Hacıyeva Səfurə Cəlal qızı


laboratoriya müdiri
İş telefonu: 0
12 439 08 03,

MOB: 050 615 52 39

QİSA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1956 –cı ildə Gədəbəy rayonunun Nəriman kəndində anadan olub;
 • 1973, Nəriman kənd orta məktəbi bitirib;
 • 1974, BDU-nin Kitabxanaçılıq fakültəsinnin axşam şöbəsinə daxil olub;
 • 1979, BDU-nin Kitabxanaçıliq fakültəsini bitirib;
 • 1977-78, M.F.Axundov adına Respublika Milli kitabxanası, kitabxanaçı;
 • 1979, BDU Kitabxanaçılıq fakültəsi laborant, baş laborant, müəllim.

TƏHSİL VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLAR

 • 1974, BDU-nin Kitabxanaçılıq fakültəsinnin axşam şöbəsinə daxil olub;
 • 1979, BDU-nin Kitabxanaçıliq fakültəsini bitirib;

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1977-78, M.F.Axundov adına Respublika Milli kitabxanası, kitabxanaçı;
 • 1979, BDU Kitabxanaçılıq fakültəsi laborant, baş laborant, müəllim.M

MƏQALƏLƏR

 • Respublika Elmi Pedaqoji Kİtabxanasının (PRPK) fondunun komplektləşdirilməsinin bəzi xsusiiyyətləri// Dil və Ədəbiyyat seriyası.-B.:BDU, 1997.-s120-121
 • Cari komplektləşdirmənin mənbəkləri və onun kütləvi kitabxana fondunun formalaşmasında rolu// Dil və ədəbiyyat seriyası.-B.: BDU.- 1998.-№1 (12).-s 152-154
 • Respublika Elmi Pedaqoji kitabxanası fondunun mövzu tipaloji tərkibinin formalaşması// Kİtabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.- B.:BUN,2000.-№2.- s 86-89
 • Dissertasiyaların təsviri. Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya seriyası. B.: BDU, 2001-ci il
 • Müdriklik zirvəsinin fatehi.// İnsan hüquqları.-2001, 6 oktyabr.
 • Kitabxanalarda ilkin təkrar seçmə prinsipləri və kitabxana fondunun komplektləşdirmə səmərəliliyi//dil və ədəbiiyyat.-BDU,2001.-2(31).-118-121s
 • Kİtabxanalarda kataloq sisteminin təşkili və istifadə edilməsində mərkəzləşdirilmiş kataloqlaşdırmanın əhəmiyyəti// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.-B.:BUN, 2003.-№2. 77-81
 • Orta məktəb kitabxana fondlarının təşkilinin müasir vəziyyəti//kitabxanaşünaslıq biblioqrafiya.-Bakı.:BDU, 2005.-№1.-91-94s
 • Müdrikli zirvəsinin fatehi:(Prof A.A. Xələfovun 75 illik yubleyinə həsr olunub)// Kİtabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: (Xsusi buraxılış-75).- B.: BUN, 2006.-№2 s68-70
 • Kitabxanalarda əməyin elmi təşkili və normalaşdırılması (AMEA MEK iş təcrübəsi əsasında).-B.: BUN, 2010.- №2 s 45
 • Qədim Şərq ölkələrində kitabxana təsnifatları, Kİtab ticarəti, rysterlərin yaranması və inkişafı mərhələləri.// Kitabxana.az jurnalı.-2010.-№4.-s.15-19
 • Müdriklik və ağsaqqallıq rəmzi.//Kitabxanaşünaslıq və informasiya.// (xsusi buraxılış).-2011.-№3 (6). s.121
 • Ürəkləri oxuyan şair.// Borçalı.-2011, 27 iyul.
 • Uşaq kitabxanalarında yeni texnologiyaların tətbiqinin müasir vəziyyəti. Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. 2012-ci il №1. s 97-10
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasının Şərq ədəbiyyatı fondunun formalaşması istiqamətləri və prespektivləri. . Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. 2012-ci il №2. s 19-29.
 • Kitabxana təsnifatı nəzəriyyəsinin inkişafı. Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. 2014-cü il №1. s 28-46.
 • Sumqayıt şəhər kitabxanalarının sənəd informasiya fondunun komplektləşdirilməsi problemləri. Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. 2014-ci il №2. s 74-77
 • Müasir dünyada kitabxana informasiya sferasının inkişaf meyilləri. Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. 2016-cı il №1. s 81-87.
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti