ELÇİN YUSIF OĞLU ƏHMƏDOV

pedaqoji elmlər namizədi,

Kitabxanaşünaslıq kafedrasının müdiri,                                                                                                                  
İş telefonu: 439-08-03

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1961-ci il aprel ayının 15-də Qərbi Azərbaycanın Basarkeçər rayonunun Dərə kəndində anadan olub;
 • 1978, orta məktəbi bitirib;
 • 1979-1981, hərbi xidmətdə olub;
 • 1983-1988, ADU Kitabxanaçılıq fakultəsində təhsil alıb;
 • BDU-nun 90 illik yubileyi münasibəti ilə Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanına layiq görülmüşdür
 • Evlidir. İki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1988, Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirib;
 • 1989, Ümumittifaq Mədəniyyət İşçilərinin Təkmilləşmə İnstitutunda (Moskva) təhsil alıb.
 • 1994-98, Kitabxanaçılıq fakultəsində aspirantura təhsili alıb.
 • 2000, p.e.n. “Azərbaycanda uşaqlara kitabxana xidmətinin təşkili (1901-1995)” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1979, Basarkeçər rayon, Dərə kənd kitabxanasında müdir;
 • 1988-1993, F. Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasında baş metodist, metod şöbənin müdiri
 • 1994, BDU, Kitabxanaşünaslıq kafedrası;
 • Apardığı dərslər:
  1. “Kitabxanaşünaslığa giriş”,
  2. “Kitabxana informasiya fəaliyyətinin texniki vasitələri”,
  3. “Dünya milli kitabxanaları”
  4. "Azərbaycanda kitabxana işinin hüquqi təminatı "
 • 35 məqalə və 5 kitabın müəllifidir

TƏTQİQAT SAHƏSİ

 • “Müstəqillik illərində Azərbaycanda uşaqlara və gənclərə kitabxana xidməti” adlı doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir;
  - Xarici kitabxanaşünaslıqda uşaq mütaliəsi problemi

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Ərzaq proqramı və kitabxanalar / Respublika ali məktəb tələbələrinin XIV elmi konfransında çıxış.-B.: ADU, 1984.

2. İlin əziz günləri // Metodik vəsait: Uşaq və məktəb kitabxanalarına kömək.-B., 1990.

3. Səməni, saxla məni (Uşaq kitabxanaları üçün metodik tövsiyələr).-B.: M.F.Axundov adına dövlət kitabxanası, 1990.-27s. .

4. Bizim yubilyarlar / Uşaq kitabxanaları üçün metodik tövsiyələr. – B.: F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası, 1990.-25s. .

5. Gəl-gəl a yaz günləri / Metodik vəsait: Uşaq və məktəb kitabxanalarına kömək. – B.: M.F.Axundov adına Dövlət kitabxanası, 1991.- 28s. .

6. Uşaq mütaliəsinə rəhbərliyin bəzi xüsusiyyətləri / Mədəni-maarif.- 1991.- №2.-S.12-15.

7. Bir kərə yüksələn bayraq (Uşaq kitabxanaları üçün metodik tövsiyələr).-B.: M.F.Axundov adına Dövlət kitab¬xanası, 1991.-40s. .

8. Uşaq kitabxanalarında audiovizual xidmət işinin məktəb proqramı ilə əlaqələndirilməsi // Mədəniyyət qəzeti, 1992.-15 may. .

9. 1993-cü ilin əlamətdar və tarixi günlər təqvimi.-B.: M.F. Axundov adına Dövlət Kitabxanası, 1992.-10s. .

10. Uşaq və məktəb kitabxanalarında ölkəşünaslığa dair məlumat biblioqrafiya aparatının təşkili metodikası. Metodik məktub.- RDUK, 1992.-12s. .

11. Mənəvi irsimizdən (Metodik vəsait).-B.: M.F.Axundov adına Dövlət Kitabxanası, 1993.-25s.

12. Məzmunca əhəmiyyətini itirmiş kitabların kitabxana fondlarından çıxarılması haqqında təlimat.-B.: M.F.Axundov adına Dövlət Kitabxanası, 1993.-20s.

13. 1994-cü ilin əlamətdar günlər təqvimi.-B.: M.F.Axundov adına Dövlət Kitabxanası, 1993.-10s. .

14. Müasir dövrdə uşaq kitabxanalarında mütaliə və xidmət işinin metodikası (Metodiki vəsait).-B.: M.F.Axundov adına Dövlət Kitabxanası, 1993.-50s. .

15. 30 yaşlı kitabxana / Səhər, 1995. – 25 iyun. K.Aslanla birlikdə.

16. Kitabxanaşünaslığa dair yeni dərs vəsaiti (Kitab haqqında resenziya) / Azərbaycan müəllimi, 1996, dekabr. .

17. Uşaq kitabxanalarında bədii ədəbiyyatın təbliği / Elmi əsərlərin dil – ədəbiyyat bölməsi.- B.: BDU, 1997.№4.-S.117-118.

18. Uşaq kitabxanalarında audiovizual xidmət işinin təşkili: Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya .-B.: BDU, 1997.-S.197-151. .

19. Uşaq kitabxanalarında ölkəşünaslıq kataloq və kartotekasının təşkili metodikası / Elmi əsərlər: Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. –B.: BDU, 1999. .

20. Bilik, zəka mənbəyi: Azərbaycançılıq tarixini beynəlxalq aləmdə tanıdan alim // Yeni Azərbaycan.-2000.-24 fevral. .

21. Qabaqcıl kitabxana təcrübəsində uşaqların informasiya təminatı problemi / Xəzər-xəbər.-2000-ci il. Vəfa Hacıyeva İlə birlikdə

22. Özəl ali məktəb kitabxanalarında informasiya xidmətinin bəzi xüsusiyyətləri / Kitabxanaşünaslıq və biblio¬qrafiya.-B.: BDU, 2000.-№1.-S.64-70. .

23. 27.Gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsində kitabxanaların iştirakı // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.-B.: BDU, 2003.-№1.-S.39-42. M.Məmmədovla birlikdə.

24. Kitabxanaşünaslığın tədqiqində fəlsəfi amillər // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: Elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.-B.: BDU, 2003.-№2.-S.50-55. .

25. Məktəb kitabxanaları Azərbaycanın müstəqilliyi şəraitində // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.-B.: BDU, 2004.-№1.-S.3-14. A.Xələfovla birlikdə.

26. ABŞ-da uşaq mütaliəsi // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.-B.: BDU, 2005.-№1.-S.33-45. .

27. Mənəvi irsimiz müasir dərsliklərdə / Yeni Azərbaycan qəzeti, 2005.- 5 mart. .

28. Abuzər Xələfov kitabxana tarixinin tədqiqatçısıdır.- Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.-B.: BDU, 2006.-№1. .

29. Müasir kitabxanaşünaslıqda model anlayışları // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: Elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.-B.: BDU, 2006.-№2.-S.9-15. .

30. Kitabxanalar barədə məlumatlar və statistik göstəricilər toplusu (Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında) kitabı haqqında // Respublika. – 2007. – 7 dekabr. – S.7 A.Xələfovla birlikdə.

31. Qlobal informasiya məkanı və müasir kitabxanaşünaslıqda mütaliənin yeni təzahürləri // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. – 2007. - №2. – S.3-14.

32. Kitabxana və cəmiyyət // Kitabxana.az jurnalı,B.: 2009.-№2.

33. Biliklər cəmiyyəti kitabxana işinin modernləşdirilməsinə təsir edən amil kimi// Kitabxana.az jurnalı,B.: 2009.-№5

34. Kitabxana işinin hüquqi təminatında beynəlxalq əməkdaşlığın rolu// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi nəzəri və təcrübi jurnal,B.: BDU,2009.-№1

35. Müstəqillik illərində Azərbaycanda uşaqlara kitabxana xidməti// BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans materialları. 2009.- №1.

36. Kitabxana və cəmiyyət (İnteqrativ yanaşma meylləri). Kitabxana.az jurnalı.-2009. №2

37. Məktəb kitabxanalarının inkişaf perespektivləri. Kitabxanaşünaslıq və informasiya jurnalı №3. 2010. s43-50

38. A.A.Xələfovun elmi tədqiqatları Azərbaycan milli kitabxanaşünaslığının naliyyətidir. Kitabxanaşünaslıq və informasitya jurnalı. 2011 №2. s 84-93

39. Kənclərin peşə oreyentasiyasının müəyyənləşdirilməsində gənclər kitabxanalarının rolu. Kitabxanaşünaslıq və informasiya jurnalı. 2010 №2.

40. 50 il kübarlıqdan qaynaqlanan ziyalı ömrü:Knyaz Aslan-50. Kitabxana az.-B., 2011.-№2.s.21-26.

41. A.A.Xələfovun elmi tədqiqatları Azərbaycan milli kitabxanaşünaslığının nailiyyətidir. Kitabxanaşünaslıq və informasiya  elmi-nəzəri və təcrübi jurnal. B.:Bakı Unversiteti Nəşriyyatı, 2011.- №2 (6) s.84-93.

42. Kitabxana qanunvericiliyi tarixindən. Kitabxanaşünaslıq və informasiya  elmi-nəzəri və təcrübi jurnal. B.:Bakı Unversiteti Nəşriyyatı, 2011.- №1 (6) s.41-44.

43. Elmin zirvəsində (prof.A.A. Xələfov-80). Kitabxanaşünaslıq və informasiya  elmi-nəzəri və təcrübi jurnal. B.:Bakı Unversiteti Nəşriyyatı, 2011.- №2 (6) s.50-53.

44. Prof. A.A. Xələfovun Elmi məktəbinin  növbəti uğuru. Kitabxanaşünaslıq və informasiya  elmi-nəzəri və təcrübi jurnal. B.:Bakı Unversiteti Nəşriyyatı, 2011.- №2 (6) s.54-57.

45. Uşaq və gənclərin ənənəvi və virtual  ünsiyyət problemi. Kitabxana az.-B., 2012.-№2.s..

46. Azərbaycanda  milli kitabxanaşünasliğina yeni töhvə. Azərbaycan qəzeti, 10 iyun.-2014.-№2 . s.23-31.

47. Uşaq və gənclər kitabxanasının informasiyalaşdırılması. Kitabxanaşünaslıq və informasiya  elmi-nəzəri və təcrübi jurnal. B.:Bakı Unversiteti Nəşriyyatı, s.26-36.

48. Multikultiralizm ənənəvi kitabxana informasiya infrastrukturunda. Kitabxana az.-B., 2015.-№1-2.-10.

49. Azərbaycan kitabxanaşünaslığının yeni nailiyyəti. Azərbaycan qəzeti. May.-2015.

50.Kitabxana sistemlərinin qanunauyğunluğu // «Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal», 2016, № 2-3, s. 41-48.

51. Multikulturalizm ənənələri kitabxana-informasiya infrastrukturunda // «Kitabşünaslıq və redaktor sənəti» jurnalı, 2016, s. 66-73.

52. Uşaq və gənclərin kitabxana-informasiya təminatı: Monoqrafiya. Bakı: Mütərcim, 2016, 245 s.

53.Azərbaycan pedaqoji düşüncə tarixində uşaqların oxu problemləri // Педагогiчнi науки, 2017, LXXVI buraxılış, Cild 1, s. 8-12, ISSN: 2413-1865.

KİTABLAR

1. Azərbaycanda uşaqlara kitabxana xidmətinin təşkili (tarixi inkişafı, müasir vəziyyəti və perspektivləri) (1901-1995): Avtoreferat. – B., 2000.-32s. .

2. Kitabxanaşünaslığa giriş. Metodik göstəriş: Qiyabiçi tələbələr üçün.- B., 2002.-15s.

3. Dünya milli kitabxanaları / Proqram: Magistr pilləsi üçün.-B., 2005.-16s. .

4. ABŞ və Rusiya kitabxanalarının iş təcrübəsində uşaq mütaliəsi məsələləri: Tədris metodiki vəsait.-B., 2005.-50s. .

5. Dünya milli kitabxanaları: Dərs vəsaiti.-B., 2007.-140s.

6. Əhmədov.E.Y Azərbaycanda Kitabxana informasiya işinin hüquqi bazası. (Dərs vəsaiti) Bakı.-2012. 212s.

7. Əhmədov.E.Y Azərbaycanda kityabxana informasiya işinin hüquqi əsasları. Bakalavrlar üçün fənn proqramları. 2012. 14s

8. Azərbaycanda  kitabxana informasiya işinin bazası.(Dərs vəsaiti) B., 2012- 215 s.

9. Kitabxanaşünasliq  fənnlərinin tədris metodikası. Fənn proqramı. 2015

10. Uşaq və gənclərin kitabxana-informasiya təminatı. (Doktorluq dissertasiyasının monoqrafiyası) B., 2016 - 245 s.

11. Multikulturalizm kitabxana-informasiya fəaliyyətində. (Monoqrafiya) B., 2019- 199 s.

12. Kitabxana-informasiya elmlərinə giriş. (Dərslik) B., 2022- 540 s.

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti