KAFEDRADA ELMİ VƏ ELMİ-PEDAQOJİ KADRLARIN HAZIRLANMASI

2016-cı ildə Kitabşünaslıq və Nəşriyyat işi kafedrasında magistr kadrların hazırlanması da diqqət mərkə¬zin¬də olmuşdur.  Magistrantlardan Şükürova Nübar Araz qızı “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının nəşr tarixi” (elmi rəhbər dos. K.Aslan),  Əliyeva Səadət Mehman qızı “Müasir dövrdə Azərbaycanda külliyatların nəşri və inkişaf xüsusiyyətləri (Əlibala Hacızadənin ədəbi irsi əsasında)” (elmi rəhbər dos. N.Mehrəliyeva), Hüseynova Nüşabə Saleh qızı “Müasir dövrdə Azərbaycanda seriyalarla kitab nəşrı (2008-2013)” (elmi rəhbər dos. Ə.Bayramov) mövzularında dissertasiya işlərini uğurla müdafiə edərək magistr dərəcəsinə layiq görülmüşlər.
Hazırda “Nəşriyyat işi və redaktəetmə” ixtisası üzrə təhsil alan magistrantlar haqqında məlumat belədir:
Əyani şöbə, I kurs:
1. Abdullayeva Güllər Ilqar q. Mövzu: “Koroğlu” dastanının nəşrə hazırlanması məsələləri. Elmi rəhbər: dos. K.Aslan.
2.  İsmixanlı Rəşad Fizuli oğlu. Mövzu: “Süleyman Rəhimovun ədəbi irsinin nəşr tarixi”. Elmi rəhbər: prof. B.Allahverdiyev.
3. Həsənli Nərmin Naib q. Mövzu: Azərbaycan ali pedaqoji məktəblərinin elmi jurnallarının yaranması və inkişafı (Azərbaycan Pedaqoji Universiteti, Bakı Slavyan Universiteti elmi jurnallarının materialları əsasında). Elmi rəhbər: dos. Ş.Quliyeva.
Əyani şöbə, II kurs:
1. Dosməmmədli Dilbər İlham qızı. Mövzu: “Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərinin nəşri xüsusiyyətləri (1991-2015-ci illər)”. Elmi rəhbər: dos. K.Aslan.

 


 

 


Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti