Məmmədov Mehmanəli Əkbər oğlu

Pedaqoji elmlər namizədi, dosent
Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi, dekan müavini.

İş telefonu: 439-08-03

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1957-ci il fevralın 18-də Astara rayonunda anadan olub;
 • 1974, orta məktəbi bitirib;
 • 1975-77, hərbi xidmətdə olub;
 • 1979-84, BDU Kitabxanaçılıq fakültəsini bitirib;
 • Evlidir. Üç övladı var .

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • ali
 • pedaqoji elmlər namizədi, dosent;
 • 2000, p.e.n. “Azərbaycan Respublikası Kitabxanalarında kitabxanalararası abonement sistemi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • Bakı şəhəri Sahil qəsəbəsi Dəniz Neft Qazma Kəşfiyyat idarəsi;
 • Bakı şəhəri “Azkoopkitab” ticarət idarəsi;
 • 1987, BDU, Kitabxanaşünaslıq kafedrası;
 • Apardığı dərslər:
  1. “Kitabxana işinin əsasları”,
  2. “Kitabxanaların elmi-metodik təminatı”, “Kitabxana işinin iqtisadiyyatı”,
  3. “Kitabxana işinin təşkili”;
 • 31 elmi məqalə və 9 kitabın müəllifidir

TƏTQİQAT SAHƏSİ

 • Respublika Kitabxanaların Beynəlxalq əlaqələri

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. İncəsənət və incəsənətşünaslıq üzrə ədəbiyyatın kitab çeşidində rolu // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:
  elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.-B.: Bakı Univesiteti Nəşriyyatı, 2004.-№1.-s.121-124.
 2. Elmi məlumat ədəbiyyatının çeşidi // Elmi əsərlər: AMEA- Mərkəzi Elmi Kitabxanası.B., 2004.-V Buraxılış.-s.115-119.
 3. Özəl ali məktəblərdə kitabxana işinin təşkili // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.
  -B.: Bakı Univesiteti Nəşriyyatı, 2005.-№2.-s.60-71. K.Aslanla birlikdə
 4. Beynəlxalq nüfuzlu alim.-Mədəni-maarif.-B.,2006.- №12.-s.34-35.
 5. Azərbaycan gəncliyi dövlət proqramının həyata keçirilməsində respublika gənclər kitabxanasının rolu
  // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.-B.: BDU, 2006.-№1.-s.3-14.
 6. Azərbaycan depozitar kitabxanaların təşkili // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.
  -B.: Bakı Univesiteti Nəşriyyatı, 2007.-№1.-s.3-8.
 7. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin mədəni əlaqələrində kitabxanaların rolu // Mədəni maarif.-2008. -№3.-s.28-30
 8. Kitabxanaşünaslığa dair əsaslı dərs vəsaiti. Tarix və onun problemləri // Nəzəri, Elmi, Metodik jurnal.-B.,2008.s.422-426
 9. Kitab çeşidi işinin nəzəriyyəsi və metodikası: Dərslik.-B.:Mütərcim, 2005.-111s
 10. Kitabxana işinin əsasları. Proqram.-B. S.21-23
 11. Respublika Elmi Texniki Kitabxanalarında mütəxəssislərə kitabxana-informasiya xidmətinin təşkili // BDU-nun Elmi konfransın materialları.-B.-2009.-s.485 0.1ç/v
 12. Elmi-Texniki kitabxana şəbəkələrində mütəxəssislərə kitabxana-informasiya xidmətin təşkili // Mütərcim nəşriyyatı 2009.0.7 ç/v
 13. Kitabxanaların idarə olunmasında marketinq rolu // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. Elmi-nəzəri, metodiki və təcrübi jurnal. –B, 2009.-№ 1.-s. 47-54
 14. Müstəqillik illərində BDU-nun Elmi Kitabxanasının Beynəlxalq əlaqələri kitabxanaşünaslıq və informasiya Elmi. Nəzəri metodik və təcrübi jurnal.-B.2010.-№.1.s.73-84 (C. Yisfli ilə birlikdə)
 15. Sənəd-informasiya daşıyıcıları.-B.: UniPrint, 2010-283 s. (Əli Restəmovla birlikdə)
 16. Kitabxanaların beynəlxalq əlaqələrində qeyri-hökümət təşkilatların iştirakı (Kitabxanaşünaslıq və informasiya. Elmi, nəzəri, metodiki və təcrübi jurnal.-B.2010.-№3 .-s 51-59)
 17. Üzü yaza gedən cığır.- Kaspi.- 8-10-yanvar 2011-s.17
 18. Şair ömrü .- Mədəni-maarif.-2011.-№2.-s.39-40
 19. Azərbaycanlı alimin beynəlxalq nüfuzsu // Kitabxana. Az. 2010.-№ 5-6.-s.2-7
 20. Azərbaycan aliminin beynəlxalq nüfüzu.- Mədəni. Maarif.2011. № 6.s.30-33
 21. Dünya şöhrətli alim// Kitabxaşünaslıq və informasiya, Elmi-nəzəri və praktiki jurnal. –B., 2011. №3 (6)
 22. Kitabxanaların maliyyələşdirilməsində beynəlxalq təşkilatların rolu. Kitabxanaşünaslq və informasiya: Elmi, nəzəri və praktiki jurnal.-B.,2012.-№7.-s.94-105.
 23. Respublika Elmi-Texniki kitabxanalarında mütəxəssislərə kitabxana-informasiya xidmətinin təşkili. Kitabxanaşünaslıq və informasiya:Elmi, nəzəri və praktiki jurnal.-B.,2012.-№2.-s.64-67.
 24. Respublika Elmi Texniki kitabxana sistemi. (Tezis). Azərbaycanda Ali Kitabxanaçılıq təhsilinə başlanmasının 65, Müstəqil Kitabxanaçılıq-informasiyaq fakültəsinin yaranmasının 50 illiyinə həsr olunmuş “İnformasiya cəmiyyəti və kitabxana informasiya fəaliyyəti” mövzusunda Respublika Elmi Konfrasnının materialları.-B.,2012.-s.6-9.
 25. Kitabxanaşünaslıq kafedrası. Kitabxanaşünaslıq-informasiya: Elmi, nəzəri və praktiki jurnal.-B.,2012.-№3.-s. 50-58.
 26. Azərbaycan Respublikasında Elmi və Elmi Texniki Kitabxana şəbəkələrinin formalaşması və inkişafı. Kitabxanaşünaslıq-informasiya: Elmi,nəzəri,metodik və praktiki jurnal.-B., 2013.-№1.-s. 73-79.
 27. Kitabxana marketinqinin xüsusiyyətləri. Kitabxanaşünaslıq-informasiya: Elmi, nəzəri və praktiki jurnal.-B.,2014.-№1.-s.27-31.
 28. Milli kitabxanaşünaslığımıza yeni töhfə.  Xalq qəzeti, 6 noyabr,2014.
 29. Respublika Elmi Texnii Kitabxanasının və onun normativ-Texniki Sənədlər Fondunun təşkili.Kitabxanaşünaslıq-informasiya: Elmi, nəzəri və praktiki jurnal.-B.,2014.- №1.-s. 51-62.
 30. Milli kitabxanaşünaslığımıza dəyərli töhfə. Mədəni-həyat.-B,12(286).-2014.-s. 64-65.
 31. Elmi-texniki kitabxanalarda metodiki işin əsas istiqamətləri. (Tezis) BDU-nun 95 illiyinə həsr olunmuş kitabxaana-informasiya və nəşriyyat fəaliyyətinin müasir problemləri mövzusunda Respublika Elmi Konfrasnının materialları.-B.,2014.- s.20-22.
 32. Формирование и развитие сети научныxгеxничсскиx библиотек в Азербайджанской Республикe. Вектор науки, Толяттинское Госуларственного Университета. Серия: Педагогика,псиxология.-2014, (17), с,137-140.
 33. Müstəqillik illərində Respublika Elmi-texniki Kitabxanasının Maddi-texniki bazasının vəziyyəti.Kitabxanaşünaslıq və informasiya: Elmi,nəzəri və praktiki jurnal.-B.,2015.-№1(16).-s 58-65.
 34. Azərbaycanın Müstəqilliyi illərində RETK-da mütəxəssislərə Kitabxana-informasiya xidmətin təşkili.Kitabxanaşünaslıq-informasiya: Elmi, nəzəri və praktiki jurnal.-B.,2015.-2(17).- s 51-65.
 35. Respublika Elmi-Texniki Kitabxanasında mütəxxəssislərə Kitabxana-informasiya xidmətin təşkili.Kitabxanaşünaslıq və informasiya: Elmi, nəzəri və praktiki jurnal.-B.,2015.-3(18).- s 11-24.
 36. Elmi-Texniki Kitabxanalarda xidmətin əsas keyfiyyətləri.(Tezis) Kitabxana-informasiya fəaliyyəti və fənlərarası inteqrasiya.Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları.-B.,2015.- s 9-10.
 37. Respublika Elmi- Texniki Kitabxanasında metodik təminatın təşkili. Kitabxanaşünaslıq və informasiya: Elmi, nəzəri və praktiki jurnal.-B.,2016.-1(19).- s. 12-21.
 38. Sahəvi Kitabxanalarda mühəndis-texniki işçilərə kitabxana-informasiya xidmətin təşkili. Dil və Ədəbiyyat.Beynəlxalq Elmi-Nəzəri jurnal.-B., 2016.- s. 349-352.
 39. Организачия информачионного обеспегения гитателей в наугно-отрасяевыx библиотекаx. Гилея: Наугний вестник. Випуск 109(6).- Киев, 2016.-с.121-125.
 40. Respublika Elmi-Texniki kitabxanaların kadr təminatı// Kitabxanaşünaslıq və informasiya: Elmi- nəzəri və praktiki jurnal.- B., 2016.- №2-3 (20-21).- S.48-55
 41. Azərbaycanda ali kitabxanaçılıq peşə təhsilinin yaranmasında və inkişafında professor Abuzər Xələfovun rolu// Azərbaycan kitabxanaşünaslıq  elmi məktəbinin banisi Abuzər Alı oğlu Xələfov. Məqalələr toplusu.- B., 2016.- S. 108-125
 42. Elmi-texniki kitabxana şəbəkələrində informasiya xidmətinin forma və üsulları // İnformasiyalaşdırılmış cəmiyyət şəraitində Azərbaycanda kitabxanaşünaslığın müasir problemləri/ Respublika elmi konfransının proqramı.- B., 16 dekabr, 2016.- s. 3
 43. Elmi-texniki kitabxanaların sənəd informasiya təminatı // kitabxanaçılıq və informasiya.-B,2017.-№ 1(22).-S23-34
 44. Mütəxəssislərə kitabxana-informasiya xidmətində müasir tendensiyalar.- kitabxanaçılıq və informasiya.- B,2017.- № 2(23).- S 32-44
 45. Respublika Patent Fondunda sənədlərin komplektləşdirilməsi və məlumat sənədlərin təşkili // kitabxanaçılıq və informasiya.- B, 2017.- № 3(24).- S 60-73
 46. Azərbaycan Xalq Cumhurriyyətinin kitabxana işi sahəsində fəaliyyatı//Azərbaycan Cumhurriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynalxalq elmi konfransın materialları.-B,2018 .- S299-301

KİTABLAR

 1. Texniki peşə məktəbləri kitabxanalarında /TPM/ fondun komplektləşdirilməsi.
  Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanası: Metodiki vəsait. – B.,1992.-39s.
  N.İsmixanov ilə birlikdə
 2. Oxucu sorğularının ödənilməsində kitabxanalararası abonementin rolu. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi
  M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası: Metodiki vəsait. – B.,1993.-33s. H.Hüseynovla birlikdə
 3. Respublika Elmi Texniki Kitabxanasında KAA-nın təşkili. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi
  M.Ə.Resulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti: Metodiki vəsait. – B.,1994-41s
 4. Nəşriyyat və kitab ticarəti biblioqrafiyası: Proqram.-B.: BDU, 2000.-18s
 5. Azərbaycan Respublikası kitabxanalarında kitabxanalararası abonement sistemi: (tarixi inkişafı, müasir vəziyyəti və perspektivlər
  (1918-1990)) Avtoreferat.-B.: Bakı Univesiteti Nəşriyyatı, 2000.-24s
 6. Ön söz // 80 il xalqın xidmətində (Z.Məmmədova haqqında).-B: Bakı Univesiteti Nəşriyyatı, 2003.-s.3-9.
 7. Çeşid işinin nəzəriyyəsi və metodikası: Proqram.-B.: Bakı Univesiteti Nəşriyyatı, 2003.-23s.
 8. Kitabxana-informasiya fəaliyyətinin menecmenti və marketinqi. B.:Mütərcim,2012.-207 s.
 9. Kitabxana-informasiya fəaliyyətinin təşkili və menecmenti. Kitabxana-informasiya fakültəsinin bakalavr pilləsinin tələbləri üçün proqram.-B.,2014.-15 s.
 10. Kitabxanaların elmi innovasiya və metodik fəaliyyəti. Kitabxana-informasiya fakültəsinin bakalavr pilləsinin tələbələri üçün proqram.-B,,2014.-13 s.
 11. Kitabxana işinin iqtisadiyyatı. Kitabxana-informasiya fakültəsinin bakalavr pilləsinin tələbələri üçün proqram.-B.,2014.-18 s.
 12. Elmi-texniki kitabxanalarda patentlə iş. Kitabxana-informasiya fakültəsinin magistr pilləsinin tələbələri üçün proqram.-B., 2014.-13s.
 13. Azərbaycanda Texniki Kitabxanaların inkişafı.- B.: Avropa, 2016.- 284 s.
 14. Azərbaqycanda texniki kitabxanaların inkişafı.-B,2017.-283 s
 15. Elmi-Texniki kitabxanalarda mütəxəssizlərə kitabxana-informasiya xidməti// Fənn proqramı .- B,2018.- 15 s

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti