XƏLİL İSMAYIL OĞLU İSMAYILOV

Tarix elmləri doktoru, professor,
Əməkdar mədəniyyət işçisi, Kitabxana resursları və
informasiya axtarış sistemləri kafedrasının müdiri
(ofis) (99 412) 510-17-60,
(mob.) (99 450) 361-70-77
e-mail: -azla_hi@hotmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 01.07.1945, Gədəbəy rayonunda anadan olub
 • 1952-1963, İbtidai və orta məktəbi bitirib
 • 1963-cü ildə orta məktəbi, 1972-ci ildə BDU-nun Kitabxanaçılıq fakültəsini bitirib.
 • 1974-76-cı illər kitabxanaşünaslıq kafedrasının laborantı,
 • 1979-83-cü illər həmin kafedrada müəllim,
 • 1983-86- baş müəllim,
 • 1986-2004-cü illərdə kafedranın dossenti vəzifəsində çalışmışdır.
 • 1984-cü ildə Moskva Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində “Pedoqoji elmlər namizədi” elmi dərəcəsi,
 • 2004-cü ildə isə “Tarix elmləri doktoru” elmi dərəcəsi almışdır.
 • 1990-93-cü ildə Kitabxanaçılıq kafedrasının müdiri işləmiş,
 • 1994-cü ildən Kitabxanaşünaslıq-informasiya fakültəsinin dekanı seçilmiş və bu günə kimi həmin vəzifədə çalışır.
 • 2007-ci ildən Kitabxana Resursları və İnformasiya Axtarış Sistemləri kafedrasının müdiridir.
 • 1997-ci ildən indiyə kimi “Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya” elmi nəzəri təcrübi jurnalının təsisçisi və baş redaktorudur.
 • 1999-cu ildə Azərbaycanda təşkil olunmuş AKİİA-nın(Azərbaycan Kitabxana İşinin İnkişafı Asosiasiyası)
  təsisçilərindən biri və prezidentidir.
 • 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə “Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adına layiq görülmüşdür.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1967-1972, S.M.Kirov adına ADU, Kitabxanaçılıq fakültəsi
 • 1976-1978, Kitabxanaçılıq fakültəsinin aspiranturası
 • 1984, «Pedaqoji elmlər namizədi» elmi dərəcəsi almaq üçün dis­ser­tasiya müdafiəsi
 • 1986-, Kitabxanaşünaslıq kafedrasının dossenti
 • 2004-, «Tarix elmlər doktoru» elmi dərəcəsi almaq üçün dis­ser­tasiya müdafiəsi
 • 2004-, Kitabxanaşünaslıq kafedrasının professoru

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1974-1976, Kitabxanaşünaslıq kafedrasının laborantı
 • 1979-1983, ADU-nun Kitabxanaçılıq fakültəsinin Kitab­xana­şünaslıq kafedrasının müəllimi
 • 1983-1986, həmin kafedranın baş müəllimi
 • 1986-2004, həmin kafedranın dosenti
 • 1990-1993, Kitabxanaşünaslıq kafedrasının müdiri
 • 1994-indiki zamana qədər, Kitabxanaçılıq fakültəsinin dekanı
 • 1997-indiki zamana qədər, Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: Elmi-nəzəri və təcrübi
  jurnalın təsisçisi və baş redaktoru
 • 2005-ci ildən, Kitabxanaşünaslıq kafedrasının professoru
 • 2007-ci ildən , Kitabxana resursları və informasiya-axtarış sistemləri kafedrasının müdiri
 • 1999-cu ildən-indiki zamana qədər , AKİİA-Azərbaycan Kitabxana İşinin İnkişafı Assosasiyasının təsisçilərindən biri və prezidenti

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Kitabxanaşünaslığın nəzəri-təcrübi tədqiqatları problemlərinin tədqiqi ilə məşğuldur.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2001-ci il, avqust - Amerika Birləşmiş Ştatları. -Boston və Nyu-york şəhərlərində Kitabxana informasiya
  müəssisələrinin beynalxalq forumu. (Müxtəlif seksiyalarda məruzələr)
 • 2001-ci il 1-10 iyul – Belçika. - Lamur və Brüssel şəhərlərində təsis proqramı çərçivəsində beynalxalq konfrans
 • 2003-cü il, 18 may-1 iyun - Fransa .- Nitsa və Monteneqro şəhərlərində yeni təsis texnologiyasının öyrənilməsi
 • 2005-ci il, 13-18 avqust - Norveç.- Oslo şəhərində İFLA-nın konfransı (Bölmə iclaslarından məruzələr)
 • 2006-ci il, 18-25 avqust – Koreya.- Seul şəhərində İFLA-nın konfransı. (Bölmə iclaslarında çıxış)

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Kitabxana işinin idarə edilməsinin təşilati-metodik məsələləri.-B., 1995.-96 s.
 • Azərbaycan Respublikasında Kitabxanaların metodik təminat sisteminin inkişaf tarixi; (1918-2000):
 • Monoqrafiya.-B., 2000.-416 s.
 • Kitabxana menecmentinin əsasları: Dərs vəsaiti.- B., 2005.-196 s.
 • Kitabxana menecmentinin əsasları: Dərs vəsaiti; Təkrar 2-ci nəşri.- B., 2007.-197 s..

KİTABLAR

 1. Kitabxana işinin təşkili, iqtisadiyyatı və idarə edilməsi fənni üzrə proqram / Tərc. ed. X.İ.İsmayılov.
  -B.: BDU, 1988.-16s.
 2. Kitabxana işinin təşkili iqtisadiyyatı və idarə edilməsi: Proqram.-B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 1994.-21s.
 3. Kitabxanaçılıq fakültəsi (BDU-nun 75 illiyinə həsr olunub). – B., 1994. – 15s.
 4. Kitaxana işinin idarə edilməsinin metodiki və təşkilati məsələləri: Dərs vəsaiti.-B, 1995.-96s.
 5. Azərbaycan Respublikasında kitabxana işinin metodik təminat sisteminin inkişaf tarixi (1918-2000-ci illər):
  Monoqrafiya. – B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2000.- 416s.
 6. Kitabxanaların elmi-metodik təminatı: Kitabxa­na­çılıq-informasiya fakültəsi üçün: Proqram.- B.: BDU, 2000. –9s.
 7. İstehsalat təcrübəsi proqramı.-B., 2000. –19s.
 8. Metodik göstərişlər: Kitabxanaların elmi-metodik təminatı / Metodik göstəriş.- B.: BDU, 2002.- S. 76-90.
 9. Kitabxana işinin təşkili və idarə edilməsi: Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin qiyabi təhsil alan
  III-IV kurs tələbələri üçün: metodik göstərişlər.-B.: BDU, 2003.-311s.
 10. Azərbaycan respublikasında kitabxana işinin metodik təminat sistemi:1918-2000-ci illər
  (Tarixi, müasir vəziyyəti və perspektivləri)/Tarix elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın av­toreferatı.-B., 2004.-60s.
 11. Kitabxana menecmentinin əsasları: Dərs vəsaiti.-B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2005.- 199s.
 12. Kitabxana işinin təşkili və idarə olunması: Proqram. – B.: BUN., 2005. – 24s.
 13. Kitabxana informasiya texnologiyaları: dərs vəsaiti.- Bakı Nurlar.-2009.- S.312
 14. Kitabxana işinin təşkili idarə olunması: dərslik.- Bakı Nurlar.- 2010.
 15. İsmayılov X.,Mustafayeva S. Sənədlərin biblioqrafik təsviri/dərslik.-Bakı,Mütərcim.2018.-204 s.
 16. İsmayılov X.,Mustafayeva S. Sənədlərin biblioqrafik təsnifləşdirilməsi/dərslik.-Bakı,Mütərcim.2018.

MƏQALƏLƏR

 1. Kitabxana menecmenti və onun hüquqi əsasları.// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, təcrübi jurnal.-B.,2004.-S. 15-23
 2. Kitabxana statistikasının bəzi məsələləri.// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, təcrübi jurnal.-B., 2005.-№1
 3. Kitabxana menecmentinin prinsipləri və funksiyaları.// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, təcrübi jurnal.-B.,2004.-№2.-S.12-23
 4. Alim və vətəndaş ömrü: T.Quliyev haqqında.// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, təcrübi jurnal.-B.,2004.-№2.-S. 142-146
 5. Unudulmaz müəllim: M.Bağırov haqqında.// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, təcrübi jurnal.-B.,2003.-№2.-S. 131-133
 6. Müqəddəs insanın ömür yolu: Z.Əliyev haqqında.// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, təcrübi jurnal.-B.,2003.-№1.-S. 109-113
 7. Azərbaycanın kitabxana mütəxəssisləri IFLA-nın konfransında.// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, təcrübi jurnal.-B., 2001. -№2. –S. 133-139
 8. Görkəmli şəxsiyyət: A.Xələfov haqqında.// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, təcrübi jurnal.-B.,2004.-№1.-S. 7-16
 9. Kitabxanaçılıq fakültəsi 50 ildə .// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, təcrübi jurnal.-B.,1997.-№1.-S.9-17
 10. 70 ilin zirvəsində .// Mənalı ömür yolu.-B., 2001.-S.126-129
 11. Kitabxana işçilərinin fasiləsiz təhsilə cəlb edilməsinin bəzi məsələləri .// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, təcrübi jurnal.-B., 2006.-№1
 12. Dünya miqyaslı siyasi xadim və fövqəlbəşər insan .// Respublika qəzeti –5 may – 2006
 13. Görkəmli kitabxanaşünas alim .// Respublika qəzeti, 23 dekabr 2006
 14. Müstəqil Azərbaycan daha da möhkəmdir və inkişaf edir.// Respublika qəzeti, 29 oktyabr, 2006
 15. Görkəmli kitabxanaşünas alimin şərəfli ömür yolu (K.Aslanla birlikdə).// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, təcrübi jurnal.-B., 2006.-№2, S. 4-31
 16. Xeyirxah insan, fədakar alim. // Azərbaycan qəzeti, 15 fevral, 2007
 17. Əzəmətli, bənzərsiz şəxsiyyət .// Respublika qəzeti, 8 may 2007
 18. İnkişafımızın yeni mərhələsi .// Respublika qəzeti, 11 aprel 2007
 19. Əcnəbi terminlərə mətbuatda geniş meydan verdiyinə görə redaktorların günahı böyükdür.// Həftə içi qəzeti, 22 may, 2007
 20. Xalqın dərin məhəbbətini qazanmış layiqli rəhbər (Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev Azərbaycan tarixində yeni mərhələnin təməlini qoyub).// Respublika qəzeti, 17 oktyabr 2007
 21. Bir şair yaşayır qəmin içində (N.ismayılov, K.Aslanla birlikdə).// Xəzər Xəbər jurnalı Dekabr, 2007-ci il.№ 241, s- 20-21
 22. Kitabxanaların idarə edilməsinin strateji əsasları.// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, təcrübi jurnal.-B., 2008.-№
 23. «Azərbaycan Respublikası regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqrammı»nın biblioqrafik informasiya təminatı (N.İsmayılovla birlikdə).// Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri:
 24. ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi, Bakı, 2007.-s.318-320
 25. Zamanın fövqündə dayanan dahi şəxsiyyət Azərbaycan tarixinin bütöv bir epoxası ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Adı və fəaliyyəti ilə bağlıdır.// Respublika qəzeti, 26 aprel, 2008
 26. Xalqını sevdiyi qədər sevilən insan (Millət vəkili, Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva haqqında).// Azad Azərbaycan qəzeti, 12 dekabr, 2008
 27. Milli kitabxana Azərbaycan elm və mədəniyyətinin xəzinəsidir.// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, təcrübi jurnal.-B., 2008.-№2
 28. Kitabxanaların idarə edilməsinin müasir problemləri .// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, təcrübi jurnal.-B., 2009.-№1
 29. Kitabxana işinin demokratikliyi haqqında(P.Kazımi ilə birlikdə) .// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, təcrübi jurnal.-B., 2009.-№1
 30. Azərbaycan Respublikasının regionlarının kitabxana-informasiya resurslarının inkişafının bəzi məsələləri (Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun nümunəsində ) ( N.İsmayılov İ.Bayramova ilə birlikdə).//\
 31. Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, təcrübi jurnal.-B., 2009.-№1
 32. Müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu .// Respublika qəzeti, 11 iyul, 2009
 33. Müasir tariximizin yeni parlaq epoxası//Respublika qəzeti,24 dekabr,2009
 34. Azərbaycanda kitabxanaların idarə edilməsinin müasir məsələləri// Bakı Universiteti Xəbərləri, humanitar elmlər seriyası 2009№ 3
 35. Akademik Abel  Məhərrəmov// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya ,2009 №2
 36. Kitabxanaşünaslıq texnoloji biliyin təkamülü kimi// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya 2009 №1
 37. Kitabxanaların strateji planlanlaşdırılması// BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans.-B,2009.-30-31 oktyabr
 38. Milli mədəniyyətimizin təəssubkeşi “Əməkdar mədəniyyət işçisidir” prof. X.İsmayılov haqqında// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya 2009 №1
 39. Biblioqrafik göstərici (1977-2008) Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyi münasibətilə nəşr edilir// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya Biblioqrafik göstərici(1977-2008) s.8-9
 40. Azərbaycan kitabxanalarının metodik təminatının inkişafı// Bakı Universitetinin xəbərləri:Humanitar elmlər sahəsi.-jurnal Б., 2011.-№3
 41. İsmayılov.X, İ.Mamedov.E.C  İnformasiya proseslərinin və electron kitabxanaların avtomatlaşdırılması// Vdenik=2012.N3.s.265-273
 42. M.F.Axundov adına Mİlli Kitabxanasının fondunun formalaşmasının müasir vəziyyəti //// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.B.2012.N1.s.9-17
 43. Müsair dövrdə kitabxanaların metodik təminatının bəzi məsələləri// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.B.2012.N2.s.9-18
 44. N.Ə.Əliyevin əsərlərinin Respublika Kitabxana resurslarının formalaşmasında rolu//// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.B.2013.N2.s.9-16
 45. Görkəmli Azərbaycan ziyalılarının formalaşmasında və inkişafında Rusiya Milli Kitabxanasının rolu.// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. 2013 N2. S.10-21
 46. Kitabxana-informasiya resurslar; fənninin tədrisi yeni aspektdə// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. 2014 N1 .s.10-16
 47. Azərbaycanda məktəb kitabxanalarının tarixi haqqında ilk tədqiqat// Respublika, 19 oktyabr 2014.
 48. Rusiya millli kitabxanası və  Azərbaycan ziyalıları// Vestik BAE Biblotecnoy Assambleyi Evraziya.2015 N4.s.36-37
 49. Kitabxana informatikasının elmi-nəzəri və təcrübi məsələləri//“Xəzər Universiteti” nəşriyyatı, Bakı.-2015,178 s.
 50. Kitabxana-informasiya fəaliyyəti və menecment// Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illiyinə həsr olunmuş “Müasir dövrdə kitabxana-informasiya fəaliyyətinin və kitabxanaşünaslığın müasir problemləri” Bakı,7 may 2015.-9-10 s.
 51. Kitabxana innovatikasının elmi nəzəri və təcrübi məsələləri// Qrant № EİF-RİTN-MQM-2/İKT-2-2013-7(13)-29/07/1.-B,2015.-s.178.
 52. Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri fənnlərinin tədrisi metodikası// B.: BDU,2015.-s.10 Proqram
 53. İnformasiya ehtiyatları informasiya prosesləri// B.: BDU,2015.-s.10 Proqram
 54. Kitabxana informasiya fəaliyyəti və menecment// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. 2015 N1 .s.39-44
 55. Müəllimlik və alimlik şərəfi//Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. 2015 N2 .s.14-18
 56. Kitabxana işini idarəetmə metodları//Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. 2015 N2 .s.19-26
 57. Azərbaycan kitabxanalarında statistika işinin həyata keçirilməsində yeni istiqamətlər. //“Kitabxana-informasiya fəaliyyəti və fənnlərarası inteqrasiya”Beynəlxalq Elmi Konfrans materialları.-Bakı,29 dekabr.- 2015.
 58. Vətəndaş cəmiyyətində multikultural inkişaf.// Mədəni müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan Beynəlxalq konfransın proqramı 29 aprel 2016.
 59. İsmayılov X.İ.Kitabxana fondlarının formalaşdırılmasının nəzəri və praktiki metodları// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal.-B.:"Mütərcim",2017.-№1(40).-s.13-19.
 60. X.İsmayılov, N.İsmayılov. Kitabın tipologiyası milli kitabşünaslığın aktual problemi kmi// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal.-B.:"Mütərcim", 2017.-№2(41).-s.13-19.(N.İsmayılovla birlikdə)
 61. İsmayılov X.İ.Azərbaycan kitabxanalarında informasiya texnologiyalarının tətbiqinin tətbiqinin bəzi məsələləri// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal.-B.:"Mütərcim",2018.-№1(42).-s.18-25.
 62. İsmayılov X.İ.Azərbaycan Respublikasının Şəki-Zaqatala iqtisadi regionununda biblioqrafik fəaliyyətin təşkilinin bəzi məsələləri// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal.-B.:"Mütərcim",2018.-№1(42).-s.26 40.(N.İsmayılov və D.Məhəmmədli ilə birlikdə)

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti