prof.B,V.Allahverdiyev

ALLAHVERDİYEV BAYRAM VƏLİ OĞLU

tarix elmləri doktoru, professor. “Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi” kafedrasının müəllimi.
İş telefonu: 439-08-03;
mob: 055 734 05 09

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Qərbi Azərbaycanın Loru-pəmbək bölgəsinin Arçut kəndində kəndli ailəsində 1938-ci il, yanvar ayının 23-də anadan olmuşdur. 4 övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ  VƏ ELMİ ADLARI

 • 1962 –ci ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirib.
 • 1968-ci ildə “Orta əsr Azərbaycan kitabı (XI – XVIII əsrlər" mövzusu üzrə namizədlik disertasiyasını müdafiə etmişdir
 • 1991-ci il “Azərbaycan Respublikasının texniki kitab nəşri (1920-1985-ci illər)” mövzusu üzrə elmlər doktoru dissertasiyasını müdafiə etmişdir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1962-1964-cü illər Qərbi Azərbaycanın Loru-pəmbək bölgəsində Arçut kəndində klub müdiri vəzifəsində işləmişdir.
 • 1968 –ci ildə Milli Elmlər Akademiyasının Nizami adına Dil və Ədəbiyyat İnstitutunda kiçik elmi işçi;
 • 1968-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır.
 • 1968-1992-ci illərdə BDU-nun “Biblioqrafiyaşünaslıq” kafedrasının dosent və professoru vəzifəsində işləmişdir.
 • 1992-ci ildən 2012-ci ilə qədər BDU-nun “Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır.
 • 2008-ci ildən nəşr olunan “Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi” jurnalının təsisçisi və baş redaktorudur

APARDIĞI DƏRSLƏR

 • Ümumi kitab tarixi” (bakalavr pilləsi), “Kitabın tipologiyası”,  (bakalavr pilləsi)
 • Mətnşünaslıq (bakalavr), Kalliqrafiyaya giriş (bakalavr)
 • “Kitabşünaslığın tarixi, nəzəriyyəsi və metodologiyasının əsasları” (magistratura)
 • “Azərbaycan Respublikasının nəşriyyat sistemi” (magistratura)
 • “Kitabşünaslığın tarixi və metodologiyası” (magistratura)
 • “Kitabşünaslığın müasir problemləri” (magistratura)
 • “Sosial kommunikasiya sistemində kitab” (magistratura)
 • 150 elmi məqalənin, 300-ə qədər publisistik məqalənin, 10 monoqrafiyanın müəllifidir. 3 dərslik və dərs vəsaitinin müəllifidir, 20-dən çox bakalavr və magistratura üçün proqram və metodik göstəriş tərtib etmişdir. 30-dan çox metodik göstəriş və proqramın elmi redaktoru olmuşdur.


Tədqiqat sahəsi

 • Azərbaycanda ilk dəfə əlyazma kitablarının yaranması, tərtibatı və yayılması xüsusiyyətlərini aşkara çıxarmışdır. Azərbaycan kitabının tipologiyası, Azərbaycan texniki kitabının nəşri, formalaşması və tipologiyasını tədqiq və inkişaf etdirmişdir.
 • Azərbaycan kitabşünaslığı, kitab nəşri və kiatb tarixi və respublikanın nəşriyyatlarının fəaliyyətlərinin öyrənilməsi.

 

Seçilmiş elmi əsərləri

(son 5 ildə dərc olunmuş əsas mətni və tədris metodiki işlərin siyahısı, İSİ jurnallarında bütün məqalələrin adları)

1) XX əsr Azərbaycan kitabşünaslığına nəzəri baxış. //Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi elmi-nəzəri və təcrübi jurnal, 2008, №1

2) Heydər Əliyev və Azərbaycan kitab nəşri mədəniyyəti (Ümummili lider H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 85-illiyinə həsr edilir) //Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi elmi-nəzəri və təcrübi jurnal, 2008, №2

3) Milli kitab anlayışı haqqında mülahizələrim //Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi elmi-nəzəri və təcrübi jurnal, 2008, №2

4) Kitab və oxucu // Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal. 2008. –№3. –S.3-20

5) Kitabın funksiyaları// Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal. 2008. –№4. –S.3-19

6) Azərbaycan nəşriyaytının kitab və dövri mətbuatın nəşrində yeri// Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal. 2009. –№1. –S.26-33

7) Azərbaycanda kitab nəşri problemləri (1920-1940)// Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal. 2010. –№1 (6). –S.18-38

8) Nəşriyyat sistemi və Azərbaycan kitabının seriyalı nəşrləri// Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal. 2010. –№2(7).–S.28-40

9) Kitabşünaslığın tarixi, nəzəriyyəsi və metodologiyasının əsasları Proqram.// Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2006. -11 s.

10) Kitabşünaslığın müasir problemlər Proqram.i// Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2006. -12 s.

11) Azərbaycan Respublikasının nəşriyyat sistemi. Proqram.// Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2008. -12 s.

12) Redaksiya-nəşriyyat işində informasiya texnologiyası Proqram. // Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2008. -15 s.

13) Bakı Dövlət Universitetinin nəşriyyatçılıq fəaliyyəti. Monoqrafiya. // Bakı: UniPrint, 2010. -144 s.

14) Kitabşünaslıq və ümumi kitab tarixi. Proqram. // Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2011. -32 s.

15) Azərbaycan kitab tarixi Proqram. // Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2011. -17 s.

16) Ümumi kitabşünaslıq Proqram // Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2011. -25 s.

17) Kitab sənəti// Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal. 2011. –№1. –S.3-12

18) Müstəqillik şəraitində kitabçılıq işinin müasir problemləri // Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal. 2011. –№2. –S.3-10

19) Kitabşünaslığın əsasları. Moonoqrafiya.// Bakı, UniPrint, 2011. -446 s.

20) Çap kitab sənəti// Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal. 2011. –№3. –S.3-9

21) Azərbaycan kitab mədəniyyəti (1941-1960) // Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal, 2012, № 1, s. 10-32

22) Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrası 20 ildə // Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal, 2012, №2, s.3-16

23) Kitabların izi ilə // Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal, 2012, №3, s.8-17

24) Azərbaycan texniki kitab tipologiyasının yaranması və formalaşması (1920-1940) //Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal, 2013, №1, s.3-19

25) Azərbaycan kənd təsərrüfatı kitabının tipologiyasının yaranması və inkişafı //Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal, 2014, №1, s.3-13

26) Mətnin quruluşu, növ müxtəlifliyi və təhlili // Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal, 2014, №2, s.70-77

27) İncəsənət və sənətşünaslıq üzrə kitabın tipologiyası // Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal, 2015, №1, s.3-16

28) Kitabın tipologiyası. Monoqrafiya. Bakı, ÇapArt Nəşriyyat Evi, 2017, 578 s.

29) Azərbaycan kitab tarixi fənninin nəzəri problemləri // Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal, 2017, №1, s.5-11

 

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti