KİTABŞÜNASLIQ VƏ NƏŞRİYYAT İŞİ KAFEDRASI

 

KAFEDRANIN PROFESSOR MÜƏLLİM HEYƏTİ

1. Knyaz Ilyas oğlu Aslan -Kafedra müdiri, PedFD
2. Allahverdiyev Bayram Vəli oğlu –  tarix elmləri doktoru, professor.
3. Mehrəliyeva Nailə Müzəffər qızı – pedaqoji elmlər namizədi, dosent.
4. Quliyeva Şəhla Tahir qızı – filologiya elmləri namizədi, müəllim.
5. Quliyeva Sevda Feyruz qızı – Fil üzrə Fəl doq, müəllim.
6. Bayramov Ələmdar Qəmbər oğlu – müəllim.
7. Abasova Leyla Qabil qızı – müəllim

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti