NƏŞRLƏR

Nəşrlər
 1. Allahverdiyev B. Kitablar haqqında kitab. – B.: Gənclik, 1972. - 95 s.
 2. Allahverdiyev B. Kitabşünaslıq. – B.: ADU, 1974. – 181 s.
 3. Allahverdiyev B. Müasir mərhələdə kitab ticarətinin təşkili. – B.: Gənclik. – 225 s.
 4. Allahverdiyev B. Ümumi kitab tarixi. - B.: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB, 2003. – 384 s.
 5. Quliyeva S. Azərbaycan soraq-məlumat ədəbiyyat: yaranması, müasir vəziyyəti və
  inkişaf perspektivləri //Monoqrafiya. -Bakı: Təhsil nəşriyyatı, 2006, 176 s.
 6. Quliyeva Ş. Аzərbаycаn kitаbşünаslığı (bibliоqrаfik göstərici).
  – Bаkı: Bаkı Univеrsitеti nəşriyyаtı, 2003. - 102 s. (şərikli).
 7. Quliyeva Ş. Nəşriyyаt işinə dаir qısа məlumаt kitаbı.
  – Bаkı: Bаkı Univеrsitеti nəşriyyаtı, 2005. -72 s.
 8. Quliyeva Ş. Müəllif hüququ (dərs vəsаiti). – B.: Nurlаn, 2007. – 152 s.
 9. Vəliyev İ. Ədəbi-bədii və uşaq kitablarının redaktəsi. -
  B.: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB, 2002. – 200 s.
 10. Vəliyev İ. Redaktənin əsasları: I hissə. Nəzəriyyə və təcrübə. - B.: Günəş, 2002. – 96 s.
 11. Vəliyev İ. Redaktənin əsasları: II hissə. Redaktənin metodikası. - B.: Günəş, 2003. – 184 s.
 12. Vəliyev İ. Redaksiya – nəşriyyat işinin əsasları. – B.:Günəş, 2004. – 140 s.
 13. Vəliyev İ. Redaktənin əsasları. B.: Günəş, 2005. – 280 s.
Metodik göstəriş
 1. Kitab və kitabçılıq işinin tipologiyasının müasir problemləri. Magistr hazırlığı üçün /
  tərtib еdən: dos.N. Mehrəliyeva. B.: BUN, 2008.
 2. Kitab sosial və kütləvi kommunikasiya sistemində Magistr hazırlığı üçün, / tərtib еdən:
  dos. N. Mehrəliyeva. B.: BUN, 2009.
 3. Kitаbın tехniki rеdаktə prоblеmləri. Mаgistr hаzırlığı üçün / tərtib еdən:
  f.е.n V.А.Musаlı. Bаkı, Bаkı Univеrsitеtinin Nəşriyyаtı, 2009, 14 s.
 4. Nəşriyyat işində marketinq. Bakalavr hazırlığı üçün / tərtib еdən:
  b/m. R.Həmidov. B,:BUN, 2009.
 5. Nəşriyyat işində menecment. Bakalavr hazırlığı üçün / tərtib еdən:
  b/m. R.Həmidov. B,:BUN, 2009.
 6. Mətnşünaslığın əsasları. Bakalavr hazırlığı üçün / tərtib еdən:
  b/m. R.Həmidov. B,:BUN, 2009.
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti