FAKÜLTƏDƏ ELMİ VƏ ELMİ-PEDAQOJİ KADRLARIN HAZIRLANMASI

Kafedrada 1 dissertant, 2 doktorant  var.
Dissertantlar:
1.Cabbarova Aynur Xəlil qızı
Mövzu: “Müstəqillik illərində Azərbaycanda neft sənayesi üzrə kitabxana-informasiya resursları:İnkişafı və perespektivləri”(elmi rəhbər: prof. X.İ.İsmayılov)
2.Məmmədova Vəfa Malikheydər qızı
Mövzu: « Akademik mühütdə informasiya fəaliyyətinin təşkilinin metodikası və metodologiyası  (ADA universiteti kitabxana və informasiya xidməti şöbəsinin iş təcrübəsi» (elmi rəhbər: prof. X.İ.İsmayılov)
3.Səfərova Aygün Kamran qızı
Mövzu:Müasir informasiya mühütdə AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında elmi işçilərə informasiya xidmətinin vəziyyət və inkişaf modeli.
2016/2017-ci tədris ilində Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrasının “Sənəd resursları» ixtisası üzrə təhsil alan  magistrantlar, onların mövzuları və elmi rəhbərləri haqqında məlumat belədir.
1kurs,əyani şöbə üzrə
1.Əhmədov Elçin Arif oğlu
“Təhlükəsizlik və inaventarizasiya texnologiyalarının müasir kitabxana mühütində tətbiqi mexanizimləri”.
2.Nağıyev Nurlan Qəzənfər oğlu
“ADA Universitetində texniki kitabişlə prosesində və məlumat informasiya sisteminin
yaradılmasında müasir problemləri”.
ll kurs əyani
1.Qasımova Rüfanə Mətləb qızı
“Baki şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana sistemlərində məlumat axtarış sisteminin yaradılması”.(Elmi rəhbər.e/n.Ş.Hüseynova)

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti