Ələkbərova Aynur Xəlil qızı

 

Ələkbərova Aynur Xəlil qızı

Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrasının dissertantı,

Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq-informasiya

fakültəsində tyutor (akademik məsləhətçi)

İş telefonu: (+994 012) 539-08-03

e-mail: aynur_c85@mail.ru

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

  • 1985-ci il avqust ayının 24-də Bakı şəhərində anadan olub, azərbaycanlıdır.
  • 2003-2008-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq-informasiya fakültə-sində Kitabxanaçı-biblioqraf ixtisası üzrə bakalavr təhsili alıb.
  • 2008-2010-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq-informasiya fakül-təsinin Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrasında Kitab-xana fondlarının formalaşması və istifadəsi ixtisası üzrə magistr təhsili alaraq, oranı, fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
  • 2011-ci ildə Bakı Dövlət Universiteti, Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrasına Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiyaşünaslıq; kitabşünaslıq ixtisası üzrə dissertanturaya qəbul olub, “Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasının informasiya ehtiyatları: formalaşması və inkişaf perspektivləri” adlı dissertasiya mövzusu üzərində işləyir.
  • 2010-2011-ci illərdə Bakı Dövlət Universiteti və Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Təhsil Şəbəkələri Assosiasiyasının birgə təşkil etdiyi Akademik məsləhətçi (tyutor) təlim kursunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
  • Ailəlidir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 2003-2011-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunda baş laborant, mühəndis vəzifələrində işləmişdir.
  • 2011-ci ilin 8 iyul tarixindən bu günə qədər Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsində tyutor vəzifəsində çalışır.

ELMİ FƏALİYYƏTİ

Elm sahələri: Kitabxanaşünaslıq, Biblioqrafiyaşünaslıq, Kitabşünaslıq

Tədqiqat sahəsi: Kitabxana informasiya texnologiyaları, informasiya ehtiyatlarının kitabxanaların fəaliyyətinə təsiri və rolu, kitabxanalara yeni texnologiyaların tətbiqi

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Aynur Xəlil qızı Cabbarova., Bakı Dövlət Universiteti kitabxanasının elektron kataloqu: yaranması və müasir vəziyyəti//“Müasir dövrdə kitabşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq məsələləri” mövzusunda elmi konfransın məsələləri. – Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2010, səh. 20-26.

2. Aynur Xəlil qızı Cabbarova., Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanasının elektron informasiya ehtiyatlarının istifadə məsələləri//KİTABXANA.AZ müstəqil elmi, metodiki və praktiki jurnal. – Bakı: 2009, № 6, səh. 17-19.

3. Cabbarova Aynur Xəlil qızı., Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasının informasiya ehtiyatlarının formalaşmasının struktur təhlili// KİTABXANA.AZ müstəqil elmi, metodiki və praktiki jurnal. – Bakı: 2012 № 5, səh. 32-34.

4. Aynur Xəlil qızı Cabbarova., Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası – Təhsil Nazirliyi Kitabxanalarının metodiki mərkəzi kimi// “Azərbaycan Ali Kitabxanabaçılıq təhsilinə başlanılmasının 65, müstəqil Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin yaranmasının 50 illiyinə həsr olunmuş “İnformasiya cəmiyyəti və kitabxana-informasiya faəliyyəti” müvzusunda tədqiqatçıların Respublika Elmi Konfransının tezisləri. – Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 20 dekabr  2012, səh. 27-31.

5. Aynur Xəlil qızı Cabbarova. Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasının informasiya resursları//  “Kitabxanaçılıq-informasiya” fakültəsinin yaranmasının 65 illiyinə həsr olunmuş “Kitabxana-informasiya və nəşriyyat fəaliyyətinin müasir problemləri” adlı gənc tədqiqatçıların Respublika Elmi Konfransının tezisləri. – Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 18 may 2012, səh. 60-63.

6. Aynur Xəlil qızı Cabbarova. Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası – Təhsil Nazirliyi Kitabxanalarının metodiki mərkəzi kimi// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal. – Bakı: “Mütərcim” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2012 № 2. səh. 100-106.

7. Aynur Xəlil qızı Cabbarova. Müstəqillik illərində Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasının fəaliyyətində ümummilli lider Heydər Əliyevin rolu// Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və kitabxana quruculuğu” mövzusunda magistrant və doktorantların Respublika Elmi Konfransıının tezisləri. – Bakı: Təhsil NPM, 2013 30 aprel, səh. 22-24.

8. Aynur Xəlil qızı Cabbarova. Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasının struktur təhlilində kitabxananın informasiya resurslarının rolu// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal. – Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2013 № 2. səh. 90-98.

9. Aynur Xəlil qızı Ələkbərova (Cabbarova). İnformasiya cəmiyyəti quruculuğunda innovativ inkişafı: Respublika Elmi Pedaqoji kitabxanasının informasiya resursları əsasında// Kitabxana-informasiya fəaliyyəti və fənlərarası inteqrasiya mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. – Bakı: “Mütərcim” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2016, səh.164-166.

10. Aynur Xəlil qızı Ələkbərova (Cabbarova). Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasının fəaliyyətinə yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqi mərhələləri// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal. – Bakı: “Mütərcim” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2015 № 2 (37), səh.98-102.

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti