KİTABŞÜNASLIQ VƏ NƏŞRİYYAT İŞİ KAFEDRASI

 

KAFEDRANIN PROFESSOR MÜƏLLİM HEYƏTİ

  1. Knyaz Ilyas oğlu Aslan - Kafedra müdiri, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
  2. Allahverdiyev Bayram Vəli oğlu –  tarix elmləri doktoru, professor
  3. Mehrəliyeva Nailə Müzəffər qızı – pedaqoji elmlər namizədi, dosent
  4. Quliyeva Şəhla Tahir qızı – filologiya elmləri namizədi, dosent
  5. Süleymanov Rasim İmamqulu oğlu- müəllim, dosent
  6. Quliyeva Sevda Feyruz qızı – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim
  7. Bayramov Ələmdar Qəmbər oğlu – müəllim
  8. Abasova Leyla Qabil qızı – müəllim
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti