. Vestnik /BQPU pedoqoqiçeskiy vestnik./ .Научно-практическое издание Ассоциации «Башкирский педагогический государственный университетский комплекс» 2013. 6 (49). Казыми П. .Информационная  Инженерия  В  Библиотечной Деятельности s. 112.

8. Kazimi P.F. Qurbanov A.İ. Azərbaycanda kitabxanaçılıq təhsili. Ankara. Türk kütübxanəçiliyi.2013, №3,с.102-105.

9. Казими П.Ф.Оценка информации в библиотечно-информационной деле.Тольяттинский Государствунный Университет,Вектор науки,2013, №1(12),с.58-60. (Исмаилова Н.Н. Курбанов А.И.)

10. Казими П.Ф.информационная  инженерия в библиотечной деятельности. научно-теоретический и практический журнал. оралдың  ғылым  жаршысы.  № 8 (87) 2014. серия: экология. физика. география и геология. современные информационные технологии .технические науки. уралнаучкнига.  город уральск. стр.100-106.

12. Parviz Kazimi. Information encinering.Wats thiz ?-International journal of academic research.Part A. Appled and natural sciences, Vol.6, No.3, "Progres"  Baku,  May 2014.p.214-217.

13. KazimiP.F..Gurbanov A . Evaluation  of İnformation in Library and Information Activities 47-49.  Iceecat’14. International conferenceon electronic, computer and automation technologies (may 9-11, 2014 selcuk university iltek - konya, turkey) proceedings book. 9 - 11 May, 2014. Konya, Turkiye. ekotek.selcuk.edu.tr.

14. Казими П. Кунанец Н.Э. Mетодология исследования библиотек в контексте развития социальных коммуникаций-International journal of academic research. (Research methodology of libraries in the social communications kontext.) journal of education and sociology.vol.5 n.2/ Oktober. 2014.  p.87-93.

15. КазимиП.Ф. Философские аспекты классификации .,  Библиотечное дело -2014: библиотечно-информационная деятельность в современной системе информации, документных коммуника-ций и культуры . Программа . XIX Международная научная конференция .(23 -24 апреля 2014 г.) Московский Государственный Университет Культуры  и  Искусств,

16. Казими П.Ф. Библиотеки в кибер пространстве.  Kазан, Международное конференция "Университетская библиотека в мировом информационном пространстве"  2014, oktyabr.

17. Kazımi P. Information encinering.Wats thiz ?-International journal of academic research. Part A. Appled and natural sciences, Vol.6, No.3, "Progres" Baku, May 2014.p.214-217.

18. Казими П.Ф.информационная  инженерия в библиотечной деятельности . Научно-теоретический и практический журнал. Оралдың  ғылым  жаршысы.  № 8 (87) 2014. Серия: Экология. Физика. География и геология. Современные информационные технологии .Технические науки. Уралнаучкнига.  город Уральск. стр.100-106.

19. Kazimi P.Evaluation of İnformation in Library and Information Activities 47-49. (A.Gurbanov) iceecat’14. I n t e r n a t i o n a l c o n f e r e n c e on electronic, computer and automation technologies (may 9-11, 2014 selcuk university iltek - konya, turkey) proceedings book. 9 - 11 May, 2014. Konya, Turkiye. ekotek.selcuk.edu.tr.

 

KITABLAR

1.Kazımi P.F. Səfəvilər dövründə Azərbaycanda kitabxana işi. Bakı, BDU, 2008. 178 səh.

2. Kazimi P.F. Qurbanov A.İ. İsmayılova N. Kitabxana informasiya fəaliyyətinin iqtisadiyyatı. Bakı, Mütərcim. 2012. 308 s.

3. Kazimi P.F. Qurbanov A.İ.Məmmədov M. Kitabxana informasiya fəaliyyətinin menecmenti və marketinqi.Bakı, Mütərcim, 2012.

4. Kazimi P.F. İnformasiya mühəndisliyi kitabxana fəaliyyətində. (rus dilində) almaniya.lamberto Akademiya Publikeyşn. 2013. 90 S.

5. Kazimi P.F. Informasiya  Mühəndisliyi  (müasir kitabxana fəaliyyəti)  Bakı,  BDU,  2011 , 235 s.

6. Kazimi P.F. Türk Xalqlarinin Kitab və Kitabxana Mədəniyyəti (dərs vəsairi)  Baki. ABC,  2012. 314 S.

7. Kazimi P.F. Türk xalqlarinin kitab və kitabxana mədəniyyətinin mənbəşünasligi. (monoqrafiya)  baki. Mütərcim,  2014. 136 S.

8.Xələfov. A.A, Kazımi P.F. Türk dünyası milli kitabxanaları.(monoqrafiya) Bakı,Mütərcim,2016.210 s.

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti