KAFEDRALAR

KİTABXANAŞÜNASLIQ KAFEDRASI

kafedra müdiri: ABUZƏR ALI OĞLU XƏLƏFOV

BİBLİOQRAFİYAŞÜNASLIQ KAFEDRASI

kafedra müdiri: NADİR İSLAM OĞLU İSMAYILOV

KİTABXANA RESURSLARI VE İNFORMASİYA AXTARIŞ SİSTEMLƏRİ KAFEDRASI

kafedra müdiri: XƏLİL İSMAYIL OĞLU İSMAYILOV

KİTABŞÜNASLIQ Və NƏŞRİYYAT İŞİ KAFEDRASI

kafedra müdiri: KNYAZ İLYAS OĞLU ASLAN

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti