PROFESSOR MÜƏLLİM HEYƏTİ

  1. Ismаyılоv Хəlil Ismаyıl оğlu -kаfеdrа müdiri, tаriх еlmləri dоktоru, prоfеssоr
  2. Əliyеv Аşur Müsеyib оğlu -tаriх еlmləri nаmizədi, dоsеnt
  3. Mustаfаyеvа Sənubər Mikаyıl qızı -bаş müəllim
  4. Хələfоvа Sеvdа Аbаsqulu qızı-müəllim
  5. Qаrdаşоv Rəşаd Əhmədхаn оğlu-müəllim
  6. Rzayeva Zahidə Tofiq qızı-müəllim
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti