KİTABXANAŞÜNASLIQ VƏ BİBLİOQRAFİYA- ELMİ NƏZƏRİ TƏCRÜBİ JURNAL

kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2006№1

kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2007№1

kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2007№2

kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2008№1

kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2008№2

kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2009№1

kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2009№2

kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2010№1

kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2010№2

kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2011№1

kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2011№2

kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2012№1

kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2012№2

kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:2013№1

Təsisçi və baş redaktor prof. X.İ.İsmayılov

Məsul katib Rəşad Qardaşov

Redaksiya heyəti

  • prof. A.Xələfov
  • prof. Z.Əliyev
  • prof. B.Allahverdiyev
  • dos. N.İsmayılov
  • f.e.n. A.Əliyeva-Kəngərli
  • dos.Knyaz Aslan
  • dos. S. Xələfova
  • T.f.d K.Tahirov
  • T.İsmixanova
  • M. Hacıyeva

Redaksiyanın ünvanı

AZ – 1073/1. Bakı şəhəri, Zahid Xəlilov küçəsi 23,
2 № -li tədris korpusu, IV mərtəbə, Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi,
“Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya” jurnalının redaksiyası
Tel: (012) 510-17-60
azla_hi@hotmail.com

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti