Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin “Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi” kafedrasının dosenti, f.ü.f.d. Vüsalə Musalının “Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri” adlı monoqrafiyası işıq üzü görmüşdür.

26/09/2012

Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin “Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi” kafedrasının dosenti, f.ü.f.d. Vüsalə Musalının “Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri” adlı monoqrafiyası işıq üzü görmüşdür. (Musalı V. A. Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri. – Bakı, “Elm və təhsil”, 2012, 261 s.)

Monoqrafiyada elmi, elmi-kütləvi, klassik ədəbiyyatın nəşrə hazırlan­ma­sı və redaktəsi məsələlə­rin­dən bəhs olun­­­muşdur. Dövri nəşrlərin tipoloji əla­mət­ləri və növləri şərh olun­muş, elmi jurnalların növlərindən, məqsəd və oxucu tə­yi­­na­tın­dan asılı ola­raq növ və janrlarından, elmi jurnalların nəşri ta­rixindən və mər­­hələlərindən bəhs edilmiş, nəşrə hazır­lan­ma və redaktə xüsu­siy­yətləri və s. prob­lem­lə­r işıqlandırılmış, Azərbaycanda nəşr olu­nan elmi jurnalların, Azər­baycanlı müəlliflərin elmi mə­qalələrinin Thomson re­yes­­trin­də öz əksini tapması, öl­kə­miz­dəki elmi jurnalların bu agentliyin im­pakt fak­torunu al­ma­sı məsələləri və qarşıda duran vəzifə­lər araş­dı­rılmışdır.

Sözügedən monoqrafiya müəllifin nəşr edilmiş dördüncü kitabıdır.

 

 

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti