XURAMAN TELMAN QIZI AĞAYEVA

 

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru

Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasının müəllimi

İş telefonu: 439-08-03

e-mail: khuraman_v @mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1959-cu ildə Qax rayonunda anadan olmuşdur.

1978-1983-ci illər BDU-nun Kitabxanaçılıq fakültəsində təhsil almışdır və oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1987-ci il Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrası, laborant;

1992-ci il Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasında “Biblioqrafik informasiya-axtarış sistemləri” tədris laboratoriyasının müdiri;

2002-2007-ci illər BDU, Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasında dissertant;

2009-cu il “Azərbaycanda pedaqoji elmlərin biblioqrafik informasiya təminatı: tarixi, müasir vəziyyəti və təkmilləşdirilməsi yolları” mövzusunda dissertasiya işini müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir.

2010-cu il   pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almışdır.

2011-ci ildən Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasının müəllimidir.

Hal-hazırda fakültə Elmi Şurasının elmi katibidir.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

“Kitabxanada biblioqrafiya işin təşkili və metodikası”

“Azərbaycanın biblioqrafiyasının  tarixi”,

“Ölkəşünaslıq biblioqrafiyası”

“Beynəlxalq biblioqrafik əməkdaşlıq ”

“Biblioqrafik vəsaitlərin tərtibi metodikası

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  1. Qloballaşma şəraitində müasir pedaqogika elminin aktual problemləri:beynəlxalq konfransda (2007.- 27-28 aprel) Cari biblioqrafik vəsaitlər pedaqoji elmlərin biblioqrafik informasiya təminatında mühüm vasitə kimi mövzusunda çıxış etmişdir

BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda «Azərbaycanda pedaqoji elmlərin biblioqrafik informasiya təminatının müasir vəziyyəti və təkmilləşdirilməsi yolları” mövzusunda çıxış etmişdir.

“Azərbaycan biblioqrafiyasının tarixi” fənninin tədrisində multidistiplinar istiqamətlər:Tezis // “Kitabxana-informasiya fəaliyyəti və fənnlərarası inteqrasiya”  mövzusunda keçirilmiş  Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları.- 15 noyabr , 2016-cı il.-S.52-54

Müasir informasiya məkanı və kitabxanalar:Respublika elmi konfransında (Bakı 2010) Müasir informasiya və kommunikasiyaları texnologiyalarının biblioqrafik proseslərə tətbiqi mövzusunda çıxış etmişdir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Azərbaycanda sahəvi biblioqrafiyanın   inkişafı

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

1.Azərbaycanda pedaqoji elmlərin biblioqrafik informasiya təminatı (tarixi, müasir vəziyyəti və təkmilləşdirilməsi yolları: 05.25.03 Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiyaşünaslıq;kitabşünaslıq ixtisası üzrə pedaqoji elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı.-B., 2009.-28 s.

2. Beynəlxalq biblioqrafik əməkdaşlıq: Proqram.- Bakı: BDU nəşriyyatı, 2015.-13 s.

3. Azərbaycan biblioqrafiyasının tarixi:Proqram.-Bakı: BDU nəşriyyatı,2015.-14 s.

4.Biblioqrafik vəsaitlərin tərtibi metodikası: Proqram.- Bakı: BDU nəşriyyatı,2015.-14 s.

5. Kitabxanalarda biblioqrafik işinin təşkili və metodikası:Proqram.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı,2015.-2 5 s.

6.Kitabxanalarda biblioqrafik işinin təşkili və metodikası:Dərs vəsaiti.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı,2018.-182 s.

7.Kitabxanalarda biblioqrafik işin təşkili və metodikası: Metodik vəsait.-Bakı:Bakı Universiteti Nəşriyyatı,2018.-78 s.

8.Pedaqogika üzrə ədəbiyyatın biblioqrafiyası:Dərs vəsaiti.-Bakı:Bakı  Universiteti Nəşriyyatı,2018.-101 s.

9.Kitabxanalarda biblioqrafik işinin təşkili və metodikası:Proqram- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı,2018.-23 s.

 

10.Pedaqoji elmlərin biblioqrafik informasiya təminatında biblioqrafik vəsaitlərin rolu Elmi: məqalə// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodiki və təcrübi jurnal.-2000.-№2.-s.124-131.

3. REPK-nın soraq-biblioqrafiya aparatı pedaqoji sahənin biblioqrafik informasiya təminatında mühüm vasitədir:Elmi məqalə // Dil və ədəbiyyat:nəzəri, elmi, metodik jurnal.-2001.-№2.-s.121-123.

4. Zəhmətlə qazanılan nüfuz (Professor A.Xələfov haqqında) // Yeni Azərbaycan.-2001.-15 dekabr.

5. Pedaqoji sahənin informasiyalaşdırılması və biblioqrafik fəaliyyət:Elmi məqalə //Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası.-2002.- .-№4.-S.235-241.

6. Xeyirxah insan (Professor Z.Əliyevin 70 illik yubileyi münasibətilə) // Azərbaycan biblioqrafiyasının canlı salnaməsi.-B.:Mütərcim, 2003.-S.82-83.

7.Pedaqogika sahəsində biblioqrafik fəaliyyətin mühüm mərkəzi:Elmi məqalə//Bakı Universiteti Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası.-2004.-№1.-S.269-274

8.Şəxsi biblioqrafik vəsaitlər pedaqoji sahənin biblioqrafik informasiya təminatında mühüm vasitə kim:Elmi  məqalə // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodiki və təcrübi jurnal.-2004.-№2.-S.118-123/

9. Zəngin mənəviyyat sahibi (Dos. T.Quliyevin 75 illiyi münasibətilə)// Barlı-bəhərli illər.-B., 2005, S.91.

10.Ümumi xarakterli retrospektiv biblioqrafik vəsaitlərdə pedaqoji ədəbiyyatın əks olunması xüsusiyyətləri:Elmi nməqalə // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodiki və təcrübi jurnal.-2005.-№1.-S.115-120

11.Dahi Azərbaycan alimi Nəsirəddin Tusinin əsərləri biblioqrafik mənbələrdə:Elmi məqalə // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodiki və təcrübi jurnal.-2005.-№2.-S.123-129.

12.Görkəmli pedaqoq-alim professor Y.Kərimov haqqında biblioqrafik informasiya mənbəyi:Elmi məqalə // Bakı Universiteti Xəbərləri: Humanitar elmlər seriyası.-2005.-№1.-S.191-196.

13.Kimsəsizlər kimsəsi (Professor A.Xələfovun 75 illik yubileyi münasibətilə)// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: Elmi-nəzəri və təcrübi jurnal: Xüsusi buraxılış.-2006.-№2.-S.74-75.

14. Ə.Xaqaninin əsərləri pedaqoji biblioqrafiyanın obyekti kimi:Elmi məqalə // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodiki və təcrübi jurnal.-2007.-№1.-S.110-115

15.Pedaqogika üzrə retrospektiv elmi-köməkçi vəsaitlər:Elmi məqalə // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodiki və təcrübi jurnal.-2007.-№2.-S.93-104

16.Cari biblioqrafik vəsaitlər pedaqoji elmlərin biblioqrafik informasiya təminatında mühüm vasitə kimi:Tezis//Qloballaşma şəraitində müasir pedaqogika elminin aktual problemləri. -2007.- 27-28 aprel.-S.91-92

17.Görkəmli pedaqoq, akademik H.Əhmədovun əsərləri biblioqrafik mənbələrdə:Elmi məqalə // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodiki və təcrübi jurnal.-2008.-№1.-S.174-183

18.Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasının biblioqrafik fəaliyyəti müasir mərhələdə:Elmi məqalə // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodiki və təcrübi jurnal.-2008.-№2.-S.142-149. (R.Ə.Vəzirova ilə birlikdə)

19.Sənəd (dokumentum) anlayışı, onun genezisi və mahiyyəti:Elmi məqalə// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodiki və təcrübi jurnal.-2008.-№2.-S.69-78 (dos. .Ə.Rüstəmovla birlikdə)

20. Mikroqrafik sənədlərin ümumi xarakteristikası:Elmi məqalə // Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi: elmi, nəzəri və təcrübi jurnal.-B., 2008.-№3.- iyul-sentyabr.-S.60-65. (dos. Ə.Rüstəmovla birlikdə)

21. Разработка и експулутации електронный каталога в Национальной  Азербайджанской Республики  // Научные и технические  библиотеки.-M., 2009.-№4.-S.36-41.

22. Bəstəkar F.Əmirov əsərlərinin biblioqrafik tədqiqi // Kitabxana az.: müstəqil elmi, metodiki və praktiki jurnal.-Bakı, 2009, № 6.-noyabr-dekabr.-S.7-9. (L.Nağıyeva ilə birlikdə)

23. Pedaqoji elmlər üzrə ilkin sənəd kütləsi və axınının səciyyəvi xüsusiyyətləri:Elmi məqalə // Elmi əsərlər: AMEA MEK; baş red. A.Əliyeva-Kəngərli.- 2009-№10.-S.93-104.(N.İsmayılovla birlikdə)

24.Azərbaycanda pedaqoji elmlərin biblioqrafik informasiya təminatının müasir vəziyyəti və təkmilləşdirilməsi yolları:Tezis // Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransının materialları.Numanitar elmlər seriyası.30-31 oktyabr.2009.-Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2009.-S.492.

25. “Üzeyir Hacıbəyli” biblioqrafik göstəricisi nəşr olunub // Bizim söz. – 2010. – fevral. – S.11. (A.Qəniyeva ilə birlikdə)

26. Müasir informasiya və kommunikasiyaları texnologiyalarının biblioqrafik proseslərə tətbiqi:Tezis //Müasir informasiya məkanı və kitabxanalar:Respublika elmi konfransının tezis və məruzələri. -Bakı.-2010.-S.105-109.

27. Yeni informasiya kommunikasiyaları texnologiyalarının biblioqrafik proseslərə tətbiqi tarixindən:Elmi məqalə // Kitabxana az.:müstəqil elmi, metodiki və praktiki jurnal.-Bakı , 2010, № 5-6.-S.13-20.

28. Təhsilin biblioqrafik informasiya təminatının müasir məsələləri:Elmi məqalə // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodiki və təcrübi jurnal.-2010.-№1.-S.87-96.

29.Azərbaycan regionlarının biblioqrafik informasiya təminatı həyata keçirilir:Elmi məqalə // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodiki və təcrübi jurnal.-2010.-№2.-S.144-148.

30.Azərbaycan regionlarının biblioqrafik informasiya təminatı (Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı: biblioqrafik göstəricisi haqqında):Elmi məqalə // Kitabxana az.:müstəqil elmi, metodiki və praktiki jurnal.-Bakı, 2011, № 4.-S.16-18.

31. Müstəqillik illərində mövzu xarakterli biblioqrafik resursun inkişafı:Elmi məqalə // Kitabxana az.:müstəqil elmi, metodiki və praktiki jurnal.-Bakı , 2010.-№ 1.-S.13-16

32. Milli qəhrəmanlarımız iftixar yerimizdir (Azərbaycanın milli qəhrəmanları biblioqrafik gostəricisi haqqında):Elmi məqalə // Kitabxana az.:müstəqil elmi, metodiki və praktiki jurnal.-Bakı, 2011, -№ 7-.S.13-20.

33.Təhsilin biblioqrafik informasiya təminatı sistemi:Elmi məqalə//Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:elmi-nəzəri və praktiki jurnal.-2011.-№1.-s.94-113.

34.Professor A.Xələfova həsr olunmuş biblioqrafik informasiya mənbələrinin axtarış inkanları:Elmi məqalə// Kitabxanaşünaslıq və informasiya:elmi-nəzəri və praktiki jurnal.-2011.-№3.-S.71-78.

35. Professor A.A.Xələfova həsr olunmuş biblioqrafik informasiya mənbələrinin analitik təhlili:Elmi məqalə // Kitabxana.az.-2011.- .-№5.-S.4-9.

36. Сравнительный анализ и методические осовенности библиографических посовий посвященных видному Азербайджанскому ученому профессора А.А.Халафову// Журнал научных публикаций аспи­ран­тов и докто­ран­тов.-2012.-№.-Ян­варь.-с.36-38

37.Yeni informasiya kom­muni­ka­siya­ları texnolo­giyalarının biblioqrafik proseslərə tətbiqinin müasir vəziyyəti:Elmi məqalə //Kitabxanaçılıq-informasiya fakül­təsi­nin yaranmasının 65 illiyinə həsr olunmuş  Respublika Elmi Konfransının tezisləri. Bakı.18 may 2012.- B., 2012.- s. 78-79.

38.Görkəmli biblioqraf-alim Ə.Qəh­rə­manov-100:Elmi məqalə//Kitabxanaşünaslıq və informasiya:elmi nəzəri və praktiki jurnal.-2012.-№2 (8).-.s.129-143.
39.Ali təhsilin biblioqrafik informasiya təminatinda biblioqrafik   göstəricilərin  rolu:Elmi məqalə//Kitabxana.az. :müstəqil elmi, metodiki və praktiki jurnal.-2012.- №6.-S.9-15.

40.İnformasiya cəmiyyəti və biblioqrafik informasiya xidmətinin bəzi məsələləri:Tezis//Azərbaycanda ali kitabxanaçılıq təhsilinə başlanılmasının 65, müstəqil kitabxanaçılıq-infor­ma­siya fakültəsinin yaranmasınını 50 illiyinə həsr olun­muş”İnformasiya cəmiyyəti və kitabxana-informasiya fə­aliy­­yəti” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının tezisləri.20 dekabr 2012.-s.41-44.

41.Biblioqrafiyaşünaslıq üzrə elm və tədris mərkəzi:Elmi məqalə//Kitabxanaşünaslıq və informasiya:elmi-nəzəri və praktiki jurnal.Xüsusi buraxılış.-2012.-№3.-c.59-68.

42.“Heydər Əliyev və Azərbaycan elmi” biblioqrafik göstəricisi el­min informasiya təminatı sis­te­min­də:Tezis//Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş “Heydər Əliyev irsində kitab və kitabxana məsələləri” mövzusunda Respublika Elmi konfransının tezisləri.02 may 2013-cü il.-Bakı, 2013.-s.12-14.

43.Azərbaycan aviasiyasının tarixi biblioqrafik infor­ma­siya mənbələrində “Azərbaycan avia­si­ya­sı­nın tarixi: Biblioqrafiya(2012), “История авиации в Азер­бай­­джане:Библиография(2012)biblioqrafik gös­təri­ci­ləri­nin bibliometrik  tədqiqi:Elmi məqalə //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.-2013.-№1.s.17-24.

44. Azərbaycan aviasiyasına qiymətli töhvə:Elmi məqalə// Kitabxana.az..-2013.-s.14-18.

45.Elektron kitabxanalar informasiya cəmiyyətinin əsas fenomenidir:Elmi məqalə//Kitabxanaşünaslıq və informasiya:elmi-nəzəri və praktiki jurnal.-2013.-№3.-c.26-31.

46. Biblioqrafik idarəetmə-informasiyanın təşkili və axtarış üsulları:Elmi əsərlər//Kitabxa­naşü­naslıq və informasiya. elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.-2014.-№ 2.-s.87-93.

47. ALİSA Azərbaycanın ilk kitabxana-informasiya sistemidir:Tezis//Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illiyinə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və kitabxan quruculuğu” mövzusunda magistr və doktorantların Respublika Elmi Konfransının Tezisləri. 8 may 2014-cü il.-Bakı,2014,s.7-9.

48.Təhsilin biblioqrafik informasiya təminatında informasiya kommunikasiya texnologiyalarının rolu:tezis // BDU-nun 95 illiyinə həsr olunmuş  “Kitabxana-informasiya və nəşriyyat fəaliyyətinin  müasir problemləri” mövzusunda respublika Elmi konfransının materialları.Bakı,25 dekabr, 2014-cü il.-s.51-53.

49. Planlaşdırma biblioqrafik fəaliyyəti stimullaşdıran vasitədir:Tezis //Kitabxa­naşü­naslıq və informasiya. elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.-2015.-№ 1(16).-s.85-91.

50. Biblioqrafik fəaliyyətdə bioblioqrafik janr: Məqalə. //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:elmi nəzəri və təcrübi jurnal.-2015.-№1.-101-106.

51.Sözün sehrində yaşanan alim ömrü:Elmi məqalə / “(Abid Tahirli:biblioqrafik göstərici (1979-2015)” haqqında.-Ədəbiyyat qəzeti. 28 noyabr. 2015

52.Yetmiş yaşın işığında (və ya sadə, səmimi , təvazökar insan):Elmi məqalə //Şərəfli ömrün elm və təhsil naxışları-Xəlil İsmayılov-70.-Bakı:Mütərcim,2015.-s.108-109.

53.Biblioqrafik resursun tərtibində informasiya kommunikasiya texnologiyalarının  əhəmiyyəti:Tezis// Müasir dövrdə kitabxana-informasiya fəaliyyətinin və kitabşünaslığın müasir problemləri:respublika elmi konfransının tezisləri.07 may 2015.-Bakı,2015.-s.22-23

54.Kitabxana innovasiyaları və müasir dünyada kitabxanaların inkişafının perspektivləri:Elmi məqalə //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:elmi nəzəri və təcrübi jurnal.-2015.-№2.-32-38.

55.“Kitabxanada biblioqrafiya işinin təşkili və metodikası” fənninin peşə kompetensiyasının formalaşmasında yeri//Kitabxana-informasiya fəaliyyəti və fənlərarası inteqrasiya” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları.29 dekabr.2015-ci il.-s.123-124.

56. Kitabxanaçı-biblioqrafın peşə kompetensiyası haqqında: Elmi məqalə// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:elmi-nəzəri və praktiki jurnal.-2016.-№1.-s.69-81.

57.Azərbaycanda sahəvi biblioqrafik informasiya resurslarının  inkişafı: Elmi məqalə// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:elmi-nəzəri və praktiki jurnal.-2016.-№2.-s.30-37.

58.Professor Abuzər Xələfova həsr olunmuş biblioqrafik informasiya resursları: Elmi məqalə // Kitabxanaşünaslıq və informasiya:elmi-nəzəri və praktiki jurnal.-2016. Xüsusi buraxılış

59. Azərbaycan biblioqrafiyasının tarixi” fənninin tədrisində multidistiplinar istiqamətlər:Tezis // “Kitabxana-informasiya fəaliyyəti və fənnlərarası inteqrasiya”  mövzusunda keçirilmiş  Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları.- 15noyabr, 2016-cı il.-s.52-54     .
60. Ağayeva X.T. İnnovasiyalar  və  kitabxana-biblioqrafik və informasiya fəaliyyətinin müasir problemləri:Tezis //İnformasiyalaşdırılmış cəmiyyət şəraitində Azərbaycanda kitabxanaşünaslığın müasir problemləri mövzusunda keçirilmiş   Elmi Konfransın materialları.- dekabr, 2016-cı il.
61. Şəxsiyyətinə hörmət etdiyim alim //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:elmi, nəzəri və təcrübi jurnal. prof.A.Xələfovun anadan olmasının 85 illiyi  münasibətilə xüsusi buraxılış.-2016
62. İnnovasiyalar  və  kitabxana-biblioqrafik və informasiya fəaliyyətinin müasir problemləri //prof.A.Xələfovun anadan olmasının 85 illiyi  münasibətilə xüsusi buraxılış.- 2016.
63.Biblioqrafik xidmətin innovativ istiqamətləri//”Kitabxana-informasiya fəaliyyəti və biliklər cəmiyyəti:inteqrasiya meylləri və çağırışlar” mövzusunda Respublika Elmi konfransının materialları. 20 dekabr 2017.-s.49-52.
64.Biblioqrafiyalar haqqında müasir konsepsiyalar// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:elmi-nəzəri və praktiki jurnal.-2018.-№1.-s.41-47.
65.Sənəd-kommunikasiyaları sistemində mövcud olan maneələr və onların mövcud durumu// Kitabxana-informasiya fəaliyyətində innovasiyalar və fənlərarası inteqrasiya” mövzusunda Elmi Konfransın materialları.Bakı,4 may 2018.-s.57-60.

 

 

 

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti