Sevda Xələfova

XƏLƏFOVA SEVDA ABASQULU QIZI

Kitabxana resursları və informasiya axtarış

sistemləri kafedrasının müəllimi

Iş telefоnu: 012 510-17-60

QISA BIОQRAFIK MƏLUMAT

• 1964-cü il avqustun 1-də Bakı şəhərində anadan olub;

• 1971-1981, Bakı şəhəri 240 saylı məktəbdə təhsil alıb;

• Ailəlidir, 2 övladı var.

TƏHSILI VƏ ELMI DƏRƏCƏ VƏ ELMI ADLARI

• 1981-1986, Bakı Dövlət Universiteti Kitabxanaçılıq fakültəsində təhsil alıb;

• 2004- BDU, dissertant.

• 11.03.2009 tarixində «XX əsrin 1970-1980-cı illərində Azərbaycanda dövlət kütləvi kitabxanalar şəbəkəsinin inkişafı (Azərbaycan Respublikası kütləvi kitabxanalar şəbəkəsinin materialları əsasında)» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiəsi edib

 • 05.11.2012-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının (Protokol № 31-k) qərarı ilə “Kitabxana resursları və in­fo­rmasiya axtarış sis­temləri” kafedrası üzrə dosent elmi adı verilmişdir.

ƏMƏK FƏALIYYƏTI

 • • 1987, BDU, Kitabxanaşünasliq kafedrası, laborant
 • • 1988-1999, BDU, Elmi Kitabxana, redaktor;
 • • 2000-2002, BDU, Kitabxanaçılıq fakültəsi, baş laborant;
 • • 2002-ci ildə Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrası, müəllim
 • • 2009-cu ildən etibarən Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrasında baş müəllim
 • 2011-ci ildə Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrasında dosent əvəzi
 • 2012-ci ildən etibarən Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrasında dosent kimi fəaliyyət göstərir.

APARDIĞI DƏRSLƏR

 • «Kitabxana resursları».
 • Elektron kataloqlar informasiya axtarış sistemi kimi
 • Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemlərində informasiya axtarış işinin təşkili

MÜKAFATLAR

 • 2012 - Gənc nəslin yetişdirilməsindəki xidmətlərinə görə və 8 mart beynəlxalq qadınlar bayramı münasibəti ilə BDU-rektorunun fəxri fərmanı
 • 2012 - Azərbaycan Respublikası Qabaqcıl Təhsil İşçisi döş nişanı

TƏDQIQAT SAHƏSİ

• Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi;

• Kitabxana fоndunun fоrmalaşması prоblemləri.

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

Məqalələr və tezislər

1. Xələfova S.A. Sistemli kataloqdan istifadənin səmərəliliyi // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.- 2002.- №2.- s.98-102
2. Xələfova S.A. Uşaqların vətənpərvərlik tərbiyəsində F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının rolu // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.- 2003.- №2.- s.82-87
3. Xələfova S.A. Azərbaycanda dövlət kitabxanalarının mərkəzləşdirilməsi kitabxana işinin təşkili və idarə olunmasında yeni mərhələ kimi//Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.-2005.- №1.- s.85-90
4. Xələfova S.A. 1970-1975-ci illərdə Azərbaycanda dövlət kütləvi kitabxanalar şəbəkəsinin inkişafı // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.- 2005.- №2.- s.74-83
5. Xələfova S.A. Azərbaycanda mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərinin fəaliyyəti (1980-1990-cı illər) // Tarix və onun problemləri.- 2006.- №3.- s.177-183
6. Xələfova S.A. Azərbaycanda MKS-lərin inkişaf istiqamətləri // Xəzər Xəbər.- 2008.- №148.- s.31-33
7. Xələfova S.A. Azərbaycanda dövlət kütləvi kitabxanalar şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsi perspektivləri // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.- 2008.- №1.- s.100-116
8. Халафова С.А. Вопросы центирализации библиотечного дела в Азер¬бай¬джане на современном этапе // Право и политология: период. научный журнал (Тби¬лиси), 2009, №4 (9), с.59-64.
9. Xələfova S.A. Müasir şəraitdə Azərbaycanda mərkəz¬ləşdi¬ril¬miş kitabxana sis¬tem¬lərinin inkişaf xüsu¬si¬yət¬ləri //Kitabxanaşünaslıq və informasiya, 2010, №1, s.108-115.
10. Xələfova S.A. Kitabxana fondunun formalaş¬ma¬sı: ideyası, anlayışı və inkişafı // Kitabxanaşünaslıq və biblio¬qra¬fiya, 2010, №1, s.14-19
11. Xələfova S.A. İnformasiya cəmiyyəti şərai¬tin¬¬də mərkəzləşdiril¬miş kitabxana sis¬tem¬ləri və onların inkişaf pers¬pektivləri (2001-2005) // Tezis. “Müasir informasiya məkanı və kitab¬xa-na¬lar” respublika elmi konfransının tezisləri, 2010, s.53-55.
12. Xələfova S.A. Təsnifat sistemlərinin inkişafı. Təsnifat cəd¬vəl¬lərinin maşınla oxunan faylları. // Kitabxanaşünaslıq və biblio¬qra¬fiya, 2010, №2, s.33-38
13. Xələfova S.A. Müasir şəraitdə Azərbaycanda MKS-lərin inkişaf xüsusiyyətləri: “Müasir informasiya məkanı və kitabxanalar” mövzusunda Ümumrespublika elmi-praktiki konf-ransının materialları (Bakı, 5 may 2010).- B: AMEA MEK-in nəşri, 2011.- s. 182-194
14. Xələfova S.A. MKS-də informasiya axtarış işinin təşkili // Proqram. 2011.- Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 16 s.
15. Xələfova S.A. Elektron kataloqlar informa¬si¬ya axtarış siste¬mində // Metodik göstəriş.- 2011.- Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 45 s.
16. Xələfova S.A. Abuzər Xələfov elmi məktəbi (Prof. A.Xələfov-80): Elmi məqalə // Kitаb­xa­naşünаslıq və informasiya: Elmi-nəzəri və praktiki jurnal (Xüsusi nömrə), 2011, №3(6), s.79-80.
17. Xələfova S.A.Kitabxana kataloqlarının inkişaf formaları: Elmi məqalə  // Kitabxana­şünaslıq və biblioqrafiya.- 2011.- №2.- s.14-20
18. Xələfova S.A. Kitabxana fondlarının mühafizəsi üzrə xarici proqramlar // Tezis. “Kitabxana-informasiya və nəşriyyat fəaliyyətinin müasir problemləri” adlı gənc tədqiqatçıların Respublika Elmi Konfransı, 2012, 18 may, s. 96-98
19. Xələfova S.A. Kitabxana fondlarının mühafizəsi üzrə xarici proqramlar: Elmi məqalə // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya jurnalı, 2012, №1, s. 34-43
20. Xələfova S.A. “Korporativ kitabxana informasiya şəbəkə­ləri kitabxana informasiya texnologiyasında yeni istiqamət kimi” // Tezis. “İnformasiya cəmiyyəti və kitabxana-informasiya fəaliyyəti” adlı Respub. elmi konf­r, 2012, 20 dekabr, s. 59-60
21. Xələfova S.A. Korporativ kitabxana informasiya şəbəkə­ləri kitabxana informasiya texnologiyasında yeni istiqamət kimi: Elmi məqalə // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya jurnalı, 2013, №1, s. 25-30
22. Xələfova S.A. Azərbaycanda elektron toplu kataloqun yaradılması: Tezis // “H.Əliyev irsində kitab və kitabxana məsələləri” adlı Respublika Elmi Konfransı, 2013, 02 may, c. 50-52
23. Халафова С.А., Исмаилова Н.Н. Проблемы компьютеризации Азербайд­жанских библиотек в переходном периоде // “Гилея” научный вестник (Киев), 2013, выпуск 78 (№8), с.151-152
24. Халафова С.А. Создание сводного электронного каталога в Aзербайджане как основы информационных ресурсов страны // «Самарский Научный Вестник» (Россия), 2013, № 2 (3), стр. 73-75
25. Халафова С.А. Формирование сводной национальной электронной системы каталогов библиотек Aзербайджана // «Вектор науки» Тольяттинского Государст­венного Университета.- 2013, № 4 (15), стр. 204-205
26. Xələfova S.A. Təhsil sisteminin informasiyalaşdırıl­ma­sında informa­siya və kom­munikasiya­ texno­logiyalarının əhəmiyyəti: Elmi məqalə // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya jurnalı, 2014, № 2, s. 22-29
27. Xələfova S.A., Manafova U.İ. Müstəqillik illərində respublika kitabxanalarında elektron kataloqların ya­radılması: Elmi məqalə // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya jurnalı, 2014, № 1, s. 17-27
28. Xələfova S.A. Uşaq kitabxanalarının elektron məlumat bazaları və elektron informasiya mənbələri // Tezis. BDU-nun 95 illiyinə həsr olunmuş "Kitabxana-informasiya və nəşriyyat fəaliyyətinin müasir problemləri" möv­zusunda Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, 2014, 25 dekabr, s. 46-47
29. Xələfova S.A. Sənədlərin elmi sistemləşdirilməsi metodikası// Proqram.- 2015.- Bakı Universiteti Nəşriyyatı.- 17 s.
30. Xələfova S.A. Uşaqlar üçün informasiya mənbələ­ri// Proqram.- 2015.- Bakı Universiteti Nəşriyyatı.- 12 s.
31. Xələfova S.A. Kitabxa­nalarda elektron resurslarla işin təşkili // Tezis. “Müasir dövrdə kitabxana-informasiya fəaliyyətinin və kitabşünaslığın müasir problemləri” möv­zusunda Respublika Elmi Konfransı, 2015, 7 may, s. 33-35
32. Xələfova S.A. Kitabxa­nalarda elektron resurslarla işin təşkili: Elmi məqalə // Kitabxa­naşünaslıq və biblioqrafiya jurnalı, 2015, № 1(36), s. 68-73
33. Xələfova S.A. Uşaq kitabxanalarının informasiyalaşdırılması və fondlarının elektron in­formasiya resursları ilə formalaşması // Tezis. "Kitabxana-informasiya fəaliyyəti və fən­lərarası inteqrasiya" möv­zusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans, 2015, 29 dekabr, s. 147-149
34. Khalafova S.A. Creation of Electronic Catalogue and Resources in Azerbaijani Libraries (with İsmailova N.N.) // Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences (indexed in SCOPUS), vol. 10, № 1, 2016, p. 118-124
35. Khalafova S.A. Contemporary practice of organizing the work of child libraries with electronic information resources // “Гилея” научный вестник (Киев), 2016, выпуск 106 (№3), с.147-149
36. Khalafova S.A. Organization of work with electronic resources in libraries // “Гилея” научный вестник (Киев), 2016, выпуск 107 (№4), с.159-161
37. Xələfova S.A. Müdriklik mücəssəməsi (Prof. A.Xələfov-85): Elmi məqalə // Kitаb­xa­naşünаslıq və informasiya: Elmi-nəzəri və praktiki jurnal (Xüsusi nömrə), 2016, №3(6), s.79-80.
38. Xələfova S.A. Elektron ehtiyatların sax­lanması və axtarışı // Proqram.- 2016.- Bakı Universiteti Nəşriyyatı.- 9 s.

KITABLAR

 1. Azərbaycanda dövlət kütləvi kitabxanalar şəbəkəsinin inkişafı (1970-1990).- Bakı Universiteti Nəşriyyatı.- 2007.- 160 s.
 2. Xələfova S.A. Kitabxana kataloqlaşdırma¬sı¬nın təkamülü // Monoqrafiya.- Bakı, BUN.-2011.- 290 s. (Çapdadır) A.Qurbanov, N.İsmayılova ilə birlikdə

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

Xələfova S.A. Universitet daxili “50-50” qrant proqramı: “Kitabxanalarda kataloqlaşdırma¬ işinin təkamülünün tədqiqi // BDU rektorunun R-120 nömrəli 14.11.2011-ci il tarixli əmri
Xələfova S.A. Universitet daxili “50+50” qrant proqramı: "Kitabxanalarda ənənəvi və elektron resurslarla işin təşkili və idarə olunmasının müqayisəli tədqiqi" // BDU rektorunun 2/491 saylı 20.10.2014-cü il tarixli əmri

 


Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti