Qardaşov Rəşad

QARDAŞOV RƏŞAD ƏHMƏDXAN OĞLU

Kitabxana resursları və informasiya
axtarış sistemləri kafedrası, müəllimi
İş telefonu: 439 08 03 .439 05 47
e-mail: qardashov@inbox.ru

QISA BIОQRAFIK MƏLUMAT

 • 1980-ci ildə Biləsuvar rayonunda anadan olub;
 • 1997, Biləsuvar şəhər 4 saylı orta məktəbi bitirib;
 • 1999-2000, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində həqiqi hərbi xidmət;
 • Evli.

TƏHSILI VƏ ELMI DƏRƏCƏ VƏ ELMI ADLARI

 • 2002-2006, BDU-nun Kitabxanaçılıq-İnformasiya fakültəsi, bakalavr;
 • 2006-2008, BDU-nun Kitabxanaçılıq-İnformasiya fakültəsi, magistr.

ƏMƏK FƏALIYYƏTI

 • 2005-2008, BDU,Tələbə Həmkarlar Təşkilatında sədr müavini;
 • 2008, “Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrası”, müəllim.
 • 2010- cu il oktyabr 2011 yanvarın 31-dək QHTDDŞ-nın maliyyə dastəyi ilə "Gənc kitabxanaçılara yeni kitabxana texnologiyalarının" öyrədilməsi adlı layihəyə rəhbəri olmuşdur
 • Gənc tədqiqatçıların 21 -ci Respublika elmi konfransınad "Azərbaycanda kitabxanaçılıq təsilinə verilən tələblər" mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 23 iyul 2015-ci il tarixli 144 saylı əmrinə əsasən Bakı Dövlət Universitetində yaradılmış Dissertasiya Şurasinda “Azərbaycanda Kitabxanaçılıq təhsili (yaranması, inkişafl və müasir vəziyyəti ) mövzusunda tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdır.

Məqalələr

1. Kİtab nəşri üçün vahid təsnifat cədvəlinin əsas xsusiyyətləri/ Kitabşünaslıq elmi nəzəri təcrübü jurnal.№2. 2009

2. Elektron kataloqun informasiya axtarış sistemi kimi səciyyəsi/ Dİl və ədəbiyyat beynəlxalq elmi nəzəri jurnal. №2 2009.

3. Elektron kataloqun təşkilində Beynəlxalq biblioqrafik yazı formatlarının rolu/ Kitabxanaşünslıq və biblioqragiya jurnalı.№1 2010

4. Azxərbaycanda kitabxanaçılıq üzrə orta ixtisas təhsilinin yaranması inkişafı./ Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya elmi nəzəri təcrübü jurnal №2 2010

5.Azərbaycanda kitabxanaçılıq təhsilinin yaranması və inkişafı./AMEA-nin təşkil etdiyi “Müassir informasiya məkanı və kitabxanalar” mövzusunda konfransın toplu materialları. *(tezis)Bakı.2010

6.Kitabxanaçılıq təhsilinin pfosseqramması/Filalogiya məsələləri jurnalı №12.-2011

7. Kitabxanaçılıq təhsilinin inkişafında müasir informasiya-komunikasiya texnologiyalarının rolu/Dil və ədəbiyyat elmi nəzəri jurnal 4 (80).-2011

8. Kitabxanaçılıq peşəsi üzrə fasiləsiz təhsil sistemi // Kitabxanaşünaslıq biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal (Bakı Dövlət Universiteti), 2012, №1 (30), s.55-59.

9.Kitabxanaçılıq təhsilinin inkişafında kitabxanaçılıq təcrübəsinin rolu // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal (Bakı Dövlət Universiteti), 2012, № 2 (29), s.51-63.

10. Kitabxanaçılıq təhsilinin elmi metodik təminatı // Azərbaycanda ali kitabxanaçılıq təhsilinə başlanılmasının 65, müstəqil Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin yaranmasının 50 illiyinə həsr olunmuş “İnformasiya cəmiyyəti və kitabxana-nformasiya fəaliyyəti” mövzusunda Respublika elmi konfransının tezisləri: 20 dekabr. Bakı, 2012, s.25-27.

11. Kitabxanaçılıq təhsilinin inkişafında elmi kitabxanaşünaslığın rolu // Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin yaranmasını 65 illiyinə həsr olunmuş “Kitabxana-informasiya və nəşriyyat fəaliyyətinn müasir problemləri” adlı gənc tədqiqatçıların Respublika elmi konfransının tezisləri: 18 may. Bakı, 2012, s.52-54.

12. Kitbxanaçılıq təhsilinin elmi-metodik təminatı // Dil və ədəbiyyat: beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal (Bakı Dövlət Universiteti), 2012,  № 4 (84), s307-311.

13. Kitabxanaçı-biblioqraf kadr hazırlığında tədris planlarının rolu və əhəmiyyəti // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri,metodik və təcrübi jurnal (Bakı Dövlət Universiteti), 2012, № 2 (31), s.49-59.

14. Dünya kitabxanaçılıq təcrübəsi və Azərbaycan məktəbinin uğurları // Filologiya məsələləri (AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnsitutu), 2013, №1, 338-343.

15. Проблемы  организации непрерывного образования по библиотечному делу // Вектор науки тальятинского государственного университета: Сер. Педагогика, Психология. Тoльятти: Издательство Тoльяттинского Гос. Университета, 2013, №1(12), с. 55-59.

16. Kitabxanaçılıq təhsilinə verilən müasir tələblər // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş “Heydər Əliyev irsində kitab və kitabxana məsələləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının tezisləri: 02 may 2013. Bakı, 2013, s.51-54.

17.  Kitabxanaçılıq təhsilində beynəlxalq təcrübənin aktual problemləri // Kitabxanaşünaslıq biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal (Bakı Dövlət Universiteti), 2013, №1 (32), s.31-39.

18.  Проблемы библиотечного образования // Общество, культура, личность. Актуальные проблемы социально-гуманитарного знания: Материалы III международной научно-практической конференции: 5-6 февраля 2013 года. Прага, 2013, с.158-160.

19.  Усовершенствование учебных планов как ключевой фактор улучшения подготовки библиотечно-информационных кадров на библиотечно-информационном факультете Бакинского Государственного Университета // Журнал научных  публикаций аспирантов и докторантов.  Курск, 2013, с.104-108.

20.  Развитие высшего библиотечного образования Азербайджана в годы независимости // XXI век: Итоги прошлого и проблемы настоящего: научно-методический журнал: Сер. Социально-гуманитарные науки. Пенза, 2013, с.19-25.

21.  Проблемы высшего библиотечного образования Азербайджана // Материалы I международной научно-практической конференции: 10-11 февраля 2013 года. Прага, 2013, с.72-75.

22.  Dünya kitabxanaçılıq təcrübəsində Azərbaycan məktəbinin uğurları // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların I Beynəlxalq ümumrespublika Elmi Konfransının materialları: 25-26 aprel 2013. Bakı, 2013, s.658-659.

23.  İnformasiyalaşdırılmış cəmiyyət şəraitində kitabxanaçılıq təhsilində yüksək informasiya texnologiyalarının tətbiqi istiqamətləri // BDU-nun 95 illiyinə həsr olunmuş “Kitabxana-informasiya və nəşriyyat fəaliyyətinin müasir problemləri”: Respublika  elmi konfransının materialları: 25 dekabr 2014. Bakı, 2014, s.61-63.

24.  Elektron kataloqun axtarış imkanlari// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal (Bakı Dövlət Universiteti), 2010, №1 (26), s.28-34.

25.  Bakı şəhər Nizami və Xətai MKS-lərində sənəd-informasiya resurslarının formalaşmasının əsas istiqamətləri və müasir vəzyyəti// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal (Bakı Dövlət Universiteti), 2016, №1 (38), s.37-52.

26.  Azərbaycanda ali kitabxanaçılıq təhsilinin inkişafında professor Abuzər Xələfov faktoru Kitabxanaşünaslıq və informasiya elmi nəzəri praktik jurnal №20.

27.  Azərbaycan Respublikasında kitabxanaçılıq təhsilinin inkişafının əsas strateji hədəfləri// “Kitabxana-informasiya fəaliyyəti və fənlərarası inteqrasiya mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfranın materialları: 15 noyabır 2016. Bakı, s.71-75.


VƏSAİTLƏR
1. Elektron kataloqlar (Fənn proqramı).-Bakı. 2010 
2. Sənədlərin bioloqrafik təsviri, təsnifləşdirilməsi, nəşr standartları (Fənn proqramı).-Bakı.2010
3. Kitabxanaların avtomatlaşdırılması İRBİS proqrami (Fənn Proqrami).- Baki.2015

 

TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri.
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti