prof.B,V.Allahverdiyev

ALLAHVERDİYEV BAYRAM VƏLİ OĞLU

tarix elmləri doktoru, professor. “Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi” kafedrasının müəllimi.
İş telefonu: 439-08-03;
mob: 055 734 05 09

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Qərbi Azərbaycanın Loru-pəmbək bölgəsinin Arçut kəndində kəndli ailəsində 1938-ci il, yanvar ayının 23-də anadan olmuşdur. 4 övladı var.

Təhsili, elmi dərcəsi və elmi adları

Ali, filologiya elmləri namizədi, tarix elmləri doktoru, professor.

Neçənci ildə hansı universiteti bitirib

1962 –ci ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirib.

Namizədlik dissertasiyasının mövzusu və müdafiə etdiyi il:

“Orta əsr Azərbaycan kitabı (XI – XVIII əsrlər)” 1968-ci il may.

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu və müdafiə etdiyi il:

“Azərbaycan Respublikasının texniki kitab nəşri (1920-1985-ci illər)” 1991-ci il, iyun

Əmək fəaliyyəti:

Qərbi Azərbaycanın Loru-pəmbək bölgəsində Arçut kəndində 1962-1964-cü illərdə klub müdiri vəzifəsində işləmişdir.

İşlədiyi yerlər:

1968 –ci ildə Milli Elmlər Akademiyasının Nizami adına Dil və Ədəbiyyat İnstitutunda kiçik elmi işçi;

1968-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır.

Neçənci ildən BDU-da hansı kafedrada çalışır

1968-1992-ci illərdə BDU-nun “Biblioqrafiyaşünaslıq” kafedrasının dosent və professoru vəzifəsində işləmişdir.

1992-ci ildən 2012-ci ilə qədər BDU-nun “Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır.

Hansı dərsləri aparır:

“Kitabşünaslıq və ümumi kitab tarixi” (bakalvr pilləsi);

“Kitabşünaslığın tarixi, nəzəriyyəsi və metodologiyasının əsasları”, “Azərbaycan Respublikasının nəşriyyat sistemi”, “Kitabşünaslığın müasir problemləri” (magistratura).

Neçə məqalənin: 100

Neçə monoqrafiyanın: 4

Neçə kitabın: 7

Yetişdirdiyi elmlər namizədlərinin və doktorların sayı: 2

Həyata keçirdiyi təcrübələr və elmi yenilikləri haqqında:

Azərbaycanda ilk dəfə əlyazma kitablarının yaranması, tərtibatı və yayılması xüsusiyyətlərini aşkara çıxarmışdır. Azərbaycan kitabının tipologiyası, Azərbaycan texniki kitabının nəşri, formalaşması və tipologiyasını tədqiq və inkişaf etdirmişdir.

Tədqiqat sahəsi

Azərbaycan kitabşünaslığı, kitab nəşri və respublikanın nəşriyyatlarının fəaliyyəti.

Seçilmiş elmi əsərləri

(son 5 ildə dərc olunmuş əsas mətni və tədris metodiki işlərin siyahısı, İSİ jurnallarında bütün məqalələrin adları)

1) XX əsr Azərbaycan kitabşünaslığına nəzəri baxış. //Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi elmi-nəzəri və təcrübi jurnal, 2008, №1

2) Heydər Əliyev və Azərbaycan kitab nəşri mədəniyyəti (Ümummili lider H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 85-illiyinə həsr edilir) //Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi elmi-nəzəri və təcrübi jurnal, 2008, №2

3) Milli kitab anlayışı haqqında mülahizələrim //Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi elmi-nəzəri və təcrübi jurnal, 2008, №2

4) Kitab və oxucu // Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal. 2008. –№3. –S.3-20

5) Kitabın funksiyaları// Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal. 2008. –№4. –S.3-19

6) Azərbaycan nəşriyaytının kitab və dövri mətbuatın nəşrində yeri// Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal. 2009. –№1. –S.26-33

7) Azərbaycanda kitab nəşri problemləri (1920-1940)// Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal. 2010. –№1 (6). –S.18-38

8) Nəşriyyat sistemi və Azərbaycan kitabının seriyalı nəşrləri// Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal. 2010. –№2(7).–S.28-40

9) Kitabşünaslığın tarixi, nəzəriyyəsi və metodologiyasının əsasları Proqram.// Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2006. -11 s.

10) Kitabşünaslığın müasir problemlər Proqram.i// Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2006. -12 s.

11) Azərbaycan Respublikasının nəşriyyat sistemi. Proqram.// Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2008. -12 s.

12) Redaksiya-nəşriyyat işində informasiya texnologiyası Proqram. // Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2008. -15 s.

13) Bakı Dövlət Universitetinin nəşriyyatçılıq fəaliyyəti. Monoqrafiya. // Bakı: UniPrint, 2010. -144 s.

14) Kitabşünaslıq və ümumi kitab tarixi. Proqram. // Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2011. -32 s.

15) Azərbaycan kitab tarixi Proqram. // Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2011. -17 s.

16) Ümumi kitabşünaslıq Proqram // Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2011. -25 s.

17) Kitab sənəti// Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal. 2011. –№1. –S.3-12

18) Müstəqillik şəraitində kitabçılıq işinin müasir problemləri // Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal. 2011. –№2. –S.3-10

19) Kitabşünaslığın əsasları. Moonoqrafiya.// Bakı, UniPrint, 2011. -446 s.

20) Çap kitab sənəti// Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal. 2011. –№3. –S.3-9

21) Azərbaycan kitab mədəniyyəti (1941-1960)// Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi:  elmi-nəzəri və təcrübi jurnal, 2012. №1. -S.10-32

22) Kitabşünaslıq və nəşriyyst işi kafedrası 20 ildə// Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal, 2012. №2. -S.3-16

23) Kitabların izi ilə// Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal, 2012. №3. -S.8-17

24) Azərbaycan texniki kitab tipologiyasının yaranması və formalaşması (1920-1940) // Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal, 2013. №1. -S.3-19

25) Azərbaycanda kənd təsərrüfatı kitabının tipologiyasının yaranması və inkişafı// Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal, 2014. №1. -S.8-17

26) Mətnin quruluşu, növ müxtəlifliyi və təhlili// Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal, 2014. №2. -S.70-77

27) İncəsənət və sənətşünaslıq üzrə kitabın tipologiyası// Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal, 2015. №1. -S.3-16

 

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti