АBUZƏR ALI OĞLU XƏLƏFOV

Tаriх еlmləri dоktоru, prоfеssоr,
Kitаbхаnаşünаslıq kаfеdrаsının müdiri.
İş tеlеfоnu: 439-03-66

QISА BIОQRАFIK MƏLUMАT 1931-ci il dеkаbrın 25-də Qərbi Аzərbаycаnın Göyçə mаhаlının Cil kəndində аnаdаn оlub.
1950, Tохlucа kənd оrtа məktəbini bitirib.
1950-1955, Bаkı Dövlət Univеrsitеtinin Filоlоgiyа fаkültəsinin kitаbхаnаçılıq şöbəsində təhsil аlib.
1955-1978, Kitаbхаnаçılıq fаkültəsində müəllim, bаş müəllim, dоsеnt.
1978, prоfеssоr.
1962-ci ildə А.А.Хələfоvun fəаl iştirаkı ilə BDU-nun Kitаbхаnаçılıq şöbəsi müstəqil Kitаbхаnаçılıq fаkültəsinə
çеvrilmiş, о, bu fаkültənin ilk dеkаnı оlmuş və 25 il bu vəzifədə səmərəli fəаliyyət göstərmişdir. А.Хələfоv
1963-cü ildən indiyə kimi 46 ildir ki, Kitаbхаnаşünаslıq kаfеdrаsının müdiridir.
А.Хələfоv SSRİ məkаnındа kitаbхаnа işinin tаriхi sаhəsində ilk еlmlər dоktоru kimi şöhrət qаzаnmış və
Аzərbаycаn kitаbхаnаşünаslıq еlmi məktəbinin əsаsını qоymuşdur.
Prоfеssоr Хələfоv uzun illər ərzində Sоvеt İttifаqındа – Mоskvа şəhərində fəаliyyət göstərmiş dоktоrluq
dissеrtаsiyаlаrının müdаfiəsi üzrə vаhid iхtisаslаşdırılmış şurаnın üzvü kimi də fəаliyyət göstərmişdir.
О, Аzərbаycаndа, Rusiyаdа, Gürcüstаndа, Özbəkistаndа mədəniyyət, kitаbхаnа quruculuğu, kitаbхаnаşünаslıq tаriхi
və nəzəriyyəsi prоblеmləri üzrə müdаfiə еdilmiş bir çох nаmizədlik və dоktоrluq dissеrtаsiyаlаrının оppоnеnti, yахud müdаfiə şurаlаrının üzvu kimi iştirаk еtmişdir.
Rеspublikаmızdа ХХ əsrin 60-cı illərindən bаşlаyаrаq kitаbхаnаşünаslıq və bibliоqrаfiyаşünаslıq sаhəsində
dоktоrluq və nаmizədlik müdаfiə еtmiş аlimlərin dеmək оlаr ki, hаmısı А.Хələfоv еlmi məktəbinin yеtirmələridir.
Ölkəmizdə mədəniyyət və kitаbхаnа işi quruculUğunun tаriхi prоblеmləri, kitаbхаnаşünаslığın nəzəriyyəsi və mеtоdоlоgiyаsı,

аli kitаbхаnаçılıq-bib¬liоqrаfiyа təhsili məsələləri, hаbеlə kitаbхаnа işi nəzəriyyəsi və bir sırа digər аktuаl еlmi prоblеmlər Аbuzər Хələfоvun еlmi аrаşdırmаlаrının özəyini təşkil еdir.
Milli kitаbхаnаşünаslıq еlminin bаnisi, Аzərbаycаndа kitаbхаnа işinin tаriхinin ilk tədqiqаtçısı,
rеspublikаmızdа аli təhsilli kitаbхаnаşünаs bibliоqrаf və kitаbşünаs kаdrlаr hаzırlаyаn fаkültənin ilk yаrаdıcısı kimi prоf.
А.Хələfоvun аdı vətənimizin sərhədlərindən çох-çох uzаqlаrdа dа məşhurdur. Оnun fəаliyyəti 2001-ci ildə Аmеrikа Biоqrаfiyа
İnstitutunun nəşr еtdirdiyi «Görkəmli lidеrlərin bеynəlхаlq sоrаq kitаbı»nın ХI nəşrinin nоminаntı sеçilmiş, fəхri fərmаn və qızıl mеdаllа
təltif еdilmişdir
. 1998, Həcc ziyаrətində;
1999, Məşhəd ziyаrətin;
2001, Kərbəlа ziyаrəti;
Еvlidir, üç övlаdı vаr. TƏHSILI VƏ ЕLMI DƏRƏCƏ VƏ ЕLMI АDLАRI

 • 1950-1955, Bаkı Dövlət Univеrsitеtinin Filоlоgiyа fаkültəsinin kitаbхаnаçılıq şöbəsi;
 • 1961, t.e.n. «Аzərbаcаndа kitаbхаnа işinin tаriхindən (1920-1932-ci illər)» mövzusundа namizədlik dissеrtаsiyаsı;
 • 1964, dоsеnt;
 • 1975, t.e.d., «Аzərbаycаndа kitаbхаnа işinin tаriхi (1933-1958-ci illər)» mövzusundа doktorluq dissеrtаsiyаsı;
 • 1978, prоfеssоr.

ƏMƏK FƏАLIYYƏTI İşlədiyi yеrlər:

 • 1955-1978, Kitаbхаnаçılıq fаkültəsində müəllim, bаş müəllim, dоsеnt;
 • 1962-70 və 1980-1994, Kitаbхаnаçılıq fаkültəsində dеkаn;
 • 1962-ci ildən bu günə kimi BDU-nun Böyük Еlmi Şurаsının üzvü;
 • 1963-cü ildən bu günə kimi Kitаbхаnаşünаslıq kаfеdrаsının müdiri;
 • 1964-1984, Аzərbаycаn SSR Mədəniyyət Nаzirliyi yаnındа İdаrələrаrаsı Kitаbхаnа Şurаsının sədri;
 • 1965-1980, SSRI Mədəniyyət Nаzirliyi yаnındа İdаrələrаrаsı Kitаbхаnа Şurаsının üzvü;
 • 1966-cı ildən bü günə kimi Аzərbаycаn Sоvеt Еnsiklоpеdiyаsının еlmi məsləhətçisi;
 • 1970-1979, BDU-nun Еlmi Əsərlərinin «Kitаbхаnаşunаslıq və bibliоqrаfiyа» sеriyаsının rеdаktоru;
 • 1972-ci ildən bu günə kimi Аzərbаycаn SSR Аli və Оrtа İхtisаs Təhsil Nаzirliyi Еlmi-Mеtоdik Şurаsının «Kitаbхаnаşünаslıq, bibliоqrаfiyаşünаslıq və kitаbşünаslıq bölməsinin sədri;
 • 1982-1987, Rеspublikа Kitаbsеvərlər Cəmiyyəti nəzdində «Kitаb» Хаlq univеrsitеtinin rеktоru;
 • 1930, Təhsil hаqqındа Аzərbаycаn Rеspublikаsı Qаnununun lаyihəsini hаzırlаyаn işçi qrupunun üzvü;
 • 1995-ci ildən bu günə kimi BDU-nun Vеtеrаnlаr şurаsının sədr müаvini;
 • 1998, BDU-nun Nəşriyyаt Şurаsının sədri;
 • 1998, «Kitаbхаnа işi hаqqındа» Аzərbаycаn Rеspublikаsı Qаnununun lаyihəsini hаzırlаyаn işçi qrupunun sədri;
 • 1999, ölkəmizdə ilk dəfə оlаrаq Аzərbаycаn Kitаbхаnаçılаr cəmiyyəti yаrаtmış və оnun ilk prеzidеnti ;
 • 1999, «Kitаbхаnа prоsеslərinin kоmpütеrləşdirilməsi» ЕTL-in müdiri;
 • 2000, BMT yаnındа Bеynəlхаlq Infоrmаsiyаlаşdırmа Аkаdеmiyаsının müхbir üzvü;
 • 2001, BMT yаnındа Bеynəlхаlq Infоrmаsiyаlаşdırmа Аkаdеmiyаsının həqiqi üzvü (аkаdеmiki);
 • 2008, Təhsil hаqqındа Аzərbаycаn Rеspublikаsı Qаnununun lаyihəsini hаzırlаyаn işçi qrupunun üzvü.

Аpаrdığı dərslər:

“Аzərbаycаndа kitаbхаnа işinin tаriхi” ,”Kitаbхаnаşünаslığа giriş”, “Kitаbхаnаşünаslığın tахiхi və müаsir prоblеmləri”.
270-dən аrtıq еlmi əsərin, 7 mоnоqrаfiyа, 30-dаn аrtıq kitаbın - dərslik və dərs vəsаitlərinin müəllifidir.
17 еlmlər nаmizədi və dоktоr yеtişdirib.

Mükаfаtlаr:

 • 1946, «Böyük Vətən mühаribəsində rəşаdətli əməyə görə» mеdаlı;
 • 1969, «Аzərbаycаn SSR əməkdаr mədəniyyət işçisi» fəхri аdı;
 • 1970, «Şərəfli əməyə görə» mеdаlı;
 • 1971, Ümumittifаq «Bilik» Cəmiyyətinin fəхri fərmаnı;
 • 1974, «1973-cü il sоsiаlizm yаrışının qаlibi nişаnı»;
 • 1976, «Böyük Vətən mühаribəsində qələbənin 30 illiyi» yubilеy mеdаlı;
 • 1977, «1976-cı il sоsiаlizm yаrışının qаlibi nişаnı»;
 • 1979, «İşdə əlа müvəffəqiyyətlərinə görə» döş nişаnı;
 • 1981, Аzəbаycаn Аli və Оrtа Iхtisаs Təhsil Nаzirliyinin fəхri fərmаnı;
 • 1984, «N.K.Krupskаyа» mеdаlı;
 • 1984, «1983-cü il sоsiаlizm yаrışının qаlibi nişаnı»;
 • 1985, «Böyük Vətən mühаribəsində qələbənin 40 illiyi» yubilеy mеdаlı;
 • 1987, «Fəаl işinə görə» nişаnı;
 • 1989, «Əmək vеtеrаnı» mеdаlı;
 • 1995, «Böyük Vətən mühаribəsində qələbənin 50 illiyi» yubilеy mеdаlı;
 • 2000, «Şöhrət» оrdеni;
 • 2000, «1941-1945-ci illər mühаribəsi vеtеrаnı» nişаnı;
 • 2001, «Əməkdаr еlm хаdimi» fəхri аdı;
 • 2001, «Хеyriyyəçilik və mааrifçilik» mеdаlı;
 • 2002, Аzərbаycаnlı аlim АBI-nin mükаfаtı;
 • 2002, «Təhsil sаhələri üzrə nаiliyyətlərə görə» mükаfаtı;
 • 2004, Аmеrikаdа «Ilin аdаmı-2004» sеçilmişdir;
 • 2005, «Ilin müəllimi» fəхri аdı;
 • 2006, «Əlаçı təhsil işçisi» döş nişаnı;
 • 2007, Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin Fəхri Təqаüdçüsü.

TƏDQIQАT SАHƏSI

 1. Аzərbаycаndа kitаbхаnа işinin tаriхi
 2. Kitаbхаnаşünаslığın müаsir prоblеmləri

SЕÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. ADU-nun kitabxanası necə yaranmışdır? // Azərbaycan gəncləri. -1957. - 6 oktyabr.

2. V.İ.Lenin kitabxana işi haqqında // Azərbaycan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. - B., 1957. - №6. -S.      135-143

3. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universi­tetinin əsas kitabxanasının yaranması və inkişafı tarixindən (1920-1929) // Azərbaycaıı Dövlət Uni­versitetinin Elmi əsərləri: Filologiya fakültəsi. -B.,1958/-S.181-194.

4. Из истории библиотеки АГУ // За Ленинское воспитание. -1958.-17 января-14 февраля.

5. Qiymətli tədris vəsaiti: (Ə.H.Qəhrəmanovun «Ümumi biblioqrafiyanın əsasları» kitabı haqqında) // Bakı. - 1959,- 16 fevral.

6. Kitab belə yaranmışdır // Azərbaycan gəncləri. -1958/-31 may

7. Qabaqcıl təcrübəni yayan kitablar // Kommu- nist.- 1963.- 16 aprel.

8. Новый факультет // Библиотекарь. - 1963.- №3.- С. 58.

9. Sovet Azərbaycanmda kitabxanaçılıq təhsilinin inkişafı // Azərbaycan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri: Tarix və fəlsəfə ser. - 1963.- №7.- S. 3-11.

10.Kitabxana işçilərinin arzusu // Ədəbiyyat və incəsənət. -1964. - 28 noyabr.

11.Kitab tariximizə dair ilk əsər: (H.Həsənovun «Azərbaycanda kitabçılıq işi» kitabı haqqmda) // Ədəbiyyat və incəsənət. B., - 1965. - 29 aprel.

12.Знатоки книжных полок // Бакинский рабо­чий. -1965.- 12 ноября.

13.Kitabxanaçılıq təhsili // Kitablar aləmində. 1966.-№1.-S. 45-49.

14.Azərbaycanda kitabxana işinin tarixindən: (1828­1850) // Azərbaycan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri: Dil və ədəbiyyat ser.- 1966.- № 2- S. 34-46.

15.Lenin və kitab // Bakı.- 1966.- 16 sentyabr.

16.Библиотечное дело в Советском Азербай­джане в 1920-1925 года // Библиотеки СССР: Опыт работы. - 1966. - Вып. 33,- С. 16-27.

17.Sov. İKP XXIII qurultayı və kitabxanalarımızm vəzifələri // Mədəni-maarif işi. - 1967.- JSfe 1. - S. 54-56.

18.Yeni insan tərbiyəsi və kənd kitabxanaları //

Sovet kəndi.-1967.- 11 aprel.

19.Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin ilk illərində və bərpa dövründə kitabxana işi (1920-1925) // Azərbaycan Dövlət Universitetinin elıııi əsərləri: Tarix və fəlsəfə ser.- B., 1967. - № 5. - S. 53-59.

20.M.Qazıyev: Biblioqrafiya (M.Qazıyevin elıııi və pedaqoji fəaliyyəti haqqında).-B.: ADU, 1969.- S. 5-16.­58. Kitabxanaçılıq fakültəsi // Mədəni-maarif işi.-

1969.-№ l.-S. 14-16.

21.  Əməli təcrübə (Söhbət respublikalarm kitabxa- nalararası təcrübə mübadiləsindən sedir. Müəllif Vilnüs Dövlət Universitetində elıııi ezamiyyətdə olmuş, Vilnüs və Kaunas kitabxanalarının iş təcriibəsini öyrənmişdir) // Mədəni-maarif işi.- 1969.- № 2.- S. 24-25.

21.S.M.Kirov adına ADU-nun kitabxanaçılıq fakül- təsi // Azərbaycan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri: Dil və ədəbiyyat ser.- B., 1969.- №3-4. - S. 28-37.

22.V.İ.Lenin inqilabdan əvvəl kitabxana işi haqqında // Azərbaycan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri: Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya seı*. - B., 1970. - №1.-S. 24-36.

23.V.İ.Leninin inqilabdan əvvəl kitabxana işinin demokratikləşdirilməsi uğrunda mübarizəsi // Azəı- baycan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri: Kitab- xanaşünaslıq və biblioqrafiya ser.- B., 1970.- №1.- S. 8-16.

24.Vəzifələrimiz (Yeni nəşrə başlamış elmi əsərlərhaqqında) //Azərbaycan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri: Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya sen.-в.,1970.- №1.- S.4-7.

25.Подготовка высококвалифицированных библиотечных кадров в Азербайджане // Ученые записки Азерб. Гос. Университета: Сер. Библиоте­коведения и библиография. - 1971.- №1.- С. 20-30.

26.Böyük Vətən müharibəsi illərində Azərbaycanda kitabxana işi: (1941-1945) // Azərbaycan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri: Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya ser. - B., 1971.- №2. -S. 32-38.

27.Sov. İKP XXIV qurultayı və sovet kitabxa- nalarmın vəzifələri // Azərbaycan Dövlət Universi­tetinin Elmi əsərləri: Kitabxanaşünaslıq və bib­lioqrafiya ser.-B., 1971.-№2.-S. 3-9.

28.Azərbaycanda kitabxanaların ümumittifaq siya- hıya alınmasının yekunları // Azərbaycan Dövlət Uni­versitetinin Elmi əsərləri: Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya ser.- B., 1972.- №2. - S. 30-36

29.Mühüm vəzifələr (Kənd kitabxanaları haq- qında) // Sovet kəndi. -1972.- 26 fevral.

30.Bilik və mərifət xəzinəsi (Kitab haqqmda) // Ədəbiyyat və incəsənət.- 1972.- 29 iytıl.

31.Yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlayaq (ADU-nun Kitabxanaçılıq fakültəsinin 10 illiyə ilə əlaqədar) // Lenin tərbiyəsi uğrunda,- 1972.-27 oktyabr.

32.Xalq təsərrüfatınm sosialistcəsinə yenidən qurulması, sosializm cəmiyyətinin möhkəmləndirilməsi və inkişafı dövründə Azərbaycanda kitabxana işi: (1933-1940) // Azərbaycan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri: Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya ser. -B., 1973.-№1.-S. 29-30.

33.Müharibədən əvvəlki beşilliklər dövründə Azər- baycan uşaq və məktəb kitabxanalarmm inkişafı (1933­1940) // Azərbaycan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri: Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya ser.- В.,1973.-№2.-S. 3-10.

34.Kənd kitabxanası: Problemlər, təkliflər (Azər- baycanda kənd kitabxanalarmm vəziyyəti haqqında) // Azərbaycan kommunisti.- 1973.- №4. - S. 60-68.

E.Bədəlovla birlikdə.

35.Научно-исследовательская работа в области библиотековедения // Советское библиотекове­дение. - 1973. -№1.- С. 74-75.

1974

36.Sosializm cəmiyyətini təkmilləşdirmək və tədricən kommunizmə keçməsi illərində Azərbaycanda kitabxana işi: (1959-1965-ci illər) // Azərbaycan Dövlət Univer­sitetinin elmi əsərləri: Kitabxanaşünaslıq və biblioqra­fiya ser.- В., 1974.- №1.- S. 8-16.

1975

37.Развитие сети массовых библиотек в Азер­байджане: (1926-1932) // Ученые записки Азерб. Гос. Университета: Сер. библиотековедения и библио­графия. - 1975.-№1.- С.24-33.

38.Некоторые вопросы подготовки библиотеч­ных кадров высшей квалификации на современ­ном этапе // Ученые записки Азерб. Гос. Универси­тета: Сер. библиотековедение и библиография. -1975.- №2.- С. 46-52.

39.Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası // Azəı baycaıı Sovet Ensiklopediyası: C.l- B.: ASE, 1976.- S. 138.

40.Azərbaycan Dövlət Universitetinin Elmi Kitab- xanası // Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: С.1.- B.: ASE, 1976.- S. 141.

41.Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanası: M.F.Axundov adma // Azərbaycan Sovet Ensiklopedi- yası: C.l-B.: ASE, 1976.-S.167.

42.Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasmm əsaslı kitabxanası // Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası:l.-B.: ASE, 1976.-S. 173.

43.Развитие сети массовых библиотек в Азер­байджане (1920-1925) // Ученые записки Азерб. Гос. Университета: Сер. библиотековедения и библиогра­фия. - 1976.-№1.-С. 40-45.

44.Mədəni inqilab haqqmda kitab (Professor Nəzəı Paşayevin «Победа культурной революции в Совет­ском Азербайджане» adlı monoqrafıyası haqqında) // Azərbaycan müəllimi.- 1977.- 9 fevral.

45.Azərbaycan SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin və Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin «Azərbaycan SSR-də kitabxana işi haqqında» qərarı və onun tarixi əhəmiyyəti // Azərbaycan Dövlət Univer- sitetinin elmi əsərləri: Kitabxanaşünaslıq və biblioqra­fiya ser.-B., 1977.-№2.- S.24-29.

46.Sovet Azərbaycanmda kitabxana işinin inkişafı // Azərbaycan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri: Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya ser. -B., 1977. -

№2. -S. 3-6.

47.Biblioqrafiya // Azərbaycan Sovet Ensiklo- pediyası: C.2.- B.: ASE, 1978- S. 156-157.

48.SSRİ-də kitabxana işinin tarixi kursunun öyrənilməsinə dair // Azərbaycan Dövlət Universiteti­nin elmi əsərləri: Kitabxanaşüııaslıq və biblioqrafiya ser.-B., 1978.- №1.- S.9-16.

49.Depozitar kitabxana // Azəıbaycan Sovet Ensiklopediyası: C.3.- B.: ASE, 1979. - S. 377.

50.Qırmızı guşə // Azərbaycan Sovet Ensiklope- diyası: C.3.- B.: ASE, 1979.- S.174.

51.Связи давные, добрые... // Бакинский рабо­чий.-1979. - 3 августа.(Вместе с Р.Кязимовым.)

52.Təbrik edirik! (M.F.Axundov adma Respublika Kitabxanasmm Elmi əsərlərinin nəşri ilə əlaqədar) // M.F.Axundov adma Respublika Kitabxanasmm əsər- ləri.- Bur.l.-B., 1980.-S. 5.

53.Gənclərin təhsil hüququ // Azərbaycan müəllimi.-1980.- 19 noyabr.

54.İnkişaf etmiş sosializm cəmiyyətində Azərbay- canda kitabxana işi // Müasir mərhələdə Azərbaycanda kitabxana işi məsələləri: (Elmi əsərlərin mövzu

məcmuəsi). - B.: ADU, 1981.-S. 3-21.

55.Kitabxana // Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası:C.5.-B.: ASE, 1981.-S. 409.

56.Kitabxana-biblioqrafiya təsnifatı // Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: C.5-B.: ASE, 1981.- S. 409.

57.Kitabxana kollektoru // Azərbaycan Sovet En- siklopediyası: C.5-B.: ASE, 1981.- S. 409.

58.Kitabxanaçı-biblioqraf təhsili // Azərbaycaıı Sovet Ensiklopediyası: C.5.- B.: ASE, 1981.- S. 409.

59.Kitabxanaşünaslıq // Azərbaycan Sovet Ensik- lopediyası: C.5.- B.:ASE, 1981.- S. 409-410

60.Sov. İKP XXVI qurultayınm qərarları ilə əlaqədar olaraq kitabxanalarm vəzifələri // Mədəni- maarif işi. - 1981.- №2. - S. 1-5.

61.XXVI съезд КПСС и задачи высшего биб­лиотечно-библиографического образования в Азербайджане // Вопросы библиографической рабо­ты в Азербайджане на современном этапе: (Сб. науч­ных трудов). -Б.Д982.-С.З-21.

62.Развитие библиотековедения и библио­графоведения в Азербайджане // Материалы юби­лейной научной конференции посвященной 60-летию образования СССР. - Б., 1982.- С.

63.İnkişaf etmiş sosializm cəmiyyəti şəraitində Azərbaycanda kütləvi kitabxanaların inkişafı (1960- 1965-ci illər) // Inkişaf etmiş sosializm şəraitində Azərbaycanda əhaliyə kitabxana xidmətiniıı təşkili: (Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi). -B.: ADU, 1983.- S. 3-32.

64.Богатство мудрости и добра // Бакинский рабочий. - 1983.- 8 февраля.(Вместе с Р.Кязимовым)

65.Şad xəbər (Kitabxanaçılıq fakültəsinin keçici qırmızı bayrağa layiq görülməsi ilə əlaqədar S.M.Kirov adma ADU-nun kitabxanaçılıq fakültəsi- nin dekanı professor A.Xələfovun müsahibəsi: Miisa- hibəni apardı Mürvət Süleymanlı) // Mədəni-maarif işi,- 1985.-№2.-S. 35-36.

66.Kitabxana işini inkişaf etmiş sosializmin tələbləri səviyyəsinə // Azərbaycan kommunisti. B., -1985.-№10.- S.79-85.

67.Библиотечную работу - на уровень требо­ваний дня // Коммунист Азербайджана. - 1985.- №10.- С. 76-82.

68.Azərbaycanda kitabxana işinin mərkəzləşdiril- məsinin bəzi yekunları və təkmilləşdirilməsi məsələləri //

Azərbaycanda kitabxana işinin mərkəzləşdirilməsi məsələləri (Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi).- B.: ADU, 1986.-S. 3-24.

69.SSRt Elmbr Akademiyasmm Kitabxanası //Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: C.9.-B.: ASE,1986.-S. 8.

70.SSRİ Kitabxanası (V.İ.Lenin adma SSRİ Dövlət Kitabxanası haqqmda) // Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: C.9.- B.: ASE, 1986.- S. 9.

71.Развитие библиотечного образования в Азербайджане // Подготовка библиотечных кадров в Азербайджане (Тематический сборник научных тру­дов). - Б.: АГУ, 1987.- С. 3-18.

72.Sosializmin təkmilləşdirilməsi illərində Azər- baycanda kənd əhalisinə kitabxana xidmətinin təşkili (1970-1986-cı illər) // Sosializmin təkmilləşdirilməsi il- lərində Azərbaycanda kənd əhalisinə kitabxana xid- mətinin təşkili (1970-1986-cı illər) (Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi). B.: ADU, 1988.- S.3-20.

73.Yeni il sorğusu (Universitetin professoru A.A.Xələfovun sorğuya cavabı) // Lenin tərbiyəsi uğrunda.- 1988.- 11 yanvar.

74.Elmi-texniki kitabxanalara diqqəti artırmalı // Azərbaycan kommunisti.- 1988.- №2.- S. 103-106. (Z. Baxşəliyevlə birlikdə)

75.Больше внимания научно-техническим библиотекам // Коммунист Азербайджана. - 1988.- №2.- с.89-91.(Вместе с З.Бахшалиевым.)

76.Kitabxana işinin yenidən qurulmasmda oxucularla fərdi iş mühüııı amillərdən biridir // M.F.Axundov adıııa Azərbaycan Respublika Kitabxanasının elmi əsərləri: Bur.4.- B., 1988.-S. 38-53.

77.Перестройка и библиотечная наука гла­зами ученых // Советское библиотековедение. - 1988.- №4.- С.9-14.

78.Sov. İKP XXVII qurultayı və sovet kitabxana- larmin vəzifələri // Zəhmətkeşlərin kommunist tərbiyə- si işinə kitabxanalarm körnəyi (Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi). - В.: ADU, 1989.- S. 3-12.

79.Kitabxanaçılıq təhsilinin inkişafı: BDU-70(Kitabxanaçılıq fakültəsinin dekanı, professor, Əmək- dar mədəniyyət işçisi A.Xələfov haqqında) // Mədəni- maarif işi.- 1990.- №1.- S. 24-27.

80.Abituriyentlər, hansı fakültədə oxumaq istər- diniz: Kitabxanaçılıq fakültəsi / Bakı Universitetinə tələbə qəbulu ilə əlaqədar) // Bakı Universiteti. - 1990.­17 mart.-S. 3.

81.Azərbaycan olayları Moskvada tərtiblənir: Qarabağ problemi ilə bağlı (Türkiyənin «Zaman» qəzetinin əməkdaşı Əli Şahinin BDU-ııun professoru A.Xələfovıa müsahibəsi) // Zaman (Istanbul).- 1990. 20 ocak.- S. 1, 10.

81. Реальные шаги к суверенитету системы образования // Baki Universiteti. - 1990.- 8 dekabr.

82.Sovet Azərbaycanında kitabxana işinin nailiy- yətləri // Azərbaycanda kitabxana işi (inkişaf mərhələ- Iəri, müasir vəziyyəti) / Elmi əsərlərin mövzu toplusu.-: BUN, 1991.-S. 3-20.

83.Gənclik dalğası: (Verilişin iştirakçısı tarix elmləri doktoru, professor Abuzər Xələfovdur) // Ekran-efiı*.- 1991.- 25 yanvar.- S. 1,3.

84.Kitabxanaçılar, birləşin! Aktual müsahibə (M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti Ki- tabxanaçılıq fakültəsinin dekanı, Azərbaycan Kitab- xanaçılar Cəmiyyəti təşəbbüs qrupunun üzvü profes­sor Abuzər Xələfovla müsahibə. Söhbəti yazdı: P.Quluoğlu) // Bakı. - 1991.- 14 fevral.

85.Milli yaddaş ocağımızda (Professor A.A.Xə- ləfovla müsahibəni apardı Almaz Ülvi) // Ədəbiyyat qəzeti. -1992.- 10 yanvar.- S. 8.

86.Azad tədris və onun problemləri (BDU-nun Kitabxanaçılıq fakültəsinin dekanı, professor A.Xələfovla müsahibəni apardı:  M.Vəzirova) // Dalğa.- 1992.- 20-26 may. 1993

87.Yaxşı kitabxanaçı olmaq üçün beş il oxumaq hələ azdır (Kitabxanaçılıq fakültəsinin dekanı professor A.Xələfovla müsahibəni apardı S.Oruclu) // P.S.-- 22 iyun.

88.Parlament kitabxanası necə olmalıdır? //Azərbaycan.- 1994.- 24 dekabr. (R.Kazımovla birlikdə)

89.Dövlət qayğısma möhtacdır (Azərbaycan kitabxanalarının müasir vəziyyəti haqqında) // Azərbaycan. - 1995.- 28 yanvar

90.MiIIi dövlətçiliyimiz naminə (Heydər Əliyevə həsr olunmuş kitabın nəşri ilə əlaqədar) // Azərbaycan.- 1995.- 17 may.

91.Alim ömrünüıı salnaməsi (M.Ələsgərovun biblioqrafıyası haqqında) // Azərbaycan.- 1995.- 7 oktyabr.(K.Aslanla birlikdə 1997)

92.Müasir şəraitdə Azərbaycanda kitabxana quruculuğu nəzəriyyə və təcrübəsinin elmi əsasları //Kitabxanaşiinaslıq və biblioqrafiya: Elmi-nəzəri və təcrübi jurnal. -B.:BUN, 1997.- №1,- S. 18-26.

93.H.Ə.Əliyevin rəhbərliyi dövründə Azərbay- canda kitabxana işinin inkişafı (1970-1980-ci illər) //Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransm materialları. C.2. Humanitar və sosial-siyasi elmlər ser.- B.: BDU, 1998.- S. 222-223.

94.Azərbaycan müstəqilliyinə və milli ideologi- yasına qiymətli töhfə: Azərbaycan Respublikası Pre- zidenti H.Əliyevin əsərlərinin nəşri haqqında // Bakı Universitetinin Xəbərləri.-1998.-№1.- S. 128-139.

95.Azərbaycan müstəqiliiyinə və milli ideologi- yasına qiymətli töhfə: Azərbaycan Respublikası Pre- zidenti H.Əliyevin əsərlərinin nəşri haqqında // Azərbaycan. -1998.- 10 fevral.

96.Из опыта подготовки бакалавров и маги­стров по специальностям «Библиотековедение и библиографоведение» в библиотечном факультете Бакинского Государственного Университета им. М.А.Расулзаде // «Библиотечное дело на пороге XXI века»: Тезисы докладов и сообщений международной научной конференции (Москва, 15-16 апреля 1998 г.) Часть 2.-М, 1998. - С. 126-127.

97.Kitabxanaşünaslıq fakültəsi: Dünən və bu gün (Kitabxanaşünaslıq kafedrasımn müdiri, Azərbaycan Respublikasınm əməkdar mədəniyyət işçisi, tarix elmləri doktoru, professor Abuzər Xələfovun müsahibəsi) / Söhbəti yazdı: T.Əhmədqızı // Maarifçi.- 1998.- 13 may.

98.Azərbaycan müstəqilliyinə və milli ideologi- yasma qiymətli töhfə: Azərbaycan Respublikası Pre­zidenti H.Əliyevin əsərlərinin nəşri haqqmda: Tezis // Qafqaz: Tarix, müasirlik və geosiyasi perspektivlər: Beynəlxalq Elmi konfransın tezisləri.- B.: Elm, 1998. - S. 5-7.

99.1998-ci ili kim necə başa vurdu? (Professor A.Xələfov) // Bakı Universiteti.-1998.-25 dekabr. - S. 4.

100. Azərbaycanda ali kitabxanaçılıq təhsili: M.Ə.Rəsulzadə adına BDU-nun kitabxanaçılıq fakül- təsi // Bakı Dövlət Universitetinin 80 illiyi münasibə- tilə elmi konfransm materialları.- B.: BDU, 1999. - S. 516-517.

101. Abel Məhərrəmovu rektor təyin etdiyi üçün Prezidentimizə minnətdaram. Universitet kollektivi yeni təyinatı necə qarşılayır? // Bakı Universiteti.-1999- 28 yanvar.- S. 3.

102. Müasir kitabxanaların sosial funksiyaları // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: Elmi-ııəzəri və təcrübi jurnal.- B.: BUN, 1999.- №2. - S. 3-32.

103. Silahlı qüvvələrimiz vətənin dayağıdır: Ordu və cəmiyyət (Professor Abuzər Alı oğlıı Xələfovla Araz Vaqifoğlunun söhbəti) // Azərbaycan ordusu.-1999- 3 mart.- S. 3.

104. Исторический роль библиотек в инфор­мационном обеспечении общества (опыт дела и проблемы информатизации общества // Тезисы докладов международной научной конференции (Москва, 27-28 апреля 1999 г.), Часть 2. - М.: Мос­ковский Государственный Университет Культуры,1999-С. 202-204.

105. Barlı-bəhərli ömür (Kitabxanaşünas-alim Та- cəddin Quliyevin diinyaya gəlişinin 70, elmi-pedaqoji fəaliyyətinin 45 illiyi münasibətilə) // Xəzər Xəbər.-1999/- №74.-15 noyabıv S. 22.

K.Aslanla birlikdə.

106. Şərəfli ömür yolu (Kitabxanaşünas-alim Tacəddin Quliyevin dünyaya gəlişinin 70, elmi-peda­qoji fəaliyyətinin 45 illiyi münasibətilə) // Bakı Uni- versiteti.- 1999.- 26 noyabı*.

K.Aslanla birlikdə.

107. Cəmiyyətin informasiya təminatında kitab- xanaların tarixi rolu (Azərbaycan Respublikası ki- tabxanalarının tarixi təcrübəsi əsasmda) // Bakı Universitetinin Xəbərləri (humanitar elmlər seı*.). B.,1999.- №4.-S. 221-227.

108. İl-ilə qovuşanda: Yurd yuvadı, vətəndi. Bu ana torpaq ki, var, Anamızdı, Vətəndi! (Professor A.Xələfovun Azərbaycan televiziyasımn «Elmi- kütləvi və təhsil proqramları» redaksiyasmm hazırla- dığı yeni il şənliyində müsahibəsi) / Səhifəni hazırladı: M.Kərimova // Ziyalı.-2000.-7yanvaı\- S.7.

109. Kitabxanaları özəlləşdirmək və icarəyə ver- mək olmaz («Şohrət» ordenli professor A.A.Xələfovla müsahibəni qələmə aldı Adilə Qocayeva) // İki sahil.-1999.- 24 fevral.

110. Kitabxana işi anlayışmm öyrənilməsinə dair // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: Elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2000.-

№2.- S. 3-8.

111. Проблемы компьютеризации библиотек Азербайджана // Библиотечное дело - 2000: Пробле­мы формирования открытого информирования от­крытого информационного общества / Тезисы докла­дов Пятой международной Научной конференции (Москва, 25-26 апреля 2000г.): Ч.2.- М., 2000.- С. 36.

В соавторстве с А.И.Курбановым.

112. Böyük sənətkarm qayğısı (S.Rəhimovun mədəni-maarif fəaliyyəti haqqmda) // Respublika. -1999.-6 iyun.

113. Altı dəfə yaralanmış Sovet İttifaqı qəhrəmanı: Söhbət azərbaycanh Məlik Məhərrəmovdan gedir (M.Məhərrəmovun 80 illiyi münasibətilə) // Xəzəı* Xəbər.- 2000.-№93. - 1 noyabr-S. 10-11.

2001

114. Hidayət haqqmda fikirlər // Ələsgərov B.Hi- dayət: Biblioqrafiya.- B.: Nağıl evi, 2001.- S.76-77

115. Использование Интернет в Библиотеках Азербайджана // Библиотеки в мировом информаци­онном и интеллектуальном пространстве.- М., 2001.-С.      99-100.

Вместе с Р.А.Кязимовым и А.И.Курбановым.

116. Библиотечное дело в Азербайджанской Республике (Исторический обзор) // Kitabxana- şünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal. -A: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- №2.- C. 3-16

117. «Не нужны конкретные сроки, нужна кон­кретная постановка вопроса» - считает профессор БГУ Абузар Халафов, и с этим нельзя не согласить­ся (По вопросу о переходе на латинскую графику) / Подготовила И.Умудлу // Зеркало.- 2001.- 10 марта.

118. Azərbaycan elmi-texniki fikrinin xəzinəsi: (Respublika Elmi-Texniki Kitabxanasınm 70 illiyi) // Azərbaycan neft təsərrüfatı. - 2001. - №3. - S. 56-61.

119. Azərbaycan xalqınm milli-mənəvi dəyərlərinin formalaşmasında Heydər Əliyev irsinin rolu // Xalqın böyük xilaskarı: Heydər Əliyevin 32 illik rəhbərlik dövrünə və Azərbaycanın müstəqilliyinin 10 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları. -A: Bakı Universiteti, 2001. -S. 34-43.

120. Azərbaycan xalqınm milli-mənəvi dəyərlərinin formalaşmasmda Heydər Əliyev irsinin rolu II Azərbaycan.- 2001.- 10 oktyabr. - S. 3.

121. Kitabxanaçıhğı qız sənəti hesab etmirəm /Qələmi aldı M.Novruzqızı // Bizim əsı\- 2001.- 28 novabr.- S. 6.

122. К истории библиотек Азербайджана: Из глубины веков // Вестник БАЕ.- 2001.- №4.- С. 64-67.

123. Mən fəxr edirəm ki, Bakı Dövlət Universite­tinin məzunuyam (Prezident Heydəı* Əliyevə həsr olunmuş eyni adlı kitab haqqında) // Respublika.- 2002.- 24 fevral.- S. 2. N.İsmayılovla birlikdə.

124. Şərəfli ömriin zirvəsi (prof. A.A.Xələfov) /Müsahibəni apardı Emin Salmanoğlu // Ziyalı.- 2002.­21-27 fevral.- S. 9.

125. Avtomatlaşdırılmış kitabxana informasiya idarəetmə sistemləri // Bakı Universiteti Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası.- 2002.- №2.- S. 243-250. N.Musayeva ilə birlikdə.

126. Heydər Əliyev əsərlərinin nəşri və təbliği məsələləri II Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.- В.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2002.- №2.- S. 5-16.

127. Azərbaycan elminin qızıl fondu (AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasmın bu günü və sabahı) // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: Elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2002.- №2.-S. 17-28.

R.Kazımovla birlikdə.

128. Yazıçı haqqmda informasiya mənbəyi (Yazıçı Hidayət haqqmda çapdan çıxmış biblioqrafik gös- tərici haqqmda) // Ədəbiyyaı qəzeti.- 2002.- 29 mart.

129. İnforıııasiyalaşdırılmış cəmiyyətin xüsusiyyət- ləri və problemləri (prof. A.Xələfovım kitabxanaşiinas- lıqla informasiyanm qarşılıqlı əlaqələri baxıraından informasiyalaşdırılmış cəmiyyət haqqmda bəzi müla- hizələrindon bəhs olunur // Respııblika.- 2002.- 17 aprel.- S. 4.

130. Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti Cənab Heydər Əliyevə (Prezidentin anadan olmasınm 79-cu ili münasibətilə təbrik) // Azərbaycan yollan.- 2002.- 7 may.- S. 6.

131. Qələbə bayramı qeyd olundu (Bakı Dövlət Universitetində 9 may Qələbə bayramı münasibətilə keçirilən tədbirdə çıxışı) // Bakı Universiteti.- 2002.­16 may.

132. Kitab öz “ünvan”ma çatdıqda oxunur: Yaxud miiasir dövrdə kitabxana nəşriyyat münasibətlərinin bəzi xüsusiyyətləri // Azərbaycan.- 2002.- 7 iyul.

133. Xalqımızın sevimli ziyalısı (prof. V.Məmmə- dəliyevin 60 illik yubileyi münasibətilə) // Bakı Universiteti.- 2002.- 26 sentyabr.- S. 3.

134. Yubileyiniz mübarək! / Bakı Universiteti qə- zetinin yubileyi münasibətilə // Bakı Universiteti.-2002.- 26 sentyabr.- S. 6.

135. Abuzər Xələfov: Azərbaycanı bundan sonra da işıqlı gələcəyə yalnız Yeni Azərbaycan Partiyası apara bilər (Müsahibəni apardı Emin Salmanoğlu) // Ulıı Azərbaycan.- 2002.- 21 noyabr.- S.3.

136. Düşüncə / Radionun “Təhsil və elmi-kütləvi proqramlar” redaksiyasınm əməkdaşı Mehriban Ramazanqızı prof. Abuzər Xələfovla görüşmüş və onun səfər təəssiiratmı lentə almışdır. Noyabrm 24-də saat 9:35 dəqiqədə efirdə // Ekran- efir. - 2002. - 18-24 noyabr.

137. Qədiın kitab məbədinə yeni həyat verildi (Isgəndəriyyə kitabxanası haqqmda) // Respublika.-2002.- 27 noyabr; Respublika.- 2002.- 28 noyabr.- S. 7.

138. Azərbaycanı bundan sonra da işıqlı gələcəyə yalnız Yeni Azərbaycan Partiyası apara bilər (Müsa- hibəni apardı Emin Salmanoğlu) // Azərbaycan.-2002-11 dekabr.

139. 2003-cü ilin “Heydər Əliyev ili” elan olunması tarixi zərurətdir // Azad Azərbaycan.- 2002.- 20 dekabr.- S. 3.

140. Azərbaycan elminin qızıl fondu (AMEA Mər- kəzi Elmi kitabxanasmın bu günü və sabahı) // Elm.-2002.-    16 yanvar.- S. 13-14. R.Kazımovla birlikdə.

141. Heydər Əliyev və Bakı Dövlət Universiteti bir- birindən ayrılmayan iki böyük varlıqdır (Bakı Dövlət Universitetinin kollektivi Heydər Əliyevin tövsiyə- lərini əlində rəhbər tutur: Universitet müəllimlərinin yubiley təbrikləri) / Qələmə aldı: S.Babaşova // Bakı Universiteti.- 2003.- 24 aprel.- S. 2.

142. Heydər Əliyev əsərlərinin nəşri və təbliği məsələləri II Azad Azərbaycan.- 2003.- 4 may.- S. 5.

143. Xalqımızın milli iftixarı (Görkəmli dövlət xadinıi Heydər Əliyev haqqında) // Qərbi Azərbay- can.- 2003.- 10 may.- S. 2.

144. Heydər Əliyev məktəbinin layiqli yetirməsi (I.Əliyev haqqmda) // Azad Azərbaycan.- 2003.- 1 oktyabr.- S. 3.

145. Zöhrab Əliyev - 70 // Azərbaycan biblioqra- fiyasının canlı salnaməsi.- B.: Mütərcim, 2003.- S. 5-9.

146. Xatirələrdə əbədi yaşayacaq dahi. (Prezident Heydər Əliyev haqqmda) // Bakı Universiteti.- 2003.­19 dekabr.- S.7.

147. Arif Babayev haqqinda dost sözü // Arif Babayev - 70 il. - B.: Baki Universiteti Nəşriyyatı,2002.-S. 19-22.

148. Böyük alim, müdrik el ağsaqqalı (Akademik Bııdaq Budaqov haqqmda) // Əkbəroğlu Y. Elmimizin şah budağı.- В.: «Oğuz eli» nəşriyyatı, 2004.- S. 112-116.

149. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ilham Əliyevə II Azad Azərbaycan.- 2004.- 18 yanvar.

150. Məktəb kitabxanaları Azərbaycanın müstəqil- liyi şəraitində // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.- В.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2004.- №1.- S. 3-14. E.Əhmədovla birlikdə.

151. Göyçə həsrəti: Akademik Hüseyn Əhmədovun «Xatirələrim və ya nəslimizin şəcərəsi» kitabı nəfis şəkildə işıq iizü görüb // Ulu körpü.- 2004.- 7 fevral.- S. 6. K.Aslanla birlikdə.

152. Azərbaycanda AMEA Mərkəzi Elmi kitab- xanası müstəqillik illərində // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.- В.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2004.- №2.-S. 3-11 S.Məmmədova ilə birlikdə.

153. İnformasiya cəmiyyəti və kitabxana işi // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmləı* seı*.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2004.- №3.- S. 316-327.

154. Xələfov A. «Baş yurdum Göyçə tək böyük ümmana...» (Akademik Hüseyn Əhmədovun «Xatirə- lərim və ya nəslimizin şəcərəsi» kitabı haqqmda) // Xəzər Xəbər. - 2004. - 1 aprel (№164). - S. 30-31. K.Aslanla birlikdə.

155. Heydər Əliyevin əməlləri əbədidir // Dahi.-2004.- №1.- 7 avqust.- S. 6.

156. İlham Əliyev öz andma sadiqdir: İlham Əliyev ümummilli Iiderin yolunu uğurla davam etdirir // Bakı Universiteti.- 2004.- 13 oktyabr.- S. 6.

157. Şərəfli alim ömrü: T.Quliyevin 75 illiyi müna- sibətilə II Bakı Universiteti.- 2004.- 13 oktyabr.- S. 8. K.Aslanla birlikdə.

158. Şərəfli alim ömrü: T.QuIiyev - 75 // İnsan hüquqları.- 2004.- 15 oktyabr.- S. 3. K.Aslanla birlikdə.

159. Elektron kataloqun əhəmiyyəti və təşkili prinsipləri // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Huma­nitar elmləı* ser.- 2004.- №4.- S. 288-290.A. Hüseynova ilə birlikdə.

160. Alovlu vətəndaş, vətənpərvər ziyalı // Hidayət. Zəngəzurda doğuldum.- B.: Əbilov, Zeynalov oğullan.-2005.-S. 318-319.

161. Barlı-bəhərli ömür (Dost sözü) // Barlı-bəhərli illər / Tacəddin Fərhad oğlu Quliyev: Anadan olması- nın 75, elmi-pedaqoji fəaliyyətinin 50 illiyinə həsr olunur.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2005.- S. 10-12. K.Aslanla birlikdə.

162. Əziz və hörmətli Tacəddin müəllim! // Baıiı- bəhəıii illər.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2005.- S. 137-139.

163. Gərgin elmi yaradıcılıq axtarışlarının uğurlu bəhrəsi // Aslan К. Şəxsiyyətin formalaşmasında bədii ədəbiyyatın rolu (Azərbaycan kitabxanalarının materiallan əsasında): Monoqrafiya.- B.: Görkəmli filoloq-alim, istedadlı jurnalist (prof. Şamil Qurbanov haqqında) // Ləkəsiz bir vicdan, böyük bir ürək.- B.: Nurlan, 2005.- S. 55-58.

164. Şərəfli alim ömrii // Baıiı-bəhərli illər.-B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2005.- S. 13-15.K.Aslanla birlikdə.

165. Yazıçı haqqında informasiya mənbəyi // Hida- yət. Zəngəzurda doğuldum... - B.: Əbilov, Zeynalov oğulları, 2005.-S. 319-321.

166. Heydər Əliyevin xatirəsi əbədiləşdirilməlidir IICəmiyyot və lider: Beynəlxalq elmi-analitik, hüquq jurnalı.- 2005.- №1 (may).- S. 2-4.

167. Müasir döyrdə kitabxana fəaliyyətinin əsas istiqamətləri // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafıya: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2005.- №1.- S. 3-10. N.Mehdiyeva ilə birlikdə.

168. Müdrikliyə aparan yol (prof. X.İsmayıIov haqqmda) // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.- 2005.- №1.- S. 130-138. K.Aslanla birlikdə.

169. Kitabxana dünyasına açılan pəncərə (AMEA- MEK-nın tərtib etdiyi Vebbioqrafiya adlı göstəricidən, onun axtanş imkanlarmdan və onlayn texnologiya- lannın kitabxana işi üçün əhəmiyyətindən bəhs olunur) // Respublika,- 2005.- 27, 28 yanvar Ə.Məmmədovla birlikdə.

170. informasiya cəmiyyətinin formalaşmasmda kitabxanalarm vəzifələri // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal.-A: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2005.- №2.- S. 5-17.

171. AMEA MEK-sı müstəqillik illərində (1991­2004) II AMEA MEK-n Elmi əsərləri.- 2005.- Bur.6.-S. 25-41.

172. İnformasiya xidməti // Kitabxanalar biliklər cəmiyyətində.- B.: Nurlar, 2006.-S. 64-74. (Azərbaycan və rus dillərində).

173. Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqramımn hə- yata keçirilməsində Respublika Gənclər Kitabxanasınm rolu II Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2006.- №1.-S. 3-15. M.Məmmədovla birlikdə.

174. Olkəmizdə ilk fundamental elektron kitab­xana (Prezident Aparatı kitabxanası haqqında) // Xalq qəzeti.- 2006.- 18 fevral.- S. 6.

175. Görkəmli pedaqoq-alim // Eyyubov S. Ölüm sevinməsin qoy. - В.: Nurlan. 2007. - S. 73-75.

176. Görkəmli tarixçi-alim, istedadli pedaqoq, sadiq dost (Qurban Bayramov haqqmda bir neçə kəlmə dost sözü) // Qurban Bayramov xalirələrdə. -В.: BUN, 2007.-S. 56-61.

177. BDU-nun Elmi Kitabxanasmm elektron kataloqu // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər ser. - 2007. - №3. - S. 198-202. N.D.Mehdiyeva ilə birlikdə.

178. Ölkəmizdə kitabxana işinin inkişaf strategiyası // Respublika. - 2007.- 25 aprel.

179. Kitabxanalar barədə məlumatlar və statistik göstəricilər toplusu «Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında» kitabı haqqında // Respublika. - 2007. - 7 dekabr. - S. 7.E.Əhmədovla birlikdə

180. Bənzərsiz filosof, mahir pedaqoq (Akademik Camal Mustafayev haqqında) // Dədə Camal (Xatirələr, şeirlər, fotolar).- B.: Pedaqogika, 2008. -S. 26-30.

181. Böyüksevər haqq sevgisidir // İsmayıl E. Cahan ömrü. - B.: Səda, 2008. - S. 315-321.

182. Ilk fundamental elektron kitabxana // Kitab­xana.az Müstəqil elmi, metodiki və praktiki jurnal. -2008.-№1 (01), iyun.-S. 7-10.

183. Kitabxanaşiinaslıq fəlsəfəsi // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. - В.: BUN, 2008. -№1.- S. 5-26.

184. XX əsrdə Tıirkiyədə kitabxana işi (Qısa tarixi icmal) // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seı*. - 2008. -№3. - S. 231-242. N.D.Mehdiyeva ilə birlikdə.

185. Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana quruculuğu // Respublika. - 2008. - 8 aprel. - S. 3-4.

186. O, kitabı təhsilin, elmin, insanm həyat fəaliy- yətinin əsas vasitəsi kimi qiymətləndirirdi / Ümummilli lider Heydər Əliyev - 85 // TV-Plyus: aylıq televiziya və radio jurnalı. - B.- 2008. - №5 (20), may, Xüsusi buraxılış. - S. 149-150.

187. BDU-nun Elıni Kitabxanası 90 ildə // Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olun- muş Beynəlxalq Elmi konfransın materialları. B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı. -2009. - S. 482-483.

188. Dilçi alimin şöhrəti // Akad. N.Cəfərovun 50 illik yubileyi ilə bağlı. - B.: Nuıian, 2009. - S. 90-93.

189. Müstəqillik illərində ali kitabxanaçıhq təhsili- nin inkişafı // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. -2008.-№l.-S. 10-26.

190. Professor V.İ. Razumovskidən akademik A. M.Məhərrəmova qədər keçilmiş inkişaf və tərəqqi yolu // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. - 2009.- №2. - S. 28-47.

191. Milli mədəniyyətimizin təəssiibkeşi «Əməkdar mədəniyyət işçisi»dir (prof.X.İ.İsmayılov haqqında) // Ki- tabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. - 2009. - № 2- S. 19-27.K.Aslanla birlikdə.

192. Abuzər Xələfov: «Son 10 il BDU-nun tari- xində intibah dövrtidür»: Bəxtiyar Vahabzadə ən sevim- li müəllimim olub // Bizim söz. - 2009. - 4 iyun. - S. 4.

193. Azərbaycan mədəniyyətinin qızıl fondu // Azərbaycan. - 2009. - 1 iyul.

194. Azərbaycanın ilk elm ınəbədgahı / Baki Dövlət Universitetinin 90 illiyi qarşısmda // Xalq qəzeti. - 2009. - 9 iyul.

195. Bakı Dövlət Universitetinin Elmi kitabxanasi 90 il elm və təhsilin xidmətində // Azərbaycan. - 2009.-1 oktyabr.

196. Ənənələrini yaşadan məbədgah / BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunub // Azərbaycan. - 2009. - 5 oktyabr.

197. Müstəqillik illərində Azərbaycanda kitabxa- naşünaslığm inkişafı // AMEA MEK-nın Elmi əsərləri. -2009.-№10.-S. 3-28.

198. Bu günün miihazirəsi necə olmalıdır? / Əmək- dar elm xadimi, tarix elmləri doktoru, professor, Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaşünaslıq kafedrası- nın müdiri A.Xələfovun dedikləri. Hazırladı Malik Novruzov // Azərbaycan müəllimi. - 2009. - 25 de­kabr. - S. 5.

199. Elm və təhsil qurucusu / BDU-nun rektoru akademik Abel Məhərrəmov haqqmda // Respublika.,2009. - 29 dekabr.

200. Biblioqrafiyaya haqqı olan alim (akademik Abel Məhərrəmova həsr olunmuş biblioqrafik göslərici haqqmda) // Abel Məhərrəmov / Red. və tərtibçi E.Şiriyev. - B.: Nurlar, 2010 oktyabr. - S. 83-86.

201. Elm və təhsil fədaisi (Cəfər Xəndan haq­qmda) // Cəfər Xəndan - 100. - B.: Informasiya Tex- nologiyalan nəşriyyatı. - 2010. - S. 40-46.

202. tnformasiya cəmiyyəti və kitabxanaşiinaslığm müasir problemləri // Kitabxaııaşünaslıq və informasiya: Elmi-nəzəri və təcriibi jurnal. - 2010. -№1. - S. 9-14.

203. Kitabxanalar bəşər mədəniyyətinin inkişafında mühiim tarixi missiya yerinə yetirib / Müsahibəni apardı Səbinə Mövsümova // Vətəndaş cəmiyyəti: Aylıq elmi-nəzəri, metodik jurnal. - 2010. - № 1.- Yanvaı*. - S. 16-17.

204. Kitabxanaçılıq fikirlərinin meydana gəlməsi, təşəkkülii və inkişafı // Kitabxanaşünaslıq və infor­masiya. - 2010. -№2. - S. 7-20.

205. Yeni nəşrlər: Qafqaz regionuna həsr olunmuş cnsiklopediya / prof. İ.Hüseynovanın «Qafqazın tarix ensiklopediyası» adlı kitabı haqqmda // Bakı Univer- sitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seı*. 2010. - №3. -S. 222-225. N.İsmayılovla birlikdə.

206. Seçicilərlə görüşdə A.Məhərrəmovun vəkillərindən biri A.Xələfov çıxış etmişdir // Yeni Azərbaycan. -2010.-28 oktyabr.
207. MüstəqiIIik illərində Azərbaycanda kitabxa- naşünaslığın inkişafı // AMEA MEK-mn Elmi Əsərləri. -2010. -№10.-S. 3-28.

208. Kitablar içində keçən öınür (80 yaşm asta- nasında) / prof.A.Xələfovla müsahibəni apardı Aynur // Bakı Universiteti. -2011.-21 yanvar. -S. 7.

209. Kitabxana və kommunikasiya // Kitabxanaşü- naslıq və informasiya. -B.: BUN.-2011 .-№1. -S. 7-16.

210. Redaksiyaya məktub: tarixi faktların təhrif olunması kimə lazımdır? // Kitabxanaşüııaslıq və informasiya. -2011. -№1(4). -S. 120-128.

211. Qafqaz regionuna həsr olunmuş ilk fundamen­tal ensiklopediya // Xalq qəzeti. - 2011.-2 fevral.- S. 4. N. İsmayılovla birlikdə.

212. Müstəqilliyimiz əbədidir-31, 32-ci cildləri və Inkişaf məqsədimizdir // Azad Azərbaycan.-201 l.-l 1 fevral.- S. 4.

213. Tarixi saxtalaşdıranlara əsaslandırılmış elmi cavab / Akademik Ramiz Mehdiyevin «Gorus-2010: Absurd teatrı mövsümü» əsərini oxuyarkən // Azər- baycan. - 2011. - 1 mart. - S. 6. N.Məmmədovla birlikdə.

214. Görkəmli alim haqqmda mükəmməl biblioqra­fiya / Akademik Arif Paşayevə həsr olunmuş biblioqrafık göstərici haqqında // Azərbaycan. - 2011. - 26 aprel. - S. 7.K.Aslanla birlikdə

215. Görkəmli elm və təhsil xadiminin həyat salnaməsi: [Arif Paşayev. Biblioqrafıya,- Bakı: Şərq-Qərb nəşriyyatı, 2011,- 240 s.) göstəricisi haqqında] /Abuzər Xələfov, Knyaz Asian //Kitabxanaşünaslıq və informasiya.- 2011,- №2,- S.l 15-123.

216. Kitab mədəniyyəti problemləri: Azərbaycanda kitab nəşri və yayımı /Abuzər Xələfov, Knyaz Asian, Pərviz Kazımi //Kitabxana-az,- 2011,- №4,- S.22-30.

217. Kitab yayımı mədəniyyəti bu gün: Ölkəmizdə kitab nəşri və təbliği müasir tələblərə cavab verirmi? /Abuzər Xələ- fov//Respublika,- 2011,- 19 iyul,- S.6, 8.

218. Kitabxana fondu ümumbəşəri sərvətin məcmusu- dur /Abuzər Xələfov //Kitabxanaşünaslıq və informasiya. -2011, -№2,- S.7-16.

219. Qədəmin mübarək!: [“Dərələyəz” qəzetinin nəşri ilə əlaqədar təbrik] /Abuzər Xələfov //Dərələyəz,- 2011,- № 2,- 24 sentyabr,- S.2.

220. Ömür kitabı: Abuzər Xələfov - 80”: Abuzər Xələfov: “Kitab hər bir xalqın tarixidir, mədəniyyətidir, elmidir, bu günüdür, sabahıdır, gələcəyidir. Kitab hər bir xalqın milli qüruru, Vətənə məhəbbət mənbəyidir” /Abuzər Xələfov; qələmə aldı Тәгапә Vahid //Mədəniyyət,- 2011,- 14 sentyabr.- S. 10.

221. Informasiya cəmiyyəti quruculuğunda kitabxanaların rolu /Abuzər Xələfov //Mədəniyyət,- 2011.- 31 oktyabr,- S. 1.

222. Kitabxanalar xalqın nıəııəvi zənginliyinin göstərici- si: Azərbaycan Respublikası - 20 /Abuzər Xələfov //Mədəniyyət,- 2011,- 31 oktyabr.- S.I

223. Из истории развития высшего библиотечного образования в Азербайджане (1947-2011гг.) /Абузар Халафов //Kitabxanaşünaslıq və informasiya,- 2012,- №1,- S.27- 38 .

224. Современные проблемы библиотековедения /Абузар Халафов //Kitabxanaşünaslıq və informasiya.- 2012. - № 2,- S.7-29.

225. Azərbaycan təhsili yeni inkişaf mərhələsində /Abuzər Xələfov, Knyaz Aslan //Kitabxanaşünaslıq və infor­masiya.- 2012,- № 2,- S.118-218.

226. Azərbaycan təhsili yeni inkişaf mərhələsində: Əməkdar elm xadimi, professor Misir Mərdanovun bu fun­damental əsəri müstəqil dövlətimizin indiki mərhələsində milli təhsilimizin uğurlu yolla irəlilədiyini təsdiq edir /Abuzər Xələfov, Knyaz Aslan //Respublika.- 2012,- 4 aprel,- S.6.

227. Azərbaycan təhsili yeni inkişaf mərhələsində /Əmək- dar elm xadimi, professor Misir Mərdanovun bu fundamental əsəri müstəqil dövlətimizin undiki mərhələsində milli təhsilimizin uğurlu yolla irəlilədiyini təsdiq edir /Abuzər Xələfov, Knyaz Asian //Azərbaycan müəllimi,- 2012,- 6 aprel.- S.4.

228. Abuzər Xələfov: “Son 10 il universitetin tarixində intibah dövrüdür” /Abuzər Xələfov; müsahibəni apardı Ə.Cabbarlı //Bizim söz,- 2012,- aprel.- S.5.

229. “Heydər Əliyev və Azərbaycan dövlətçiliyi” mövzu- sııııda məqalə müsabiqəsinin təqdimetmə mərasimi keçirildi. Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tarix elmləri dokto­ru, Əməkdar elm xadimi, BMT yanında Beynəlxalq İnformasi- yalaşdırma Akademiyasının akademiki Abuzər Xələfov çıxış etdi /Abuzər Xələfov; qələmə aldı Nofəl Ədalət //Bizim söz,- 2012,- may.- S.7.

230. Yarım əsrdən artıq elm və təhsilin xidmətində: Bakı Dövlət Universiteti Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin 65 illiyinə həsr olunur /Abuzər Xələfov //Azərbaycan müəllimi.- 2012,- 23 noyabr,- S.8.

 1. 231.    Baş redaktordan /Abuzər Xələfov //Kitabxanaşünas- lıq və informasiya,- 2012,- № 3,- S.7-11.

232. Orta əsrlərdə Avropa ölkələrində kitabxanaşünas- hq /Abuzər Xələfov //Kitabxanaşünaslıq və informasiya. - 2012,- №3.-S.83-88.

233. Kitab böyük qüwədir: Azərbaycan kitabının qayğı- ları, problemləri /Abuzər Xələfov, Knyaz Asian, Pərviz Kazımi //Respublika,- 2013,- 15 yanvar,- S.5.

234. Kitabxanaşünaslığın müasir problemləri /Abuzər Xəl- əfov //Kıtabxanaşünaslıq və informasiya.- 2013,- №1,- S.7-27.

235. “Sevin kitabı!” /Abuzər Xələfov; müsahibəni apardı Yaqut Tofıqqızı //Baku Post.- 2013.

236. Kitabxana işinə dair Heydər Əliyev ideyaları uğur- la davam edir /Abuzər Xələfov //Kitabxanaşünaslıq və infor­masiya.-2013,-№ 2,-S.7-25.

237. BDU-nun Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin kitabxanaşünaslıq kafedrasının nəzdindəki “Kitabxanala- rın kompüterləşdirilməsi” ETL-in 2013-cü il üzrə yerinə yetirdiyi elmi-tədqiqat işləri haqqında /Abuzər Xələfov //Kitabxanaşünaslıq və informasiya.- 2013,- № 3,- S. 18-25.

238. Əkrəm Əylislinin “Daş yuxular” romanı milli xəyanət faktorudur /Abuzər Xələfov //Respublika.- 2013,- 21 fevral,- S.6.

239. Xalqımızın qürur və qeyrət simvolu: Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə ikinci dəfə qayıdışı xalqımızın nicat gü- nünün başlanğıcı oldu /Abuzər Xələfov //Bizim söz,- 2013,- 25 aprel. - S.9.

240. Azərbaycanın uğurlu yüksəlişi naminə: Müstəqillik Azərbaycan xalqının böyük sərvətidir /Abuzər Xələfov //Azərbaycan,- 2013,- 17 noyabr,- S.6

241. Müasir kitabxanaların konseptual modeli: ideya və anlayışlar /Abuzər Xələfov //Kitabxanaşünaslıq və informasi- ya,- 2014,- № 1,- S.3-22. (I Məqalə)

242. Müasir kitabxanaların konseptual modeli: ideya və anlayışlar //Kitabxanaşünaslıq və informasiya,- 2014,- № 2,- S.3-18. (II Məqalə)

243. 95 il elm və təhsilin xidmətində /Abuzər Xələfov //Kitabxanaşünaslıq və informasiya.- 2014,- № 3,- S.7-14.

244. 95 il elm və təhsilin xidmətində: BDU-nun 95 illiyinə həsr olunur /Abuzər Xələfov //Bütöv Azərbaycan,- 2014,- 27 noyabr-3 dekabr,- S.4.

245. 95 il elm və təhsilin xidmətində: Bakı Dövlət Universitetinin 95 illik yubileyinə həsr olunur //Azərbaycan müəllimi,- 2014,- 5 dekabr.- S.4.

246. Heydər Əliyev kursu uğurla aparılır /Abuzər Xələfov //Zirvə yolu,- 2014,- 11 dekabr.- S.4.

247. Professor Abuzər Xələfov: “Bakı Dövlət Universite- ti ilk milli kadrların yetişdirilməsinin əsas bazası rolunu oynamışdır”: [BDU-nun 95 illik yubileyi münasibətilə müsahibə] /Abuzər Xələfov; müsahibəni apardı S.Babaşova //Bakı Universiteti,- 2014,- 18 dekabr.- S.6.

248. Kitabxanalarda milli ideologiyanın və dövlətçiliyin təbliği problemləri /Abuzər Xələfov //Kitabxanaşünaslıq və informasiya.- 2015,- №.1,- S.3-26.

249. Vətəndaş, alim, ziyalı akademik Bəkir Nəbiyev biblioqrafik informasiya mənbələrində /Abuzər Xələfov, Solmaz Sadıqova //Kitabxanaşünaslıq və informasiya.- 2015,- №.3,- S.98-105.

250. Multikulturalizm dəyərlərinin kitabxana-informasiya məkanında təbliği problemləri /Abuzər Xələfov //Respublika,- 2016,- 20 sentyabr .

251. Azərbaycan Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadəyə həsr olunmuş biblioqrafik resursun informasiya təminatında yeri /Abuzər Xələfov, Solmaz Sadıqova //Kitabxanaşünaslıq və informasiya.- 2016,- № 2,- S.5-22

KİTАBLАRI VƏ PRORQAMLARI

1.  Библиотечный факультет.-Б., 1981. - 32 с. Вместе с Р.А.Кязимовым.
2.Azərbaycanda kitabxana işinin tarixindən (Qədim dövrlərdən başlamış XVIII əsrin axırmadək). -A.: Bilik, 1986.-52 s.
3.Kitabxana işçisinin məlumat kitabı. - В.: Azərnəşr, 1986. -287 s. R.Ə.Kazımov və E.M.Bədəlovla birlikdə.
4.Azərbaycanda kitabxanaçılıq təhsilinin inkişafı. - : Maarif, 1987.- 132 s.
5.Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi: Proqram.-B.:Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 1994. -26 s.
6. Kitabxanaşünaslığa giriş: Kitabxanaçılıq fakültə- ləri üçün: Proqram-metodik nəşr. -B.: BUN, 1994.-16 s. R.Ə.Kazımovla birlikdə.
7.Kitabxana işinin tarixi kursuna giriş. - B.: BUN,1996.- 36 s.
8.Kitabxanaşünashğa giriş. - В.: BUN, 1996. -60 s.
9.Azərbaycanda ali kitabxanaçılıq təhsili: (1947- 1997-ci illər).- B.: BDU, 1998. - 126 s.
10.Kitabxanaşünaslığın müasir problemləri: BDU- nıın kitabxanaçılıq fakültəsində «Kitabxanaşünaslıq» ixtisası üzrə magistr dərəcəsi alnıaq üçün: Proqram.-: BUN, 2000.- 7 s.
11. Kitabxanaşünashğın tarixi və metodologiyası: BDU-nun kitabxanaçılıq fakültəsində «Kitabxanaşü- naslıq» ixtisası üzrə magistr dərəcəsi almaq iiçün: Proqram.- B.: BUN, 2000.-14 s.
12. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi (qısa icmal).- В.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- 52 s.
13.Kitabxanaşünaslığa giriş: Dərslik: (üç hissədə) h. 1-2.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- 400 s.
14.Respublika Elmi-Texniki kitabxanası (1930­2000): Kitabxananm 70 illiyinə həsr edilmiş qısa tarixi oçerk. B.: BUN, 2001. -38 s.
15.Kitabxana işinin tarixi kursuna giriş. - В.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2002.- 38 s.
16. Kitabxanaşünaslığa giriş: Kitabxanaçılıq-infor- masiya fakültəsinin bakalavr təhsili üçün: Proqram. -: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2002.- 34 s.
17.  Heydər Əliyev: Biblioqrafik məlumat kitabı / Red. və ön sözün müəllifı A.M.Məhərrəmov.-B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2003.- 434 s (S.A.Sadıqova ilə birlikdə.)
18. Kitabxanaşünaslığa giriş: Dərslik: (üç hissədə) Һ.З. Kitabxana işi haqqında təlim.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2003.- 314 s.
19. Гейдар Алиев: Библиографический спра­вочник / Ред. и автор выступ, слова А.М.Магерра- мов.- Б.: Издательство Бакинского Университета. 2003.- 446 с.( Вместе с С.А.Садыговой.)  
20. Heydar Aliyev: Bibliographic reference book /Editor and author of the preface A.M.Maharramov.- : Baku University press, 2003.- 455 p.( Togeather with S.A.Sadigova.)
21. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi: Dərslik: (iki hissədə) h.l. (Ən qədim dövrlərdən XX əsı*ə qədər).- В.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2004.- 328 s.
22.  Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi.-A: Azərnəşr, 2006.- 312 s.
23.  XXI əsrin əvvəllərində Azərbaycanda kitabxana işinin əsas inkişaf istiqamətləri (mülahizələr, təkliflər və proqnozlar).- B.: 2006.- 106 s.
24. Kitabxanaların kompüterləşməsinin əsasları (Dərsl- ik).- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2006.- 205 s.(A.Qurbanovla birlikdə.)Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi: Dərslik: 3 hissədə: Һ.2. XX əsrin birinci yarısında Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi. -В.: Bakı Universiteti Nəşriy- yatı, 2007.-552 s.
25.  Azərbaycanda kitabxana işinə dair Heydər Əliyev doktrinası uğurla davam edir. - B., BUN, 2009.­185 s.
26. Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanası: 90 il  elm və təhsilin xidmətində: Monoqrafiya. -B.: BUN, 2009.-210 s.
27.  Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi: Dərslik: 3 hissədə: Һ.З. XX əsrin ikinci yarısında və XXI əsrin əvvəllərində Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi. В.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2010. - 432 s.
28. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi: Bakalavı* pilləsi üçün proqram. - B.: BUN, 2010. - 38s.
29.  Məqalələr toplusu (1990-2011-ci illər) /Abuzər Xələ- fov,- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2011,- 464 s.
30.  Kitabxana və cəmiyyət: monoqrafiya /Abuzər Xələfov; elmi red.: L.Məmmədova, K.Asian; rəyçilər: E.Əhmədov, M.Məmmədov,- Bakı: Azərnəşr, 2011,- 348 s.
31..  Kitabxanaşünaslığın müasir problemləri /Abuzər Xələfov; red. P.Kazımi,- Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2012.-32 s.
32.  Kitabxanaşünaslığın tarixi və metodologiyası: “Kitabxanaşünaslıq və informasiya ixtisası üzrə magistr pilləsi üçün proqram-prospekt /Tərt. edən A.Xələfov; red. E.Əhmə- dov,- Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2012,- 15 s.
33.  M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasi - 90 il Elm və mədəniyyətin xidmətində /Abuzər Xələfov.- Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2013,- 64 s.
34.  Kitabxanaşünaslığın tarixi və metodologiyası: dərslik /Abuzər Xələfov,- Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2014,- 552 s.
35.  Kitabxanalarda Azərbaycançılıq konsepsiyası və dövlətçiliyin təbliği problemləri: Kitabxanaşünaslıq və infor- masiya” ixtisası üzrə magistr pilləsi üçün proqram /Tərt. ed. A.Xələfov; elmi red. K.Aslan,- Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2014,- 15 s.
36.  Kitabxanaşünaslığın müasir problemləri: “Kitabxanaşünaslıq və informasiya” ixtisası üzrə magistr pilləsi üçün proqram /Tərt ed. A.Xələfov; red. E.Əhmədov,- Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2014,- 15 s.
37.  Kitabxanaşünaslıq kafedrası /Abuzər Xələfov; red. A.Qurbanov,- Bakı: Mütərcim, 2015,- 32 s.
38.  Библиотечное дело в Азербайджанской Респуб­лике. История, теория, практика: тонография /Абузар Халафов,- Баку: Мутарджим, 2015,- 164 с.
39. Türk dünyası milli kitabxanaları: monoqrafiya /Abuzər Xələfov, Pərviz Kazımi,- Bakı: Mütərcim, 2016,- 200 s.
40. Kitabxanaların kompüterləşdirilməsinin əsasları: Dərslik. İkinci nəşr, əlavə və dəyişikliklərlə. Bakı: «Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2016, 328 s. (A. Qurbanovla birlikdə) 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti