CƏFƏRLİ SƏBİNƏ ƏLİYAR QIZI

Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasının dissertantı,

Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq-informasiya

fakültəsində tyutor (akademik məsləhətçi)

İş telefonu: (+994 012) 539-08-03

e-mail: sabinaapa3@mail.ru

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

  • 1985-ci il yanvar ayının 10-da Bakı şəhərində anadan olub, azərbaycanlıdır.
  • 2002-2007-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq-informasiya fakültə-sində Kitabxanaçı-biblioqraf  ixtisası üzrə bakalavr təhsili alıb.
  • 2007-2010-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq-informasiya fakül-təsinin Kitabxanaşünaslıq kafedrasında Kitabxanaşünaslıq ixtisası üzrə magistr təhsili alıb.
  • 2014-ci ildə Bakı Dövlət Universiteti, Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasına Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiyaşünaslıq; kitabşünaslıq ixtisası üzrə dissertanturaya qəbul olub, “Müstəqillik illərində Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemlərinin (MKS) diyarşünaslıq fəaliyyəti (Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunun kitabxanalarının materialları əsasında)” adlı dissertasiya mövzusu üzərində işləyir.
  • 2009-2010-cu illərdə Bakı Dövlət Universiteti və Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Təhsil Şəbəkələri Assosiasiyasının birgə təşkil etdiyi Akademik məsləhətçi (tyutor) təlim kursunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
  • Ailəlidir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 11.07.2006-cı il tarixindən Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsində katibə-makinaçı vəzifəsində çalışıb.
  • 01.10.2010-cu il tarixindən Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsində tyutor vəzifəsində çalışır.

 

ELMİ FƏALİYYƏTİ

Elm sahələri: Kitabxanaşünaslıq, Biblioqrafiyaşünaslıq, Kitabşünaslıq

Tədqiqat sahəsi: Biblioqrafiyaşünaslıq

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI

1. Səbinə Əliyar qızı Abasquliyeva. Gənclərə kitabxana xidmətinin məqsəd və vəzifələri//Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi elmi-nəzəri təcrübi jurnal.-Bakı: “Mütərcim” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2009 №1 (5). Səh.63-66

2.  Səbinə Əliyar qızı Cəfərli (Abasquliyeva). Dağlıq Şirvan İqtisadi rayonu Mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərində oxuculara informasiya xidmətinin təşkili// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya elmi-nəzəri və praktiki jurnal. – Bakı: “Mütərcim” Tərcümə və Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2015 № 1 (16), səh.131-134.

3. Səbinə Əliyar qızı Cəfərli (Abasquliyeva). Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemlərində diyarşünaslıq fəaliyyəti// Kitabşünaslıq və redaktor sənəti elmi-nəzəri və təcrübi-metodik  jurnal. – Bakı: AzTU-nun  mətbəəsi, 2018 № 1 (6), səh.103-109.

4. Səbinə Əliyar qızı Cəfərli (Abasquliyeva). Dağlıq Şirvan İqtisadi rayonu Mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərində oxuculara informasiya xidmətinin təşkili// Müasir dövrdə kitabxana-informasiya fəaliyyətinin və kitabşünaslığın müasir problemləri rtepublika elmi konfransının tezisləri. – Bakı: 2015 səh.62-63.

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti