Rzayeva Afət Qnyaz qızı

Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrasının doktorantı,

Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq-informasiya

fakültəsində  tyutor (akademik məsləhətçi)


İş telefonu:  (+994 012) 539-08-03
e-mail: [email protected]   

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

  • 1974-cü il yanvar  ayının 23-də Goranboy rayonu Xanqərvənd kəndində anadan olub, azərbaycanlıdır.
  • 1994--1998-ci-illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin  əyani şöbəsində kitabxanaçılıq və biblioqrafiya ixtisası üzrə bakalavr pilləsində təhsil alıb.
  • 1999-2000 ci-illərdə Bakı Dövlət Universiteti, Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin  kitabxanaşünaslıq kafedrasında  magistr səviyyəsini bitirib.
  • 2005-2008-ci illərdə Bakı Dövlət Universiteti, Kitabxanaşünaslıq kafedrasına Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiyaşünaslıq; kitabşünaslıq ixtisası üzrə dotoranturaya qəbul olub, “MKS-də soraq biblioqrafiya aparatının quruluşu: Müasir vəziyyəti və yenilənməsi problemləri (1980-2000-ci illər)” dissertasiya mövzusunu işləyib. İşi hazırdır.
  • 2010-2011-ci illərdə Bakı Dövlət Universiteti və Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Təhsil Şəbəkələri Assosiasiyasının birgə təşkil etdiyi tyutor (akademik məsləhətçi) təlim kursunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

  • 2003-2011-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrasının Baş laborantı vəzifəsində işləmişdir.
  • 2011-ci ildən bu günə qədər Bakı Dövlət Universitetində tyutor (akademik məsləhətçi) vəzifəsində çalışır.

ELMİ FƏALİYYƏTİ

Elm sahələri: Kitabxanaşünaslıq, Biblioqrafiyaşünaslıq, Kitabşünaslıq.

Tədqiqat sahəsi: Azərbaycan Respublikasında Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemlərinin Soraq-biblioqrafiya Aparatı, 1980-2000-ci illərdə MKS-lərin soraq-biblioqrafiya aparatının təşkili sahəsində qazanılmış təcrübənin öyrənilməsi və ümumiləşdirilməsi.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI

1. Rzayeva, A.Q. Soraq-biblioqrafiya aparatı oxuculara kitabxana-informasiya xidmətinin əsas bazası kimi//Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.-2007.-№1.-S.36-45.

2. Rzayeva, A.Q. Uğurlu axtarışların nəticələri//Xəzər-Xəbər, 2007.-№235.-S. 15.

3. Rzayeva, A.Q. Müasir informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi//Xəzər-Xəbər, 2008, 1 may.-№246.-S. 32-33.

4. Rzayeva, A.Q. Müstəqiliiyin ilk illərində Azərbaycanda MKS-lərin sоraq-bibliоqrafiya fondunun formalaşması (1990-2000-ci illər) // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.-2009.-№2.-S.117-124.

5. Rzayeva, A.Q. Oxuculara soraq-biblioqrafiya xidmətinin mahiyyəti və məzmunu// ХII Respublika konfransının materialları.-2007.-S.237

6. Rzayeva, A.Q. Müasir şəraitdə kitabxanalarda oxucuların soraq-informasiya tələbatının ödənilməsi//”Kitabxanaçılıq-informasiya” fakültəsinin yaranmasının 65 illiyinə həsr olunmuş “Kitabxana-informasiya və nəşriyyat fəaliyyətinin müasir problemləri” adlı gənc tədqiqatçıların Respublika Elmi Konfransının tezisləri.-B., 2012.-63-65

7. Rzayeva, A.Q. MKS-lərin Soraq-Biblioqrafiya Aparatının təşkili və istifadəsində müasir informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi//”Kitabxana-informasiya fəaliyyəti və fənlərarası inteqrasiya” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransin materialları.-B.: Mütərcim, 2016.-S.161-164

8. Rzayeva A.Q. İnformasiya cəmiyyətində soraq-biblioqrafiya aparatının inkişaf perspektivləri//Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.-2016.-xüsusi buraxılış.-S.129-133

9. Rzayeva A.Q. İnformasiya cəmiyyətində soraq-biblioqrafiya aparatının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri//Kitabşünaslıq və redaktor sənəti: Elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.-B.:Mütərcim, 2016.-S.51-57.

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti