Hacıyeva Ulduz İltifat qızı

Hacıyeva Ulduz İltifat qızı

Baş laborant
İş telefonu: 510-17-60
e-mail: ulduz_xanim@mail.ru

QISA BİOQRAFİK   MƏLUMAT

1973-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub;
1980-ci ildə Yasamal rayon 53 nömrəli orta məktəbə daxil olub;
1990-cı ildə oranı bitirərək Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq fakültəsinə daxil olub;
1995-ci ildə BDU-nun Kitabxanaçılıq fakültəsini bitirmiş və elə həmin ildən Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri  kafedrasında  baş laborant vəzifələrində işləyir;


TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

Ali;

ƏMƏK   FƏALİYYƏTİ

1996-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində “Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri” kafedrasında çalışır;

“Kitabxana informasiya resursları, “Normativ-texniki sənədlərin təsviri və təsnifləşdirilməsi”, Mərkəzləşmiş Kitabxana sistemlərində informasiya axtarış işinin təşkili”, “Beynəlxalq kitabxana təsnifatı” fənnləri üzrə  seminar dərsləri aparır;

SEÇLMİŞ   ƏSƏRLƏRİ

1.Uca zirvədə olan alim //Kitabxanaşünaslıq və informasiya:Elmi nəzəri və təcrübi jurnal.-2011.-

№3.-s.124.

2.Uşaq kitabxanalarında yeni texnologiyaların tətbiqinin müasir vəziyyəti//Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: Elmi nəzəri və təcrübi jurnal.-2012.-№1.-s.97-103.

3.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasının Şərq ədəbiyyatı fondunun kataloqunun təşkili və müasir vəsiyyəti//Kitabxana.az.-2012.-№4.-s.17-21.

4.Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana sistemlərinin struktur quruluşu və idarə edilməsi: //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: Elmi nəzəri və təcrübi jurnal.-2013.-№2.-s.63-71.

5.Müstəqillik illərində Respublika kitabxanalarında elektron kataloqların yaradılması: //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: Elmi nəzəri və təcrübi jurnal.-2014.-№1.-s.17-27.

6.Səhiyyə və tibb elmlərinə dair ədəbiyyatın sistemləşdirilməsi: //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: Elmi nəzəri və təcrübi jurnal.-2014.-№2.-s.30-35.

7.İnformasiya məhsulları və xidmətləri: //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: Elmi nəzəri və təcrübi jurnal.-2015.-№2.-s.127-138.

8.İnformasiya Texnologiyaları: anlayışı və struktur xarakteristikası: //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: Elmi nəzəri və təcrübi jurnal.-2016.-№1.-s.120-124.

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti