QARDAŞOV RƏŞAD ƏHMƏDXAN OĞLU

Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrası, müəllimi

İş telefonu: 510 17 60    e-mail: qardashov@inbox.ru

QISA BİBLOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1980-cı ildə Biləsuvar rayonunda anadan olub;
 • 1997-cı ildə Biləsuvar şəhər 4 sayı orta məktəbi bitirib;
 • 1999-2000, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində həqiqi hərbi xidmət;
 • Evli

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2002-2006, BDU-nun Kitabxanaçılıq-İnformasiya fakültəsi, bakalavır
 • 2006-2008, BDU-nun Kitabxanaçılıq-İnformasiya fakültəsi, magistır

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005-2008, BDU, Tələbə Həmkarlar Təşkilatında sədr müavini;
 • 2008, “Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrası” müəllimi;
 • 2012-dən “Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrasınin baş müəllimidir
 • 2010-cu il oktyabr 2011 yanvarın 31-dək QHTDDŞ-ın maliyyə dəstəyi ilə “Gənc kitabxanaçılara yeni kitabxana texnologiyalarının öyrədilməsi adlı lahiyə rəhbəri olmuşdur
 • Gənc tədqiqatçıların 21-ci Respublika elmi konfransında “Azərbaycanda Kitabxanaçılıq təhsilinə verilən tələblər” mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir.
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 23 iyul 2015-ci il tarixli 144 saylı əmrinə əsasən Bakı Dövlət Universitetində yaradılmış Dissertasiya Şurasinda “Azərbaycanda Kitabxanaçılıq təhsili (yaranması, inkişafl və müasir vəziyyəti ) mövzusunda tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdır.
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 17 dekabr 2016-cı il tarixli qərarı ilə  tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir.
 • Bakı Dövlət Universiteti rektorlugunun 1/181  08.06.2018 tarixli əmri ilə Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrasında dosent əvəzi vəzifəsinə təyin edilmişdir.

 

 

 • MƏQALƏLƏR
 1. Kitab nəşri üçün vahid təsnifat cədvəlinin əsas xüsusiyyətləri/ Kitabşünaslıq elmi təcrübi jurnal №2. 2009
 2. Elektron kataloqun Informasiya axtarış sistemi kimi səciyyəsi// Dil və Ədəbiyyat Beynəlxalq elmi nəzəri Jurnal №2. 2009
 3. Elektron kataloqun təşkilində Beynəlxalq bibloqrafik yazı formatının rolu/ Kitabxanaşünaslıq və bibloqrafiya jurnalı. №2. 2010
 4. Azərbaycanda kitabxanaçılıq üzrə orta ixtisas təhsilinin yaranması və inkişafı // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal (Bakı Dövlət Universiteti), 2010, №1 (26), s.28-34.
 5. Azərbaycanda kitabxanaçılıq təhsilinin yaranması //“Müasir informasiya məkanı və kitabxanalar” Respublika elmi konfransının tezis və məruzələri. Bakı, 2010, s.5-6.
 6. Kitabxanaçılıq təhsilinin professioqramması // Filologiya məsələləri (AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnsitutu), 2011, №12, 184-189.
 7. Kitabxanaçılıq təhsilinin inkişafında müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının rolu // Dil və ədəbiyyat: beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal (Bakı Dövlət Universiteti), 2011, № 4 (80), s.264-266.
 8. Kitabxanaçılıq peşəsi üzrə fasiləsiz təhsil sistemi // Kitabxanaşünaslıq biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal (Bakı Dövlət Universiteti), 2012, №1 (30), s.55-59.
 9. Kitabxanaçılıq təhsilinin inkişafında kitabxanaçılıq təcrübəsinin rolu // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal (Bakı Dövlət Universiteti), 2012, № 2 (29), s.51-63.

10.  Kitabxanaçılıq təhsilinin elmi metodik təminatı // Azərbaycanda ali kitabxanaçılıq təhsilinə başlanılmasının 65, müstəqil Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin yaranmasının 50 illiyinə həsr olunmuş “İnformasiya cəmiyyəti və kitabxana-nformasiya fəaliyyəti” mövzusunda Respublika elmi konfransının tezisləri: 20 dekabr. Bakı, 2012, s.25-27.

11.  Kitabxanaçılıq təhsilinin inkişafında elmi kitabxanaşünaslığın rolu // Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin yaranmasını 65 illiyinə həsr olunmuş “Kitabxana-informasiya və nəşriyyat fəaliyyətinn müasir problemləri” adlı gənc tədqiqatçıların Respublika elmi konfransının tezisləri: 18 may. Bakı, 2012, s.52-54.

12.  Kitbxanaçılıq təhsilinin elmi-metodik təminatı // Dil və ədəbiyyat: beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal (Bakı Dövlət Universiteti), 2012,  № 4 (84), s307-311.

13.  Kitabxanaçı-biblioqraf kadr hazırlığında tədris planlarının rolu və əhəmiyyəti // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri,metodik və təcrübi jurnal (Bakı Dövlət Universiteti), 2012, № 2 (31), s.49-59.

14.  Dünya kitabxanaçılıq təcrübəsi və Azərbaycan məktəbinin uğurları // Filologiya məsələləri (AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnsitutu), 2013, №1, 338-343.

15.  Проблемы  организации непрерывного образования по библиотечному делу // Вектор науки тальятинского государственного университета: Сер. Педагогика, Психология. Тoльятти: Издательство Тoльяттинского Гос. Университета, 2013, №1(12), с. 55-59.

16.  Kitabxanaçılıq təhsilinə verilən müasir tələblər // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş “Heydər Əliyev irsində kitab və kitabxana məsələləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının tezisləri: 02 may 2013. Bakı, 2013, s.51-54.

17.  Kitabxanaçılıq təhsilində beynəlxalq təcrübənin aktual problemləri // Kitabxanaşünaslıq biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal (Bakı Dövlət Universiteti), 2013, №1 (32), s.31-39.

18.  Проблемы библиотечного образования // Общество, культура, личность. Актуальные проблемы социально-гуманитарного знания: Материалы III международной научно-практической конференции: 5-6 февраля 2013 года. Прага, 2013, с.158-160.

19.  Усовершенствование учебных планов как ключевой фактор улучшения подготовки библиотечно-информационных кадров на библиотечно-информационном факультете Бакинского Государственного Университета // Журнал научных  публикаций аспирантов и докторантов.  Курск, 2013, с.104-108.

20.  Развитие высшего библиотечного образования Азербайджана в годы независимости // XXI век: Итоги прошлого и проблемы настоящего: научно-методический журнал: Сер. Социально-гуманитарные науки. Пенза, 2013, с.19-25.

21.  Проблемы высшего библиотечного образования Азербайджана // Материалы I международной научно-практической конференции: 10-11 февраля 2013 года. Прага, 2013, с.72-75.

22.  Dünya kitabxanaçılıq təcrübəsində Azərbaycan məktəbinin uğurları // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların I Beynəlxalq ümumrespublika Elmi Konfransının materialları: 25-26 aprel 2013. Bakı, 2013, s.658-659.

23.  İnformasiyalaşdırılmış cəmiyyət şəraitində kitabxanaçılıq təhsilində yüksək informasiya texnologiyalarının tətbiqi istiqamətləri // BDU-nun 95 illiyinə həsr olunmuş “Kitabxana-informasiya və nəşriyyat fəaliyyətinin müasir problemləri”: Respublika  elmi konfransının materialları: 25 dekabr 2014. Bakı, 2014, s.61-63.

24.  Elektron kataloqun axtarış imkanlari// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal (Bakı Dövlət Universiteti), 2010, №1 (26), s.28-34.

25.  Bakı şəhər Nizami və Xətai MKS-lərində sənəd-informasiya resurslarının formalaşmasının əsas istiqamətləri və müasir vəzyyəti// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal (Bakı Dövlət Universiteti), 2016, №1 (38), s.37-52.

26.  Azərbaycanda ali kitabxanaçılıq təhsilinin inkişafında professor Abuzər Xələfov faktoru Kitabxanaşünaslıq və informasiya elmi nəzəri praktik jurnal №20.

27.  Azərbaycan Respublikasında kitabxanaçılıq təhsilinin inkişafının əsas strateji hədəfləri// “Kitabxana-informasiya fəaliyyəti və fənlərarası inteqrasiya mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfranın materialları: 15 noyabır 2016. Bakı, s.71-75.

28.  Elektron katalo yüksək informasiya texnologiyalarının nəticəsi kimi// tezis. Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi –mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları.-Bakı,2017 10 may

29.  Elektron kataloqun lahiyələşdirilməsinin metodiki məsələləri/tezis Kitabxana-informasiya fəaliyyəti və biliklər cəmiyyəti:inteqrasiya meylləri və çagırışlar mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları.-Bakı,2017.-20 dekabr

30.  Respublika elmi tibb kitabxanasının elektron kataloqunun qurluşu və axtarış imkanları// Kitabxanaşünaslıq biblioqrafiya:elmi-nəzəri,metodik və təcrübi jurnal Bakı,2017,№ 2

31.  Xəzər Universitetinin kitabxana informasiya mərkəzinin elektron kataloqu . Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal (Bakı Dövlət Universiteti, №1 (42) 2018

32.  Xəzər Universitetinin elektron kataloqunun axtarış imkanları// ”Kitabxana-informasiya fəaliyyətində innovasiyalar və fənlərarası inteqrasiya“ mövzusunda beynəlxalq Elmi Konfransın materialları Bakı 4 may 2018

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti