ƏLAQƏ

 

BAKI DOVLƏT UNİVERSİTETİ
KİTABXANAÇILIQ– İNFORMASİYA FAKÜLTƏSİ

Ünvan:  Azərbaycan Respublikası, Bakı  şəhəri, AZ 1148, Akademik Zahid Xəlilov küç., 23

Tel.:  +994(12) 4390547

Faks:  +994(12) 4390547

E-poct:  [email protected]

Veb: http://libinfo.bsu.edu.

KİTABXANAŞÜNASLIQ

KAFEDRASI

Kafedra müdiri;

Elçin Yusif oğlu Əhmədov

Tel.: +994(12) 4390366

E-mail:
[email protected]

BİBLİOQRAFİYAŞÜNASLIQ

KAFEDRASI

Kafedra müdiri;

Nadir İslam oğlu İsmayılov

Tel.: +994(12) 4390803

E-mail: [email protected]

KİTABXANA RESURSLARI

VƏ AXTARIŞ SİSTEMLƏRİ

KAFEDRASI

Kafedra müdiri;

Xəlil İsmayıl oğıu İsmayılov

Tel.: +994(12)5101760

E-mail: [email protected]

KİTABŞÜNASLIQ VƏ

NƏŞRİYYAT İŞİ

KAFEDRASI

Kafedra müdiri;
Knyaz Ilyas oğlu Aslan

Tel.: +994(12) 4390803

E-mail: [email protected]

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti