Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrası əməkdaşlarının 2010-cu tədris ilində çap olunmuş elmi əsərlərinin siyahısı

Müəllifin adı

Məqalənin adı

Nəşr yeri,

nəşriyyat

Nəşr ili

1

İsmayılov Xəlil İsmayıl oğlu

Kitabxana işinin təşkili və idarə olunması:Dərslik

B.:BDU

nəşr-tı,

2010.-400 s.

 

Kitabxana işinin metodik təminatının yeni istiqamətləri// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya

B.:BDU nəşr-tı, Məqalə

2010.-№1.-S.5-14

 

Azərbaycan kitabxanalarının metodiki fəaliyyətində beynəlxalq əlaqələrin rolu// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya

 

Məqalə

2010, №2.-S.9-17

 

К.И.Абрамов-Ученый-библиотековед, историк, педагог, друг Азербайджана//Посвящается 90 летию со дня рождения К.И.Абрамова

Москва

Məqalə

2010.-С.43-52

2

Əliyev Aşur Müseyib oğlu

Kitabxana-informasiya kommunikasiya texno-logiyaları//Kitabxana Az.

B.:AMEA-nın MEK-nın elmi nəşrləri

Məqalə

2010.- №3.-S.17-21

Respublikada ilk tibb kitabxanası fondunun formalaşması (tarixi və müasir vəziyyəti) //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya

B.:BDU nəşr-tı, Məqalə

2010.-№2.-S.18-25

3

Mustafayeva Sənubər

Mikayıl qızı

Sənədlərin biblioqrafik təsviri: Proqram

B.:BDU nəşr-tı

2010.-14 s.

Sənədlərin təsnifləşdirilməsi: Proqram

B.:BDU nəşr-tı

2010.-21 s.

Beynəlxalq biblioqrafik yazı formatları:Proqram.

B.:BDU nəşr-tı

2010.-13 s.

4

Xələfova Sevda Abasqulu qızı

Kitabxana fondunun formalaşması: ideyası, anlayışı və inkişafı//Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya  

B.:BDU nəşr-tı: Məqalə

2010, №1.-s.14-22

Müasir şəraitdə Azərbaycanda mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərinin inkişaf xüsusiyyətləri”// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya

B.:BDU nəşr-tı: Məqalə

2010, №1.-s.108-115

İnformasiya cəmiyyəti şəraitində mərkəzləşmiş kitabxana sistemləri və onların inkişaf perspektivləri (2001-2005)” (Müasir informasiya məkanı və kitabxanalar”//Respublika elmi konfransının tezisləri,

Tezis

2010, s.53-55

İnformasiya cəmiyyəti şəraitində mərkəzləşmiş kitabxana sistemləri və onların inkişaf perspektivləri (2001-2005)”//AMEA-nın MEK-nın elmi əsərləri,

 

Məqalə

 

2010 №1.-S.

Təsnifat sisteminin inkişafı. Təsnifat cədvəllərinin maşınlaoxunan faylları // Kitabxanaşünaslıq və biblioq-rafiya

Məqalə

2010.-№2.-S.33-38

5

Qardaşov Rəşad Əhmədxan

B.:AMEA-nın MEK-nın elmi nəşri.-Məqalə

2010.-8 səh.

Azərbaycanda kitabxanaçılıq üzrə orta ixtisas təhsilinin yaranması//Kitabxanaşünaslıq və biblioq-rafiya

B.:BDU nəşr-tı

Məqalə

2010.-№1.-S.28-35

Azərbaycanda kitabxanaçılıq təhsilinin yaranması// Respublika elmi konfransının tezisləri

Tezis

2010.-

S. 5-7.

Elektron kataloqun təşkilində beynəlxalq yazı formatlarının rolu//Kitabxanaşünaslıq və biblioqra-fiya

Məqalə

2010.-№2.-

S.50-57

Azərbaycan ali Kitabxanaçılıq təhsili və ona verilən tələblər//XВ Respublika elmi konfransı:

Tezis

2010.-S. 14-15

6

Rzayeva Zahidə Tofiq qızı

Müstəqillik şəraitində Respublika Elmi-Texniki Kitabxanasında informasiya axtarış sistemlərinin formalaşması //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya

B.: BDU nəşriyyatı

Məqalə

2010.-№2.-s.75-82.

Azerbaycan Milli Bilimler akademisi, Merkezi Bilim Kütuphanesinde Bilgi Arama Sistemlerinin  Teşekkülüne dair bazi Hüsuslar (XX yüzyılın 70-80-ci yılları)//Turan.-İstanbul: Cağaloğlu.

Turan.-İstanbul: Cağaloğlu

Məqalə

2010.-№11.-s.95-100.

Sənəd-informasiya fondunun formalaşmasında elektron resursların əhəmiyyəti//Kitabşünaslıq və Nəşriyyat işi

B.:Mütərcim

Nəşr-tı

Məqalə

2010.-№2 (7).-s.90-94

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti