İmtahan sualları

Fənlərin adı Fənnin tədris edildiyi kurs
Azərbaycan tarixi Kurs 1
Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 Kurs 1
Müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və informasiya təhlükəsizliyi Kurs 1
Kitabxana və informasiya elmlərinə giriş Kurs 1
Kitab və kitabxana tarixi Kurs 1
Bilioqrafiyaşünaslıq Kurs 1
Fəlsəfə Politologiya İqtisadiyyat Kurs 2
İnformatika (Kitabxana informatikası) Kurs 2
Sənədlərin  biblioqrafik təsviri Kurs 2
Kitabxanalarda  biblioqrafik işin  təşkili və metodikası Kurs 2
Kitab tarixi Kurs 2
Sənədşünaslıq Kurs 2
Sahəvi biblioqrafiya Kurs 3
Normativ texniki sənədlərin təsviri və təsnifləşdirilməsi Kurs 3
Kitabxana informasiya fəaliyyətinin iqtisdiyyatı Kurs 3
Mülki müdafiə Kurs 3
Maşınla oxunan kataloqlaşdırma
Elektron kitabxanalar
Biblioqrafik everistika
Kurs 3
Kitabxana-informasiya fəaliyyətinin hüquqi təminatı
MKS-də  informasiya axtarış  işinin təşkili
Azərbaycan biblioqrafik informasiya  resursları
Kurs 3
Kitabxana işi inovasiyası və metodik təminatı Kurs 4
Normativ-texniki, patent informasiya xidməti Kurs 4
Dünya  kitabxanalarının tarixi Kurs 4
Türk xalqlarınının  kitab və kitabxana mədəniyyəti
Regionların kitabxana informasiya təminat sistemi
Məktəb və uşaq kitabxanaların soraq-axtarış aparatı
Kurs 4
Elmə və təhsilə informasiya xidməti
Tammətnli elektron informasiya bazaları
Elm və texnika üzrə informasiya resursları
Kurs 4
Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti