DƏRC OLUNMUŞ ELMİ İŞLƏRİN XARAKTERİSTİKASI

1.Prof. X.İ.İsmayılov
İŞ “Bakı şəhər MKS-lərinin informasiya ehtiyatlarının strukturu, yerləşdirilməsi və səmərəli istifadə problemləri”.
Elmi tədqiqat işində  əsas məqsədi 2016-cı ildə Elmi-tədqiqat işinin qarşısında duran əsas məsələlərdən biri Bakı Şəhər MKS-lərinin  informasiya ehtiyatlarının strukturundan,  sənəd-informasiya  resurslarının tərkibindən, səmərəli istifadəsindən və formalaşması problemlərindən bəhs edilir və yerləşdirilməsi problemlərindən bəhs edilir.
2.dos. A.M.Əliyev
İŞ: «Bakı şəhər Nizami və Xətai rayon MKS-lərində sənəd-informasiya resurslarının formalaşması və onlardan istifadənin müasir vəziyyəti”.
Elmi tədqiqat işininin qarşısında duran əsas məsələ Nizami və Xətai rayon MKS-lərində sənəd-informasiya resurslarının fondun formalaşması və kataloqlaşdırılması problemlərini təhlil etmək və onun müasir vəziyyətini şərh etməkdir.
3. Dos. S.A.Xələfova
İŞ: « Bakı şəhər MKS-də kitabxana- informasiya resurslarının inkişafında informasiya kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) tətbiqi və bu istiqamətdəki problemlər”
Rəqəmli kitabxanaların tətbiqi ilə kitabxana informasiya infrantrukturunun inkişafı kitabxana işinin modelləşdirilməsinin zəruri edir. Bu baxımdan Bakı şəhər MKS-də kitabxana informasiya resurslarının informasiya kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) tətbiqi əsasında formalaşması inkişafı və onlardan səmərəli istifadənin təşkili məsələlərinin öyrənilməsi və bu istiqamətdəki problemlərin araşdırılaraq aradan qaldırılmasına yardım edəcəkdir.
4.B/m. S.M.Mustafayeva
İŞ:”Bakı şəhər Nəsimi və Binəqədi rayon MKS-də sənəd-informasiya   
resurslarının analtik- sintetik işlənməsində yeni texnologiyaların tətbiqi”.
Elmi-tədqiqat işində Bakı şəhər Nəsimi və Binəqədi rayon MKS-də biblioqrafik təsvirə   
dair Azərbaycan Dövlət Milli standartının tətbiqindən,  sənəd -informasiya resurslarının   
təsnifləşdirilməsində tətbiq edilən təsnifat sistemlərinin texnologiyasının səciyyələndiril
məsindən bəhs edilir.
5. baş müəllim R.Ə.Qardaşov.
İŞ: « Bakı Şəhər Suraxanı rayonu kütləvi kitabxanaların yerləşdirilməsi və onların informasiya resurslarından səmərəli istifadənin problemləri
Elmi işin əsas məqsədi Tədqiqat işinin qarşısında duran əsas məsələ Suraxanı rayon MKS-lərində sənəd-informasiya resursları fondun formalaşdırılması və kataloqlaşdırılması problemlərini təhlil etmək və onun müasir vəziyyətini şərh erməkdir.
6.Müəllim Z.T.Rzayeva
İŞ:”Bakı Şəhər Yasamal və Səbayıl rayonu kütləvi kitabxanaların yerləşdirilməsi    
və onların informasiya resurslarından səmərəli istifadənin problemləri”
Elmi-tədqiqat işində Bakı Şəhər Yasamal və Səbayıl rayonu kütləvi kitabxanaların infrastrukturunun çox aspektli təhlilindən, informasiya resurslarının quruluşundan və onların yerləşdirilməsinə təsir edən amilləri təhlil edib ümumləşdirməkdən ibarətdir.
DƏRC OLUNMUŞ ELMİ İŞLƏRİN XARAKTERİSTİKASI (dərc olunmuş elmi işlər (məqalə, tezis), monoqrafiyalar (annotasiyası), dərslik və dərs vəsaitləri haqqında məlumat (kitablar da əlavə olunmaqla)
1. Prof. X.İ.İsmayılov
1.Vətəndaş cəmiyyətində multikultural inkişaf. // Mədəni müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan Beynəlxalq konfransın proqramı 29 aprel 2016.
2.Kitabxana dizaynının yaranması, inkişafı və müasir vəziyyəti//Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri metodik və təcrübi jurnal.B, 2016,-№1.(38) -s.13-19.
3.Müəllim və alim ömrünün müdrik pilləsi//Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri metodik və təcrübi jurnal.B, 2016,-№1.(38) -s.184-194.
2.Dos.A.Əliyev.
4.  Nizami və Xətai   rayon MKS-də fondun sənəd-informasiya təminatı “Kitabxana az.2016, №1.-s.32-40.
5. İnformasiya texnologiyaları: Dil və ədəbiyyat.-Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal.-2016.- №1.-s248-251.
6. Bakı şəhər Nizami və Xətai   rayon MKS-də fondun sənəd-informasiya resurslarının formalaşmasının əsas istiqamətləri və müasir vəziyyəti: //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri metodik və təcrübi jurnal.B, 2016,-№1.(38) -s.32-52.
3.Müəl. S.A.Xələfova
7."Creation of Electronic Catalogue and Resources in Azerbaijani Libraries" THOMSON REUTERS və SCOPUS-un genişləndirilmiş siyahısında indekslənən Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences jurnalında .-vol. 10, № 1, 2016, p. 118-124.
8. "Organization of work with electronic resources in libraries" 2016, buraxılış 107 (№4), с.159-161
9. "Contemporary practice of organizing the work of child libraries with electronic information resources" (2016, buraxılış 106 (№3), с.147-149);
10."Müdriklik mücəssəməsi (Prof. A.Xələfov-85)" "Kitаbxanaşünаslıq və informasiya" elmi-nəzəri və praktiki jurnalın xüsusi yubileyi münasibətilə.-  №2.-s.40-41
4.b/m. S.M.Mustafayeva
11.Bakı şəhəri Nizami və Binəqədi rayon MKS-lərində kataloqlaşdırma işinin təşkili  //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.-2016, .-№1.s.52-63.
12.Kitabxana-biblioqrafiya təsnifatı (qısaldılmış variantı) metodik vəsait.-BDU nəşriyyatı, 2016.-114s.
13. Bakı şəhər Nəsimi və Binəqədi rayon MKS-də sənəd-informasiya resurslarının analtik-sintetik işlənməsində yeniliklərin tətbiqi.Tezis.-Respublika Elmi konfrans.-Bakı, 16 dekabr .-2016.
5.Baş.müəl. R.Ə.Qardaşov.
14.Bakı şəhər Nizami və Xətai   rayon MKS-də fondun sənəd-informasiya resurslarının formalaşmasının əsas istiqamətləri və müasir vəziyyəti: //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri metodik və təcrübi jurnal.B, 2016,-№1.(38) -s.32-52.
15.Ali Kitabxanaçılıq təhsilinin inkişafında Abuzər Xələfov faktoru//Kitabxanaşünaslıq və informasiya.-elmi nəzəri jurnal.-2016.- №2.(20)-s.46-48.
16.Azərbaycan Respublikasında kitabxanaçılıq təhsilinin inkişafının əsas strateji hədəfləri.-“Kitabxana-informasiya fəaliyyəti və fənnlərarası inteqrasiya” Beynəlxalq elmi konfrans.Bakı,15 noyabr 2016-cı il.
6.Dosent.Z.T.Rzayeva
17.Müasir dünyada kitabxana-informasiya sferasının inkişaf meylləri //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya elmi nəzəri jurnal.-2016.- №1.(38)-s.81-87.
18. “Dəyərli ziyalı, görkəmli alim: //Kitabxanaşünaslıq və informasiya.-elmi nəzəri jurnal.-2016.- №2.(20)-s.42-44.

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti