TƏDRİS PROQRAMLARI

Proqramlar

Normativ-texniki sənədlərin və xüsusi növ nəşrlərin təsviri və təsnifləşdirilməsi / hazır. Mustafayeva S. Bakı: 2001.

Kitabxana fondu / hazır. M. Həsənov. Bakı:2004.

UOT: quruluşu və sənədlərin təsnifləşdirilməsi qaydaları / hazir. A.Əliyev. Bakı: 2003.

Sənədlərin elmi sistemləşdirilməsi metodikası / hazır. M.Həsənov. Bakı:2003

Sənədlərin biblioqrafik təsviri: BDU-nun kitabxanaçılıq informasiya fakultəsinin tələbələri üçün proqram/ hazırlayan S.M. Musatafayeva . Bakı, 2010.- 14s

Sənədlərin təsnifləşdirilməsi: BDU-nun kitabxanaçılıq informasiya fakultəsinin tələbələri üçün proqram/ hazır. S.M.Mustafayeva.- Bakı 2010.-22s

Beynəlxalaq biblioqrafik yazı formatları: BDU-nun kitabxanaçılıq informasiya fakultəsinin magstratura pilləsi üçün proqram/hazırlayan. S.M.Mustafayeva.- Bakı, 2010.-13s

Kitabxana informasiya resurslar/hazırlayan A.Əliyev .-2001.-24s

Müassir kitabxana informasiya təsnifatı/hazırlayan A.Əliyev.-2009.-15s

Kİtabxanaların avtomatlaşdırılması. İRBİS proqramı

MKS-lərdə informasiya axtarış işinin təşkili/hazırlayan S. Xələfova.-2011.-16s

Elektron kataloq/hazırlayan R.Qardaşov.-2010.-12s

Məktəb kitabxanalarında məlumat axtarış işinin təşkili

Kİtabxana informasiya texnologiyaları/hazırlayan Prof.X.İsmayılov.-2009.-15s

Rəqəmli kitabxanalar

Sənədlərin biblioqrafik təsviri, təsnifləşdirilməsi və nəşri standartları/hazırlayan R.Qardaçşov.-2010.-16s

Kitabxana informasiya ehtiyatlarının idarə edilməsi./hazırlayan.-A.Əliyev.-2009.-15s

Elektron kataloqlar informasiya axtarış sistemində/hazırlayan.S.Xələfova.-2011.-45s

Sənədlərin analitik sintetik işlənməsi/hazırlayan.S.İslamova.-2009.-15s

Avtomatlaşdırılmış kataloqlaşdırmanın proqram təminatı/ hazırlayan.S.İslamova.-2009.-15s

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti