İSMAYILOVA NİGAR NURƏDDİN QIZI

Kitabxanaşünaslıq kafedrasında dosent əvəzi
İş telefonu: 539-03-66

E-mail: n.musaeva@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

23.07.1978-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Evlidir, bir övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1985-1995-ci illərdə Bakı şəhəri Yasamal rayonu 52 saylı orta məktəbdə təhsil alıb
 • 1995-1999-cu illərdə Bakı Dövlət Universiteti Kitabxanaçılıq fakültəsinin bakalavr pilləsi
 • 1999-2001-ci illərdə Bakı Dövlət Universiteti Kitabxanaçılıq fakültəsinin magistratura pilləsi
 • 2002-ci ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun İnformatika və Riyaziyyat ixtisası üzrə tam yenidənhazırlanma kursunu bitirib
 • 2016-cı il 26 mayda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 04  aprel 2016-cı il tarixli 80 saylı əmrinə əsasən BDU-da yaradılmış Birdəfəlik Dissertasiya Şura­sın­da tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün «Kitabxana işinin kompüterləş­dirilməsinin tarixi və müasir problemləri» mövzusunda dissertasiya işini müdafiəsi edib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2000-2007-ci illərdə BDU-nun «Kitabxana proseslərinin kompüterləşdirilməsi» Elmi Tədqiqat Laboratoriyasında elmi işçi
 • 27.12.2007-ci ildə Kitabxanaşünaslıq kafedrasında müəllim
 • 28.11.2008-ci ildən Beynəlxalq elm və təhsilə inteqrasiya şobəsinın fakültə üzrə nüma­yəndəsi (BDU rektorunun 28.11.2008 tarixli R-74 saylı əmrinə uyğun olaraq yaradılmış BETİ)
 • 02.03.2012-ci ildən Kitabxanaçılıq-İnformasiya Fakültəsi Həmkarlar təşkilatının sədri
 • 25.05.2012-ci ildən Kitabxanaşünaslıq kafedrasında baş müəllim
 • 2012-ci ildən Kitabxanaçılıq-İnformasiya fakültəsi Elmi Şurasının üzvü
 • 07.09.2014-cü ildən «Kitabxana proseslərinin kompüterləşdirilməsi» ETL-də daxili əvəzçiliklə 0,5 ştat elmi işçi
 • 11.06.2018-ci ildən Kitabxanaşünaslıq kafedrasında dosent əvəzi

Mükаfаtlаr:

 

 • 2001 – Yüksək təhsil göstəricilərinə və ictimai fəallığına görə BDU-rektorunun fəxri fərmanı
 • 2011 - Gənc nəslin yetişdirilməsindəki xidmətlərinə görə və 8 mart beynəlxalq qadınlar bayramı münasibəti ilə BDU-rektorunun fəxri fərmanı
 • 2012 - Gənc nəslin yetişdirilməsindəki xidmətlərinə görə və 8 mart beynəlxalq qadınlar bayramı münasibəti ilə BDU-rektorunun fəxri fərmanı
 • 2012 - Elmin-təhsilin inkişafındakı roluna görə və Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin yaranmasının 50 illik yubileyi münasibətilə BDU-rektorunun fəxri fərmanı
 • 2014 – 8 mart beynəlxalq qadınlar günü münasibəti ilə əmək fəaliyyətləri ilə fərqlənən qadın işçilərə, Rektorluq adından təşəkkür elanı (2/97, 18.03.2014)
 • 2014 – “Birleşen Yürekler Derneği” İctimai Birliyinin medalı
 • 2014 - Gənc nəslin təlim-tərbiyəsindəki xidmətləri, ictimai fəaliyyəti və BDU-nun 95 illik yubileyi münasibətilə  Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin fəxri fərmanı (17/8, 16.12.2014)
 • 2017 - BDU-da səmərəli fəaliyyətinə və yüksək peşəkarlığına, Azərbaycan elminin və təhsilinin inkişafındakı xidmətlərinə, gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasındakı roluna və 2016/2017-ci tədris ilinin nəticələrinə görə BDU-rektorunun fəxri fərmanı
 • 2018 - Universitetin və fakültənin ictimai həyatındakı fəal mövqeyinə, həmkarlar təşkilatının işində, gənc nəslin yetişdirilməsindəki xidmətlərinə görə və anadan olmasının 40 illik yubileyi münasibətilə BDU-nun Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin Fəxri Fərmanı

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 1. Kitabxana proseslərinin kompüterləşdirilməsi tarixi və müasir problemləri
 2. Kitabxana informatikası
 3. Avtomatlaşdırılmış Kitabxana İnformasiya İdarəetmə Sistemləri

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ Kitablar

 1. Musayeva N.N., Xəlilov M.S., Qurbanov A.İ. Kitabxana informatikası: dərs vəsaiti, 1-ci cild, elmi red. İ.Ə.Qurbanov.-B.:Odlar yurdu, 2001.-246 s., şəkilli, 500 nüsxə
 2. Musayeva N.N., Xəlilov M.S., Quliyeva A.G. Avtomatlaşdırılmış kitabxana informasiya sistemləri (metodik vəsait) / elmi red. İ.A.Qurbanov, R.Ə.Kazımov.-B.:Odlar yurdu, 2001.-81 s., şəkilli
 3. Musayeva N.N., Xəlilov M.S., Qurbanov A.İ. Kitabxana informatikası: dərs vəsaiti, 2-ci cild, elmi red. İ.Ə.Qurbanov.-B.:Odlar yurdu, 2002.- 164 s., şəkilli, 500 nüsxə
 4. İsmayılova N.N., Qurbanov A.İ., Kazımi P.F.Kitabxana-informa­siya fəaliyyətinin iqtisadiyyatı: Dərs vəsaiti.  –Bakı: Mütərcim, 2012. – 310 s.

Məqalə və tezislər

 1. Musayeva N.N. Bakı şəhər Mərkəzi kitabxanasında metodiki işin təşkili: Tezis //
  Ali məktəb tələbələrinin respublika elmi konfransının materialı.- B., 2000.- səh. 261-262.
 2. Musayeva N.N. Elektron ehtiyatların biblioqrafik təsviri: Tezis //' 'İnformasiya texnologiyası və tətbiqi proqramlar'' mövzusunda aspirant və tələbələr üçün respublika elmi konfransının materialları.- B., 2000.- səh.6-8
 3. Musayeva N.N. Kitabxana proseslərinin kompüterləşdirilməsinin müasir elmi və perspektiv istiqamətləri: Elmi məqalə // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.-B.: BDU, 2000.- №2.- səh 90-93
 4. Мусаева Н.Н. Основные направления компьютеризации в ВУЗ-овских библиотеках Азербайджана // Библиотечное дело - 2001: Российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: Тезисы докладов, Шестой международный научный конфранс. (Москва, 26-27 апрель, 2001) Часть 2.,М., 2001, стр 272
 5. Musayeva N.N., Xələfov A.A. Avtomatlaşdırılmış kitabxana informasiya idarəetmə sistemləri: Elmi məqalə // Bakı Universitetinin xəbərləri. (Humanitar elmlər seriyası).- B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2002.- № 2.- səh. 243-250
 6. İsmayılova N.N. Baharın 75-ci anı: (Əməkdar elm xadimi, tarix elmləri doktoru, professor A.A.Xələfovun 75 illik yubileyi) // Müdriklik və alimlik zirvəsində (Məqalələr məcmuəsi).- B., 2006.- S. 152-153
 7. İsmayılova N.N. Kommunikativ formatlar // Ali məktəb kitabxanalarının kompüterləşdirilməsinin müasir problemləri mövzusunda elmi praktiki konfransın materialları.- Bakı, 2006.- 29 aprel.
 8. İsmayılova N.N. Formatlar, onların tarixi və quruluşu: Elmi məqalə. Bakı Universitetinin xəbərləri. (Humanitar elmlər seriyası).- B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı.- 2008.- № 4.- s. 231-237
 9. İsmayılova N.N. Elektron kitabxanaların sosial əhəmiyyəti: Tezis (Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Humanitar elmlər). – Bakı, 2009. – S.486.
 10. İsmayılova N.N. Əcnəbi müəlliflər elektron kitabxanalar haqqında: Elmi məqalə // Kitabxanaşünaslıq və informasiya elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.-B.: BDU, 2010.- №1.- səh. 101-107
 11. İsmayılova N.N. Kitabxana proseslərinin kompüterləşdirilməsinin prioritet istiqamətləri: Elmi məqalə // Kitabxanaşünaslıq və informasiya elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.-B.: BDU, 2010.- №3.- səh. 76-82
 12. İsmayılova N.N. Müasir dövrdə kitabxana işinin yeni formaları: Tezis (“Müasir informasiya məkanı və kitabxanalar” Ümumrespublika elmi-praktiki konfransı).- B, 2010.- S. 57-59
 13. İsmayılova N.N. Ali məktəb kitabxanalarının kompüterləşdirilməsinin prioritet istiqamətləri: Tezis // Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XV  respublika elmi konfransının materialları.- B, 2010.- S. 20
 14. İsmayılova N.N. Ön söz / A.İ.Qurbanov, E.M.Məmmədom, A.S.Hüsey­no­va­. Kompüter texnikası və proqramlaşdırma (Dərs vəsaiti).- B.: Təhsil NPM, 2010.- S. 3-4
 15. İsmayılova N.N. Kitabxanaşünaslıq və informasiya jurnalı: elmi fikrin yeni nailiyyətidir // Azərbaycan.- 2010.- 18 dekabr.- S. 6
 16. İsmayılova N.N. Informasiya cəmiyyəti və kitabxana işinin yeni formaları. Tezis: “Müasir informasiya məkanı və kitabxanalar” mövzusunda Ümumrespublika elmi-praktiki konf­ransının materialları (Bakı, 5 may 2010).- B: AMEA MEK-in nəşri, 2011.- s. 203-208
 17. İsmayılova N.N. 80 yaşlı yenilikçi alim (Prof. A.Xələfov-80): Elmi məqalə // Kitаb­xa­naşünаslıq və informasiya: Elmi-nəzəri və praktiki jurnal (Xüsusi nömrə), 2011, №3(6), s.105-107.
 18. İsmayılova N.N. Azərbaycanda kitabxanaların kompyuterləşdirilməsinin tarixi və müasir problemləri: Elmi məqalə // Kitаb­xa­naşünаslıq və informasiya: Elmi-nəzəri və praktiki jurnal, 2012, №1 (7), s.112-122.
 19. İsmayılova N.N. Kitabxanaların kompyuterləşdirilməsinin əsasları // Proqram.- 2012.- Bakı Universiteti Nəşriyyatı.- 17 s.
 20. İsmayılova N.N. Elektron kitabxanalar // Proqram.- 2012.- Bakı Universiteti Nəşriyyatı.- 17 s.
 21. İsmayılova N.N. Beynəlxalq virtual avtoritet fayl konsepsiyası: Tezis “Kitabxana-informasiya və nəşriyyat fəaliyyətinin müasir problemləri” gənc tədqiqatçıların Respublika Elmi Konfransının materialları.- B., 2012.- s. 7-9
 22. İsmayılova N.N. Prof. A.A.Xələfovun tədqiqatlarında kitabxanaşünaslığın müasir problemləri: Tezis “İnformasiya cəmiyyəti və kitabxana-informasiya fəaliyyəti” adlı Respub. Elmi Konf­ransının materialları, 2012, 20 dekabr, s. 100-102
 23. İsmayılova N.N. Kitabxanaçılıqda yeni mərhələ // Mədəniyyət.- 2013.- 08 fevral.- S. 11
 24. İsmayılova N.N. Elektron kitabxanalar cəmiyyətin formalaşmasinin əsas amilidir: Elmi məqalə // Kitаb­xa­naşünаslıq və informasiya: Elmi-nəzəri və praktiki jurnal, 2013, №1 (10), s.80-87.
 25. İsmayılova N.N., Qasımzadə G.Z. Multimedia texnologiyalari: tətbiq sahələri və tədris prosesində onlardan istifadə: Elmi məqalə // Kitаb­xa­naşünаslıq və informasiya: Elmi-nəzəri və praktiki jurnal, 2013, №2 (11), s.110-118.
 26. İsmayılova N.N. Elektron kitabxanaların yaradılması texnologiyaları: Elmi məqalə // Kitаb­xa­naşünаslıq və informasiya: Elmi-nəzəri və praktiki jurnal, 2013, №3 (12), s.112-122.
 27. İsmayılova N.N. Təhsildə informasiya və multimedia texnologiyaları: Tezis //“H.Əliyev irsində kitab və kitabxana məsələləri” adlı Respublika Elmi Konfransı, 2013, 02 may, s. 43-45
 28. Исмаилова Н.Н., Халафова С.А. Проблемы компьютеризации Азербайд­жанских библиотек в переходном периоде // “Гилея” научный вестник (Киев), 2013, выпуск 78 (№8), с.151-152
 29. Исмаилова Н.Н., Курбанов А.И., Кязими П. Оценка информации в библиотечно-информационном деле // Вектор науки.-Тольяттинского Государственного Универ­ситета.- 2013, № 1 (12), стр. 58-61
 30. İsmayılova N.N. Azlibnet - Azərbaycan kitabxanalarının kooperasiyasının yeni mərhələsi kimi // Kitabxana.az: Müstəqil elmi, metodiki və praktik jurnal, 2013, №1-2, s. 2-5.
 31. İsmayılova N.N. Mərkəz­ləş­di­rilmiş Kitabxana Sistemlərində kitab­xa­na-infor­masiya işinin təşkili // Proqram.- 2014.- Bakı Universiteti Nəşriyyatı.- 19 s.
 32. İsmayılova N.N. Cəmiyyətin informasiyalaşdırılmasında elektron kitabxanaların rolu və vəzifələri: Elmi məqalə // Kitаb­xa­naşünаslıq və informasiya: Elmi-nəzəri və praktiki jurnal, 2014, №3 (15), s.88-92.
 33. İsmayılova N.N. İnformasiya cəmiyyəti şəraitində kitabxanaların informasiyalaş­dırıl­ma­sı // "Kitab­xanaşünaslıq və informasiya" elmi-nəzəri və təcrübi jurnal, 2015, №3 (18), s. 44-56
 34. İsmayılova N.N. Dünya kitabxanalarının avtomatlaşdırılması mərhələləri // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illiyinə həsr olunmuş “Müasir dövrdə kitabxana-informasiya fəaliyyətinin və kitabşünaslığın müasir problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, 2015, 7 may, s. 24-26
 35. İsmayılova N.N. Azərbaycan kitabxanalarının avto­matlaşdırılması mərhələləri // "Kitabxana-informasiya fəaliyyəti və fənn­lər­arası inteqrasiya" möv­zusunda Beynəlxalq Elmi Konfransının mate­rialları. Bakı, 2015, 28 dekabr, s. 12-16
 36. İsmayılova N.N. Kitabxanaşünaslıq elmi-nəzəri problemləri prof. A.A.Xələfovun tədqiqatlarında // Məqalələr toplusu (Azərbaycan kitabxanaşünaslıq elmi məktəbinin banisi A.Xələfov-85), Bakı, 2016, s. 204-217
 37. İsmayilova N.N. Creation of Electronic Catalogue and Resources in Azerbaijani Libraries (with S.Khalafova) // Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences (indexed in SCOPUS), vol. 10, № 1, 2016, p. 118-124
 38. İsmayılova N.N. RFİD texnologiyasının kitabxana işində tətbiqi // Ümummilli lider H.Əliyevin anadan ol­masının 94 illiyinə həsr olunmuş “H.Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi” möv­zusunda Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, 2017, 10 may, s. 10-12
 39. İsmayılova N.N. Kitabxana xidmətlərinin müasir informasiya mühitinə adaptasiyası üsulları // Kitabxana-informasiya fəaliyyəti və biliklər cəmiy­yə­ti: inteqrasiya meylləri və çağırışlar” möv­zusunda Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, 2017, 20 dekabr, s. 13-15
 40. İsmayilova N.N. Library catalogs: existence and evolution forms (with S.Khalafova) // Актуальные проблемы философии и социологии: науч.-практ. журнал, Одесса, 2017, вып. 20, стр. 148-151
 41. İsmayılova N.N. Kitabxanalarda informasiya kom­mu­nikasiya texnologiyaları vasitə­silə oxuculara xidmətin təşkili // "Kitabxanaşünaslıq və informasiya" elmi-nə­zəri və təcrübi jurnal, 2017, №3 (24), s. 83-90
 42. İsmayılova N.N. Elektron kitabxanaların yeni tipi olan "İnternet archive"-lər // "Kitabxana-informasiya fəaliyyətində innovasiyalar və fənlərarası inteqrasiya” möv­zusunda Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları. Bakı, 2018, 4 may, s. 29-31

 

SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 1. 2000, Bakı, Ali məktəb tələbələrinin respublika elmi konfransı
 2. 2000, 22 dekabr, Bakı, ''İnformasiya texnologiyası və tətbiqi proqram­lar'' mövzusunda aspirant və tələbələr üçün I respublika elmi konfransı
 3. 2001, 26-27 апрель, Москва, Библиотечное дело - 2001: Российские биб-ки в ми­ро­вом инфор-ном и интел-ном пространстве: Шестой между­на­р. науч. конфренц.
 4. 2006, 29 aprel, Bakı, Ali məktəb kitabxanalarının kompüterləşdirilməsinin müasir prob­lemləri mövzusunda elmi praktiki konfrans
 5. 2009, Bakı, BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfrans
 6. 2010, 5 may, Bakı, “Müasir informasiya məkanı və kitabxanalar” Ümumrespublika elmi-praktiki konfransı
 7. 2010, 09 dekabr, Bakı, Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XV  respublika elmi konfransı
 8. 2012, 18 may - “Kitabxana-informasiya və nəşriyyat fəaliyyətinin müasir problemləri” gənc tədqiqatçıların Respublika Elmi Konfransı
 9. 2012, 27 noyabr - BDU-nun Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin yaranmasının 50 illik yubileyinə həsr olunmuş “Qloballaşan cəmiyyət və kitabxanaçılıq informasiya fəaliyyəti” mövzusunda Respublika Elmi Konfransı
 10. 2012, 20 dekabr - “İnformasiya cəmiyyəti və kitabxana-informasiya fəaliyyəti” adlı Respublika Elmi Konf­ransı
 11. 2013, 23-26 апрель, Харьков – «Современная библиотека: философия, инновация, качество работы» Международная  научно-практическая конференция
 12. 2013, 02 may, Bakı, - H.Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş “H.Əliyev irsində kitab və kitabxana məsələləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransı
 13. 2013, 23 dekabr, Bakı, “Müasir dövrdə kitabxana-informasiya texnologiyaları” mövzu­sun­da Respublika Elmi Konfransı (plenar iclasda məruzə)
 14. 2015, 7 may, Bakı, H.Əliyevin anadan ol­ması­nın 92 illiyinə həsr olunmuş “Müasir dövr­də kitab­xana-informasiya fəaliyyətinin və kitab­şü­naslığın müasir problemləri” möv­zu­sunda Res­publika Elmi Konfransı
 15. 2015, 29 dekabr, Bakı, "Kitabxana-informasiya fəaliyyəti və fənn­lər­arası inteqrasiya" möv­zusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans.
 16. 2017, 10 may, Bakı, Ümummilli lider H.Əliyevin anadan ol­masının 94 illiyinə həsr olun­muş “H.Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi” möv­zusunda Respublika Elmi Konfransı
 17. 2017, 20 dekabr, Bakı, Kitabxana-informasiya fəaliyyəti və biliklər cəmiy­yə­ti: inteqrasiya meylləri və çağırışlar” möv­zusunda Respublika Elmi Konfransı
 18. 2018, 4 may, Bakı, "Kitabxana-informasiya fəaliyyətində innovasiyalar və fənlərarası inteqrasiya” möv­zusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans

 

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

 1. Universitet daxili “50+50” qrant proqramı: “Bakı Universitetinin Elmi Əsərlərinin və Elmi Xəbərlərinin elektron versiyasının yaradılması” (2005-2009-cu illər) // BDU rektorunun R-73 nömrəli 23.11.2009-cu il tarixli əmri.
 2. QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə "Gənc kitabxanaçılara yeni ki­tabxana texnologiyalarının öyrədilməsi" adlı layihədə təlimçi (01.10.2010 - 31.01.2011)
 3. Universitet daxili “50+50” qrant proqramı: “Bakı Universitetinin Elmi Əsərlərinin və Elmi Xəbərlərinin elektron versiyasının yaradılması” (2000-2005-ci illər) // BDU rektorunun R-73 nömrəli 11.11.2010-cu il tarixli əmri.
 4. Universitet daxili “50+50” qrant proqramı: “Tarix və onun problemləri”, “ Folklorşünaslıq məsələləri”, “ İlahiyyat fakültəsinin Elmi Məcmuəsi” və “Xəzəryanı ölkələri Univer­sitetlərin Assosiyasiyasının «Təbii­ Resurslar»” jurnallarının elektron versiyasının yaradılması və BDU-nun saytında yerləşdirilməsi (2009-2010- cu illər)” // BDU rektorunun R-120 nömrəli 14.11.2011-ci il tarixli əmri
 5. Universitet daxili “50+50 qrant proqramı: “Bakı Universitetinin Elmi Əsərlərinin və Elmi Xəbərlərinin elektron versiyasının yaradılması” (2011-2012-ci illər) // BDU rektorunun R-103 nömrəli 27.09.2012-ci il tarixli əmri.
 6. Universitet daxili “50+50 qrant proqramı: “Bakı Universitetinin Elmi Əsərlərinin və Elmi Xəbərlərinin elektron versiyasının yaradılması” (2014-2015-ci illər) // BDU rektorunun 2/491 nömrəli 20.10.2014-cü il tarixli əmri.
 7. Universitet daxili “50+50 qrant proqramı: “Bakı Universitetinin Elmi Əsərlərinin və Elmi Xəbərlərinin elektron versiyasının yaradılması” (2015-2016-ci illər) // BDU rektorunun 2/501  nömrәli 18.10.16-cı il tarixli əmri
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti