MUSTAFAYEVA SƏNUBƏR MİKAYIL QIZI

baş müəllim
İş telefonu: 439-08-03

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1945-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub;
 • 1961-1964, Bakı Kitabxanaçılıq Texnikumunda təhsil alıb;
 • 1964-1968, Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq fakültəsində təhsil alıb.

TƏHSİLİ

 • 1964-1968, BDU, Kitabxanaçılıq fakültəsi;
 • 1969-1972, Kitabxanaşünaslıq kafedrası, qiyabi aspirant.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1968, BDU-nun Kitabxanaçılıq fakültəsi, Kitabxanaşünaslıq kafedrası, laborant;
 • 1973, Kitabxanaşünaslıq kafedrası, müəllim;
 • 1983, baş müəllim;
 • 1990, “Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri” adlandırılan kafedrası, baş müəllim;
 • Apardığı dərslər: “Kitabxana kataloqları”, “Sənədlərin biblioqrafik təsviri və təsnifləşdiril-məsi”, “Normativ-texniki sənədlərin təsviri və təsnifləşdirilməsi”

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi şəraitində Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxanasında sənədlərin kataloqlaşdırılması (tarixi, müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri)

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Kitabxana kataloqları (Sənədlərin biblioqrafik təsviri və əlifba kataloqu) – (2008)
 2. Kitabxana kataloqları (Sənədlərin sistemləşdirilməsi və sistemli kataloq) – (2008)
 3. Normativ-texniki sənədlərin təsviri və təsnifləşdirilməsi – (2008)
 1. Gözəl insan: [T.F.Quliyevin anadan olmasının 75 illiyi münasibətilə] // Barlı baharlı illər kitabında. –B., 2005.-S.76-78.
 2. MARC formatının yaranması və tətbiqi // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. –2004. –№1. –S.45–53.
 3. Not nəşrlərinin təsviri // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. –2005. –№1. –S 43–45.
 4. Sənədlərin biblioqrafik təsvirində müasir təsvir qaydalarının tətbiqi (1-ci məqalə) // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. –2007. –№1. –S.24–34.
 5. Sənədlərin biblioqrafik təsvirində müasir təsvir qaydalarının tətbiqi (2-ci məqalə) // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. –2007. –№2. –S.29–35.
 6. Müasir kitabxanaçılar nəslinin müəllimi [Professor A.A.Xələfovun anadan olmasının 75 illiyi münasibətilə] // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. –2006. –№2. –S.40–45.
 7. Biblioqrafik təsvir nəzəriyyəsinin inkişafı // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. –2008. –№2.
 8. Müstəqillik illərində BDU-nun elmi kitabxanasında İAŞ-nin yaranması və müasir vəziyyəti : (Tezis) // BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynalxalq elmi konfransının materialları
 9. Kitabxanaçılıq-biblioqrafiya təsnifatı : yeniliklər və dəyişikliklər // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya .- 2009.- № 2
 10. Müstəqillik illərində Bakı Dövlət Universitetinin elmi kitabxanasının informasiya axtarış sistemlərinin inkişaf istiqamətləri // Kitabxana.az. – 2009. – 5 (08)
 11. Elmə fəda ömür (A Xələfovun 80 illiyi münasibəti ilə)// Kİtabxanaşünaslıq və informasiya.-2011.-№3(6).-s 95-96
 12. Avtomatlaşdırılmış kitabxana sistemi şəraitində AMEA MEK-sı fondunun təşkili// kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.-2011№2
 13. Kataloqlaşdırmada müassir qaydaların tətbiqi// Kitabxana.az.-2011№5.-s20-23
 14. AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında elektron kataloqun təşkili və inkişaf  perspektivləri // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. – 2012. – № 1. – S. 44-54.
 15. Müasir təsnifat sistemləri və onların tətbiqi. // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. – 2012. – № 2. – S. 30-41.
 16. Respublikanın sənəd informasiya resursları sistemində kitabxana fondlarının yeri. // Dil və ədəbiyyat. – № 4(84). 2013. – S. 302-306.
 17. Kitabxana təsnifatı nəzəriyyəsinin inkişafı (1-сi məqalə) // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.–2013.-№ 2. – S. 32-62.
 18. Azərbaycanda tətbiq edilən təsnifat sistemləri // Kitabxana.az – 2013. – № 1-2. – S. 13-18.
 19. AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanası fondunun elektron resurslarla komplektləşdirilməsi // BDU-nun 95 illiyinə həsr olunmuş “Kitabxana-informasiya və nəşriyyat fəaliyyətinin müasir problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları: Bakı., 2014. – S. 63-65.
 20. Kitabxana təsnifatı nəzəriyyəsinin inkişafı (2-ci məqalə). // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. – 2014. – № 2. – S. 28-47.
 21. Səhiyyə və tibb elmlərinə dair ədəbiyyatın sistemləşdirilməsi // Kitabxanaşünaslıq və informasiya. – 2014. – №2 – S. 30–35.
 22. Biblioqrafik təsvirə dair ilk milli dövlət standartı // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. – 2015. – № 1. – S. 90-101.
 23. Səmimi insan (professor X.İsmayılovun 70 illiyi münasibətilə) // Sərfəli ömrün elm və təhsil naxışları kitabında. – Bakı: Mütərcim 2015 – S. 100-103.
 24. Bakı şəhər Nəsimi və Binəqədi rayon MKS-lərində kataloqlaşdırma işinin təşkili //      Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. – 2016. – № 1. – S. 52-63.


KİTABLAR

 1. Biblioqrafik təsvirin tərtibi qaydaları. – BDU, 1996. –98 s.
 2. Normativ-texniki sənədlərin təsviri və təsnifləşdirilməsi. – BDU, 2001. –214 s.
 3. Biblioqrafik təsvirin tərtibi qaydaları. – BDU, 2007. –134 s.

 

PROQRAMLAR

 1. Sənədlərin biblioqrafik təsviri: (BDU-nun Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin tələbələri üçün). – Bakı: BDU nəşr-tı, 2010. – 14 s.
 2. Sənədlərin təsnifləşdirilməsi:  (BDU-nun Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin tələbələri üçün). – Bakı: BDU nəşr-tı, 2010. – 21 s.
 3. Beynəlxalq biblioqrafik yazı formatları (BDU-nun Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin magistrtura pilləsi üçün). – Bakı: BDU nəşr-tı, 2010. – 12 s.
 4. Sənədlərin analitik-sintetik işlənməsi (BDU-nun Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin magistrtura pilləsi üçün). – Bakı: BDU nəşr-tı, 2015. – 11 s.
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti