Ələmdar Qəmbər oğlu Bayramov (Ələmdar Cabbarlı)

BDU-nun Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin dekan əvəzifəsini icra edən, Kitabşünaslıq və Nəşriyyat işi kafedrasının dosenti,

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

e-mail:
[email protected]
[email protected]


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1980-ci ildə anadan olub.

1997-2001, BDU-nun Kitabxanaçılıq-İnformasiya fakültəsində “Nəşriyyat işi və redaktəetmə” ixtisası üzrə təhsil alıb.

2001-2003, BDU, magistr

2003-2004-cü illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur.

1 monoqrafiyanın, 1 dərs vəsaitinin, 4 fənn proqramının, 50-dən çox elmi məqalənin, 300-dən çox ədəbi-publisistik məqalənin müəllifidir. 30-a qədər kitabın redaktoru, rəyçisi və ön söz müəllifidir.

10 kitabı çap edilmişdir.

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü (2003),

Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin Məclis üzvü (2008) ,

Türkiyə Elm və Ədəbiyyat Əsəri Sahibləri Birliyin üzvüdür (2017).

“Bizim söz” qəzetinin baş redaktorudur.

Ailəlidir, 2 övladı var.


TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1997-2001- BDU, bakalavr

2001-2003- BDU, magistr

2006-2008- AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, aspirant.

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru (2012)

Dosent (2013)


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2005, BDU Kitabşünaslıq və Nəşriyyat işi kafedrası -  müəllim, dosent(2013), 2013-cü ildən Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin dekan müavini.

Apardığı dərslər: Redaktəetmə, Elektron nəşrlər, Nəşrin bədii və texniki tərtibatı


MÜKAFATLARI

“İlin ən yaxşı şeiri” nominasiyasının qalibi (2003, Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi)

Prezident Mükafatı (2008)

“Səməd Vurğun Mükafatı”  (2011, Səməd Vurğun Fondu )

“Fəxri Fərman” (BDU, 2013)

XIII Uluslararası Poeziya Festivalı (Türkiyə) – Diplom (2013, TÜRKSOY)

“Türk Dünyasına Xidmət” Ödülü (2013, Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi)

“Türk Ədəbiyyatına Xidmət” Ödülü (2015, Türkiyə Elm və Ədəbiyyat Əsəri Sahibləri Birliyi)

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibətilə “Onur Bəlgəsi” (2018, İstanbul Türkiyə-Azərbaycan Dayanışma və Kültür Dərnəyi)


BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Humanitar elmlərin müasir durumu və ədəbiyyatşünaslığın nəzəri-metodoloji məsələlərinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 2010

“Azərbaycan xalqının milli özünütəsdiqində ədəbiyyat və mədəniyyətin yeri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 2010.


TƏDQİQAT SAHƏSİ

Kitab nəşri problemləri

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri


SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Azərbaycan XX əsr, 28 fevral-6 mart, 2001// “Kitabi-Dədə Qorqud” və “Qurani-Kərim”.

2. Humanitar Elmlərin Öyrənilməsinin Aktual Problemləri, 2002, № 2, s. 205-206. // Azərbaycanda nəşriyyat və kitab ticarəti biblioqrafiyasının inkişafında Orucov qardaşlarının rolu.

3. Filologiya Məsələləri, 2002, № 5, s. 74-76. // Azərbaycanda nəşriyyat və kitab ticarəti biblioqrafiyasının ilk nümunələrinin meydana gəlməsi haqqında.

4. Ədalət, 31 iyul, 2003// “Kitabi-Dədə Qorqud” və “Qurani-Kərim”.

5. Dil və Ədəbiyyat, 2007, № 1, s. 87-88. // Kitabi-Dədə Qorqud və Qurani-Kərim.

6. Dil və Ədəbiyyat, 2007, № 2, s. 191-192. // Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə kitab nəşri.

7. Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya, 2007, № 2, s. 129-136. // Azərbaycanda nəşriyyat və kitab ticarəti biblioqrafiyasının yaranması və inkişafı.

8. Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya, 2008, № 1(22), s.208-218. // Müasir dövrdə ali məktəb dərsliklərinin nəşrə hazırlanması, tərtibatı və redaktəsi xüsusiyyətləri.

9. Kitabşünaslıq və Nəşriyyat işi, 2008, № 1, s.39-43. // Elektron nəşrlər: İnkişaf mərhələləri və reallaşdırılması yolları.

10. Kitabşünaslıq və Nəşriyyat işi, 2008, № 3, s.67-69. // Tərcümə kitablarının redaktəsi və çapa hazırlanması.

11. XX Əsr Azərbaycan Ədəbiyyatı Məsələləri (II Kitab), 2008, s. 271-288. // Səməd Vurğun şeirində obrazın milli-psixoloji tutumu.

12. Dil və Ədəbiyyat, 2008, № 2, s. 105-109. // Səməd Vurğun şeirində obrazın fəlsəfi tutumu.

13. Dil və Ədəbiyyat, 2008, № 6, s. 130-133. // Səməd Vurğun poeziyasında lirik təhkiyə və obraz. Müəllif obrazı.

14. Filologiya Məsələləri, 2008, № 6, s. 246-254. // Səməd Vurğun poeziyasında ənənəvi və novator obrazlar. Obrazda sterotiplər.

15. Azərbaycan Dillər Unuversitetinin Elmi Xəbərləri, 2008, № 6, s. 228-236. // Səməd Vurğun şeirində janr və obraz vəhdəti.

16. Bakı Slavyan Universiteti, Humanitar Elmlərin Öyrənilməsinin Aktual Problemləri, 2009, № 1, s. 85-94. // Səməd Vurğun şeirində obrazın işarə, metafora, simvol və s. ilə əlaqələri.

17. Karadeniz Araştırmaları, 2009, Sayı: 20, Kış, s. 137-142. Samet Vurgun şiirinde mitopetik karakterler.

18. Karadeniz Araştırmaları, 2009, Cilt, 6, Sayı: 21, Bahar, s. 137-142. Samet Vurgunun şiirlerinde milli hafıza.

19. Журнал научных публикации Аспирантов и Докторантов, 2009, № 6, Ийунь,с. 102-105. // Структура образа в стихах Самеда Вургуна.

20. AMEA. Məruzələr, 2009, Cild LXV. № 3, s.196-200. // Səməd Vurğun poeziyasında yeni bədii dünyagörüş və onun poetik inikası. (AMEA-nın akademiki Bəkir Nəbiyev tərəfindən təqdim edilmişdir).

21. Dil və Ədəbiyyat, 2009, № 5, s. 298-299. // Kitab tərtibatında müasir istiqamətlər.

22. Kitabşünaslıq və Nəşriyyat işi, 2010, № 2, s.95-98. // Müasir dövrdə kitab tərtibatı.

23. Dil və Ədəbiyyat, 2010, № 4(75), s. 345-346. // Kitab nəşri: bu günü və gələcəyi .

24. XX Əsr Azərbaycan Ədəbiyyatı Məsələləri (III Kitab), 2010, s. 302-312. // Səməd Vurğun lirikasında dağ obrazı.

25. Humanitar elmlərin müasir durumu və ədəbiyyatşünaslığın nəzəri-metodoloji məsələləri (Beynəlxalq elmi konfransın materialları), 2010, s. 508-517.// Səməd Vurğun poeziyasında etnopoetik obrazlar.

26. Azərbaycan xalqının milli özünütəsdiqində ədəbiyyat və mədəniyyətin yeri (Beynəlxalq konfransın materialları), 2010, s. 102-104.// Səməd Vurğun yaradıcılında milli düşüncə.

27. Qoşa Ulduz jurnalı, mart, 2011// № 02 (42), s. 28-29. // Səməd Vurğun poeziyasında milli adət-ənənələr.

28. Qoşa Ulduz jurnalı, aprel, 2011// № 03 (43), s. 24-25. // Nizaminin əsərləri öz mahiyyətinə, düşüncə tərzinə, obrazlar sisteminə görə bir türk hadisəsidir.

29. Kitabşünaslıq və Nəşriyyat işi, 2011, № 2, s.11-13. // Nəşriyyat işində müasir istiqamətlər.

30. Filologiya Məsələləri, 2011, № 9, s. 317-321. // Elektron media: müasir vəziyyəti və perspektivləri.

31. XX Əsr Azərbaycan Ədəbiyyatı Məsələləri (IV Kitab), 2011, s. 302-312. // Səməd Vurğun lirikasında təbiət obrazları.

32. İnformasiya Cəmiyyətində elektron nəşr texnologiyalarının rolu yeri// Azərbaycanda ali kitabxanaçılıq təhsilinə başlanılmasının 65, müstəqil Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin yaranmasının 50 illiyinə həsr olunmuş “İnformasiya Cəmiyyəti və kitabxana-informasiya fəaliyyəti” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının TEZİSLƏRİ. Bakı, Bakı Universiteti, 2012, 103 s. s. 50-51.

33. Filologiya Məsələləri, 2012, № 8, s. 369-372. // “Mütərcim” nəşriyyatının tərcümə ədəbiyyatının nəşrində rolu.

34. Qoşa Ulduz jurnalı, dekabr, 2012// № 12 (53), s. 20-21. // Səməd Vurğun şeirində milli yaddaş.

35. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş “Heydər Əliyev irsində kitab və kitabxana məsələləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının TEZİSLƏRİ. Bakı: Təhsil, 2013, 64 s. s. 41-43. // Səməd Vurğunun ədəbi-bədii irsinin təbliğində ümummilli lider Heydər Əliyevin xidmətləri.

36. Filologiya Məsələləri, 2014, № 1, s. 430-434. // Azərbaycanda özəl nəşriyyat sistemi.

37. Dil və Ədəbiyyat, 2014, № 1(89), s. 307-308. // Azərbaycanda kitab yayımının ümumi məsələləri

38. Kitabxanaşünaslıq və İnformasiya, 2014, № 1(13), s. 72-77. // Nəşriyyatların struktur quruluşu

39. Kitabşünaslıq və Nəşriyyat işi, 2014, № 1, s.34-38. // Müasir nəşriyyat sistemində elektron nəşr texnologiyalarının yeri.

40. Məqalələr toplusu. AMEA Folklor İnstitutu. Bakı, Elm və Təhsil, 2014, 624 s. s. 469-474. // Qurban bulağı.

41. BDU-nun 95 illiyinə həsr olunmuş Kitabxana-informasiya və nəşriyyat fəaliyyətinin müasir problemləri mövzusunda Respublika Elmi Konfransının Materialları. Bakı, Mütərcim, 2014, 116 s. s. 22-24. // Elektron kitab ticarəti və onun əhəmiyyəti.

42. Sivilizasiya, Bakı Avrasiya Universiteti, 2015, № 8, s.21-26. // “XX əsr Azərbaycan poeziyası antologiyası”nın əhəmiyyəti və nəşrə hazırlanma prinsipləri.

43. “Kitabxana-informasiya fəaliyyəti və fənlərarası inteqrasiya” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları. Bakı, Mütərcim, 2016, 232 s. s. 187-190. // Müstəqillik illərində Azərbaycanda kitab yayımı.

44. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının TEZİSLƏRİ. Bakı: Mütərcim, 2017, 112 s. s. 77-78. //Səməd Vurğunun ədəbi-bədii irsinin təbliğində Ulu öndər Heydər Əliyevin rolu.

45. Filologiya Məsələləri, 2017, № 15, s. 242-249. // Bəxtiyar Vahabzadənin poeziyasında cənub mövzusu.

46. “Kitabxana-informasiya fəaliyyəti və biliklər cəmiyyəti: inteqrasiya meyilləri və çağırışlar” mövzusunda Respublika Elmi Konfransın Materialları. Bakı, Mütərcim, 2017, 132 s. s. 96-98. // Müstəqillik illərində Bəxtiyar Vahabzadənin əsərlərinin nəşri.

47. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının TEZİSLƏRİ.

Bakı: Mütərcim, 2018, 156 s. s. 123-124. //Bəxtiyar Vahabzadənin poeziyasında milli müəyyənlik.


KİTABLARI

  1. “Azərbaycanım mənim”, Bakı, Səda nəşriyyatı, 2000, 70 s.
  2. “Özümlə bir ətək daş gəzdirirəm”, Bakı, Azərnəşr, 2002, 180 s.
  3. “...Və bir gün”, Bakı, Adiloğlu nəşriyyatı, 2006, 103 s.
  4. “Elektron nəşrlər” (Bakalavr hazırlığı üçün fənn proqramı), Bakı, Mütərcim nəşriyyatı, 2009, 12 s.
  5. “Yaşasan çoxdu bu ömür”, Bakı, Elm və təhsil nəşriyyatı, 2011, 100 s.
  6. “Səməd Vurğunun obrazlar sistemi” /filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı / Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2012, 30 s.
  7. “Kəlbəcərsiz 19 il...” , Bakı, Elm nəşriyyatı, 2012, 56 s.Nəşriyyat işinin təşkili və idarə edilməsi. Dərs vəsaiti. Bakı, Mütərcim, 2014, 84 s.
  8. “Gühanı olan qorxmasın...”, Bakı, Elm və təhsil nəşriyyatı, 2015, 136 s.
  9. “Səməd Vurğunun obrazlar aləmi” (monoqrafiya). Bakı, Mütərcim, 2017, 168 s.
  10. “Qızıl”, Bakı, Mütərcim, 2018, 120 s.

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti