KİTABXANA RESURSLARI VƏ İNFORMASİYA AXTARIŞ SİSTEMLƏRİ KAFEDRASININ HESABATI

 

KİTABXANA RESURSLARI VƏ İNFORMASİYA AXTARIŞ SİSTEMLƏRİ KAFEDRASI ÜZRƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİ HAQQINDA

 

H E S A B A T

 

 

B A K I – 2 0 16

 

1. G İ R İ Ş

Məlumdur ki, yaşadığımız yeni tipli cəmiyyət  informasiya və telekommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi nəticəsində formalaşan, elektron texniki vasitələrlə informasiyanın toplanması, saxlanması, ötürülməsi və yeni informasiya istehsalı proseslərinin geniş vüsət aldığı qlobal cəmiyyətdir. İnformasiya cəmiyyəti həmçinin bilik cəmiyyətidir. Bu cəmiyyət hər bir insanın, hər bir ünsürünün bilik almasını təmin edir, onlara informasiya mənbələrindən maneəsiz istifadə etmək və təcrübə qazanmaq üçün şərait yaradır.
Tarixi inkişaf prosesində altıncı ümumbəşəri informasiya inqilabının baş verməsi, başqa sözlə müasir informasiyalaşdırılmış cəmiyyətinin yaradılması,cəmiyyətin əsas kommunikasiya sistemlərindən biri olan kitabxana işinə, onun kompleks strukturuna və hərtərəfli fəaliyyətinə bilavasitə təsir göstərərək bu sahədə tamamilə yeni qlobal mahiyyət gətirmişdir. Əlaqədar ədəbiyyatdan göstərilir ki, müasir informasiya cəmiyyətinin yaranması ilə meydana çıxan qlobal dəyişikliklər məhz ən çox kitabxana işinə, kitabxana-biblioqrafiya və informasiya fəaliyyətinin ümumi srtuktur mexanizminə və onun optimal təşkilinə təsir göstərmişdir. Nəticədə müasir şəraitdə yeni, tamamilə qlobal və mürəkkəb struktura malik kitabxana və ən optimal meyarlar əsasında fəaliyyət göstərən kitabxana işi sistemi formalaşmışdır.
Cəmiyyətin tələblərinə uyğun olaraq iqtisadiyyat, elm, mədəniyyət, tibb,təhsil və digər sahələrdə mövcud olan informasiya haqqında cəmiyyət üzvlərini məlumatlandırmaq , onların sorğularını cavablandırmaq,tələbatlarını ödəmək məqsədilə kitabxana-informasiya müəssisələrinin üzərinə böyük məsuliyyət düşür.
Hazırda bütün ölkələrdə heç bir şəxsin, qrupun, kolektivin, təşkilatın inkişafı getdikcə daha çox məlumatlı, bilikli olmaqdan, mövcud informasiyaları axtarmaq və istifadə etmək bacarıqlarından asılıdır. Hər hansı tədris, elmi, istehsalat və digər fəaliyyəti yüksək  səviyyədə icra etmək üçün ilk növbədə əlaqədar informasiyaları toplamaq, əldə etmək, təhlil etmək mənimsəyərək istifadə etmək vacibdir.Bu informasiyalar müxtəlif mənbələrdən əldə edilir.
Bütün bunları nəzərə alaraq BDU-nun Kitabxana  resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrasının üzvləri öz elmi –tədqiqat işlərini bu istiqamətdə yönəldərək 2015-2017-ci tədris ilində “Bakı şəhərində kitabxana-informasiya resursının yerləşdirilməsi və informasiya təminatının müasir problemləri. (Bakı şəhər  MKS-lərinin iş təcrübəsi əsasında)” mövzu başlığı altında işləyirlər.
Tədqiqatın nəticləri isə elmi cəmiyyətə fakültədə nəşr edilən “Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya “ adlı elmi-praktik jurnalda və digər elmi dövrü nəşrlərdə çap edilir.
Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrasının üzvlərinin elmi yaradıcılığının xarakterik cəhətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, onlar öz tədqiqatlarının nəticələri barədə təkcə elmi hesabat yazmaq və ya elmi məqalə dərc etdirməklə kifayətlənmirlər. Bununla bərabər həm də gəldikləri elmi nəticələri öz tədris-pedaqoji fəaliyyətlərində, yaratdıqları tədris ədəbiyyatında tətbiq edirlər.
Elmi- tədqiqat fəaliyyətinin nəticələrinin ən çox tətbiq edildiyi sahə dərsliklər və dərs vəsaitlərinin, tədris- metodiki vəsaitlərin, proqramların yazılmasıdır.
Konkret məhsula gəldikdə isə hesabat dövründə Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrasının əməkdaşlarının aşağıdakı nəticələrini qeyd etmək yerinə düşərdi.


1.    Vətəndaş cəmiyyətində multikultural inkişaf    X.İ.İsmayılov    Mədəni müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan Beynəlxalq konfransın proqramı 29 aprel 2016.
2.    Kitabxana dizaynının yaranması, inkişafı və müasir vəziyyəti    X.İ.İsmayılov    Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri metodik və təcrübi jurnal.B, 2016,-№1.(38) -s.13-19.
3.    Müəllim və alim ömrünün müdrik pilləsi    X.İ.İsmayılov    Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri metodik və təcrübi jurnal.B, 2016,-№1.(38) -s.184-194.
4.    Nizami və Xətai   rayon MKS-də fondun sənəd-informasiya təminatı A.M.Əliyev    Kitabxana az.2016, №1.-s.32-40.
5.    İnformasiya texnologiyaları:     A.M.Əliyev    Dil və ədəbiyyat.-Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal.-2016.- №1.-s248-251.
6.    9. Bakı şəhər Nizami və Xətai   rayon MKS-də fondun sənəd-informasiya resurslarının formalaşmasının əsas istiqamətləri və müasir vəziyyəti:
A.M.Əliyev    //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri metodik və təcrübi jurnal.B, 2016,-№1.(38) -s.32-52.    
7.    "Creation of Electronic Catalogue and Resources in Azerbaijani Libraries"
S.A.Xələfova    THOMSON REUTERS və SCOPUS-un genişləndirilmiş siyahısında indekslənən Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences jurnalında .-vol. 10, № 1, 2016, p. 118-124.
8    11. "Organization of work with electronic resources in libraries"     S.A.Xələfova    2016, buraxılış 107 (№4), с.159-161.
9      "Contemporary practice of organizing the work of child libraries with electronic information resources"     S.A.Xələfova    (2016, buraxılış 106 (№3), с.147-149);
10.  "Müdriklik mücəssəməsi (Prof. A.Xələfov-85)"     S.A.Xələfova    "Kitаb¬xa¬naşünаslıq və informasiya" elmi-nəzəri və praktiki jurnalın xüsusi yubileyi münasibətilə.-  №2.-s.40-41
11    Bakı şəhər Nəsimi və Binəqədi rayon MKS-də kataloqlaşdırma işinin təşkili    S.M.Mustafayeva    Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.-2016.-№1. s.52-63.
12     Kitabxana-biblioqrafiya təsnifatı (qısaldılmış variantı) metodik vəsait.-
S.M.Mustafayeva    BDU nəşriyyatı, 2016.-114s.
13    Bakı şəhər Nəsimi və Binəqədi rayon MKS-də sənəd-informasiya resurslarının analtik-sintetik işlənməsində yeniliklərin tətbiqi.
S.M.Mustafayeva    Tezis.-Respublika Elmi konfrans.-Bakı, 16 dekabr .-2016.    
14    Bakı şəhər Nizami və Xətai   rayon MKS-də fondun sənəd-informasiya resurslarının formalaşmasının əsas istiqamətləri və müasir vəziyyəti:      R.Ə.Qardaşov    //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri metodik və təcrübi jurnal.B, 2016,-№1.(38) -s.32-52.
15    Ali Kitabxanaçılıq təhsilinin inkişafında Abuzər Xələfov faktoru    R.Ə.Qardaşov    //Kitabxanaşünaslıq və informasiya.-elmi nəzəri jurnal.-2016.- №2.(20)-s.46-48.
16    Azərbaycan Respublikasında kitabxanaçılıq təhsilinin inkişafının əsas strateji hədəfləri    R.Ə.Qardaşov    Tezis:“Kitabxana-informasiya fəaliyyəti və fənnlərarası inteqrasiya” Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı,15 noyabr 2016-cı il.
17    Müasir dünyada kitabxana-informasiya sferasının inkişaf meylləri       
Z.T.Rzayeva    //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya elmi nəzəri jurnal.-2016.- №1.(38)-s.81-87.
18.     “Dəyərli ziyalı, görkəmli alim:     Z.T.Rzayeva    //Kitabxanaşünaslıq və informasiya.-elmi nəzəri jurnal.-2016.- №2.(20)-s.42-44.

Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrasının üzvlərinin elmi fəaliyyətində «Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri» elmi dərnəyinin üzvü olan tələbələrin elmi yaradıcılığına rəh¬bər¬lik də mühüm yer tutur. Bu yolla kafedra üzvləri ən istedadlı tələbələri üzə çıxa¬rır, onların zamanın tələblərinə cavab verən mütəxəssis və tədqiqatçı kimi püxtə¬ləşməsinə nail olurlar. Eyni zamanda Rzayeva Zahidə Tofiq qızı dosent adı ilə mükafatlandırılmışdır.
Kafedranın 2016-cı il üçün elmi-tədqiqat fəaliyyəti plana uyğun şəkildə həyata keçirilmişdir. Kafedranın beşillik elmi-tədqiqat fəaliyyətinin əsas problem istiqaməti «Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya resurslarının formalaşdırılması, yerləşdirilməsi və səmərəli istifadəsinin aktual problemləri» adlanır.
Bu mövzu ilə əlaqədar 6 iş ka¬fed¬ra üzvləri arasında bölünmüşdür və bununla illik tədqiqat mövzusu bütün¬lükdə əhatə edilmişdir.

2. STRUKTUR VƏ ŞTAT CƏDVƏLİ
2016-cı ildə Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrasında 8 nəfərdən ibarət professor-müəllim və laborant-texniki işçi heyəti fəaliyyət göstərir. Bunlardan 1 nəfəri tarix elmləri doktoru, professor, 3 nəfəri dosent  , 2 nəfəri baş müəllim, 1 nəfəri laboratoriya müdiri, 1 nəfər baş laborant. Kafedranın nəzdində 1987-ci ildən «Kitabxana fondu və kataloqlar» laboratoriyası fəaliyyət göstərir. Onun müdiri Səfurə Cəlal qızı Hacıyevadır.

3.AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTI YANINDA ELMIN INKIŞAF FONDU ILƏ ƏLAQƏLƏR
4.AMEA ILƏ ELMI ƏLAQƏLƏR
5.KAFEDRADA APARILAN ELMİ-TƏDQİQAT  İŞLƏRİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ, ADI, SAYI, QISA ANNOTASİYASI VƏ YERİNƏ YETİRİLMƏSİ.
Hesabat ilində Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrasının əməkdaşları planda nəzərdə tutulmuş «Azərbaycanda kitabxana fondlarının formalaşmasının və sənədlərin kataloqlaşdırılmasının tarixi, nəzəri əsasları və informasiya texnologiyalarının tətbiqi məsələləri» istiqamətində elmi tədqiqat işini müasir dövrdə kitabxanaşünaslıq elminin qarşısında duran əsas vəzifələrlə əlaqələndirmiş, araşdırdıqları mövzunu elmi cəhətdən düzgün əsaslandırmış, tədqiqatın qısaca olaraq aşağıdakı annotasiyalarını ümumiləşdirmişlər:

1.Prof. X.İ.İsmayılov
İŞ “Bakı şəhər MKS-lərinin informasiya ehtiyatlarının strukturu, yerləşdirilməsi və səmərəli istifadə problemləri”.
Elmi tədqiqat işində  əsas məqsədi 2016-cı ildə Elmi-tədqiqat işinin qarşısında duran əsas məsələlərdən biri Bakı Şəhər MKS-lərinin  informasiya ehtiyatlarının strukturundan,  sənəd-informasiya  resurslarının tərkibindən, səmərəli istifadəsindən və formalaşması problemlərindən bəhs edilir və yerləşdirilməsi problemlərindən bəhs edilir.
2.dos. A.M.Əliyev
İŞ: «Bakı şəhər Nizami və Xətai rayon MKS-lərində sənəd-informasiya resurslarının formalaşması və onlardan istifadənin müasir vəziyyəti”.
Elmi tədqiqat işininin qarşısında duran əsas məsələ Nizami və Xətai rayon MKS-lərində sənəd-informasiya resurslarının fondun formalaşması və kataloqlaşdırılması problemlərini təhlil etmək və onun müasir vəziyyətini şərh etməkdir.
3. Dos. S.A.Xələfova
İŞ: « Bakı şəhər MKS-də kitabxana- informasiya resurslarının inkişafında informasiya kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) tətbiqi və bu istiqamətdəki problemlər”
Rəqəmli kitabxanaların tətbiqi ilə kitabxana informasiya infrantrukturunun inkişafı kitabxana işinin modelləşdirilməsinin zəruri edir. Bu baxımdan Bakı şəhər MKS-də kitabxana informasiya resurslarının informasiya kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) tətbiqi əsasında formalaşması inkişafı və onlardan səmərəli istifadənin təşkili məsələlərinin öyrənilməsi və bu istiqamətdəki problemlərin araşdırılaraq aradan qaldırılmasına yardım edəcəkdir.
4.B/m. S.M.Mustafayeva
İŞ:”Bakı şəhər Nəsimi və Binəqədi rayon MKS-də sənəd-informasiya   
resurslarının analtik- sintetik işlənməsində yeni texnologiyaların tətbiqi”.
Elmi-tədqiqat işində Bakı şəhər Nəsimi və Binəqədi rayon MKS-də biblioqrafik təsvirə   
dair Azərbaycan Dövlət Milli standartının tətbiqindən,  sənəd -informasiya resurslarının   
təsnifləşdirilməsində tətbiq edilən təsnifat sistemlərinin texnologiyasının səciyyələndiril
məsindən bəhs edilir.
5. baş müəllim R.Ə.Qardaşov.
İŞ: « Bakı Şəhər Suraxanı rayonu kütləvi kitabxanaların yerləşdirilməsi və onların informasiya resurslarından səmərəli istifadənin problemləri
Elmi işin əsas məqsədi Tədqiqat işinin qarşısında duran əsas məsələ Suraxanı rayon MKS-lərində sənəd-informasiya resursları fondun formalaşdırılması və kataloqlaşdırılması problemlərini təhlil etmək və onun müasir vəziyyətini şərh erməkdir.
6.Müəllim Z.T.Rzayeva
İŞ:”Bakı Şəhər Yasamal və Səbayıl rayonu kütləvi kitabxanaların yerləşdirilməsi    
və onların informasiya resurslarından səmərəli istifadənin problemləri”
Elmi-tədqiqat işində Bakı Şəhər Yasamal və Səbayıl rayonu kütləvi kitabxanaların infrastrukturunun çox aspektli təhlilindən, informasiya resurslarının quruluşundan və onların yerləşdirilməsinə təsir edən amilləri təhlil edib ümumləşdirməkdən ibarətdir.

6. DƏRC OLUNMUŞ ELMİ İŞLƏRİN XARAKTERİSTİKASI (dərc olunmuş elmi işlər (məqalə, tezis), monoqrafiyalar (annotasiyası), dərslik və dərs vəsaitləri haqqında məlumat (kitablar da əlavə olunmaqla)

1. Prof. X.İ.İsmayılov
1.Vətəndaş cəmiyyətində multikultural inkişaf. // Mədəni müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan Beynəlxalq konfransın proqramı 29 aprel 2016.
2.Kitabxana dizaynının yaranması, inkişafı və müasir vəziyyəti//Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri metodik və təcrübi jurnal.B, 2016,-№1.(38) -s.13-19.
3.Müəllim və alim ömrünün müdrik pilləsi//Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri metodik və təcrübi jurnal.B, 2016,-№1.(38) -s.184-194.
2.Dos.A.Əliyev.
4.  Nizami və Xətai   rayon MKS-də fondun sənəd-informasiya təminatı “Kitabxana az.2016, №1.-s.32-40.
5. İnformasiya texnologiyaları: Dil və ədəbiyyat.-Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal.-2016.- №1.-s248-251.
6. Bakı şəhər Nizami və Xətai   rayon MKS-də fondun sənəd-informasiya resurslarının formalaşmasının əsas istiqamətləri və müasir vəziyyəti: //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri metodik və təcrübi jurnal.B, 2016,-№1.(38) -s.32-52.
3.Müəl. S.A.Xələfova
7."Creation of Electronic Catalogue and Resources in Azerbaijani Libraries" THOMSON REUTERS və SCOPUS-un genişləndirilmiş siyahısında indekslənən Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences jurnalında .-vol. 10, № 1, 2016, p. 118-124.
8. "Organization of work with electronic resources in libraries" 2016, buraxılış 107 (№4), с.159-161
9. "Contemporary practice of organizing the work of child libraries with electronic information resources" (2016, buraxılış 106 (№3), с.147-149);
10."Müdriklik mücəssəməsi (Prof. A.Xələfov-85)" "Kitаbxanaşünаslıq və informasiya" elmi-nəzəri və praktiki jurnalın xüsusi yubileyi münasibətilə.-  №2.-s.40-41
4.b/m. S.M.Mustafayeva
11.Bakı şəhəri Nizami və Binəqədi rayon MKS-lərində kataloqlaşdırma işinin təşkili  //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.-2016, .-№1.s.52-63.
12.Kitabxana-biblioqrafiya təsnifatı (qısaldılmış variantı) metodik vəsait.-BDU nəşriyyatı, 2016.-114s.
13. Bakı şəhər Nəsimi və Binəqədi rayon MKS-də sənəd-informasiya resurslarının analtik-sintetik işlənməsində yeniliklərin tətbiqi.Tezis.-Respublika Elmi konfrans.-Bakı, 16 dekabr .-2016.
5.Baş.müəl. R.Ə.Qardaşov.
14.Bakı şəhər Nizami və Xətai   rayon MKS-də fondun sənəd-informasiya resurslarının formalaşmasının əsas istiqamətləri və müasir vəziyyəti: //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri metodik və təcrübi jurnal.B, 2016,-№1.(38) -s.32-52.
15.Ali Kitabxanaçılıq təhsilinin inkişafında Abuzər Xələfov faktoru//Kitabxanaşünaslıq və informasiya.-elmi nəzəri jurnal.-2016.- №2.(20)-s.46-48.
16.Azərbaycan Respublikasında kitabxanaçılıq təhsilinin inkişafının əsas strateji hədəfləri.-“Kitabxana-informasiya fəaliyyəti və fənnlərarası inteqrasiya” Beynəlxalq elmi konfrans.Bakı,15 noyabr 2016-cı il.
6.Dosent.Z.T.Rzayeva
17.Müasir dünyada kitabxana-informasiya sferasının inkişaf meylləri //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya elmi nəzəri jurnal.-2016.- №1.(38)-s.81-87.
18. “Dəyərli ziyalı, görkəmli alim: //Kitabxanaşünaslıq və informasiya.-elmi nəzəri jurnal.-2016.- №2.(20)-s.42-44.
7.XARİCİ DÖVLƏTLƏRİN TƏHSİL VƏ ELMİ MÜƏSSİSƏLƏRİ İLƏ ƏLAQƏLƏR
7.1.Elmi-texniki əməkdaşlıq
7.2.Beynəlxalq konfranslarda, konqreslərdə və simpoziumlarda iştirak
7.3.Beynəlxalq proqramlar üzrə təkliflər; alınmış qrantlar haqqında məlumat
7.4.Xaricdə çap edilmiş məqalələr (ottisklər əlavə olunmalıdır)
7.5.İmpakt-faktoru olan jurnallarda çıxan məqalələr haqqında məlumat
7.6.Kafedranın xarici dissertantı olan Dadaşhi Mitra Asad qızı dissertasiya işi müdafiə edilmişdir.
8.    ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN NƏTİCƏLƏRİNİN TƏTBİQİ
8.1.Dövlət və özəl strukturlarda tətbiq olunmuş elmi nəticələr;
8.2.Təhsildə elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinin və informasiya texnologiyasının tətbiqi. Elmi-tədqiqat işlərinin səmərəliliyi
8.3. İstehsalatda tətbiq üçün hazır olan işlər haqqında məlumat
9.       PATENT VƏ İNFORMASİYA İŞLƏRİ.
10.     DÖVLƏT PROQRAMLARININ ICRASI
10.1. “Azərbaycan Respublikasında 2009-2016-cı illərdə elmin inkişafı üzrə Milli strategiya”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət proqramı
10.2. “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə  Dövlət proqramı”
10.3.   “2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət proqramı”
11.ETİ, ETM-DƏ KEÇİRİLMİŞ ELMİ KONFRANSLARIN, SEMİNARLARIN, SİMPOZİUMLARIN XARAKTERİSTİKASI
Hesabat ilində magistratura pilləsində əyani şöbədə təhsil alan Məhəmmədli Daşqın Heydər oğlu 2014/2016-cı tədris ilində Kitabxanaçılıq-informasiya fakultəsində keçirilən «Müasir dövrdə kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq məsələləri» mövzusunda keçirilən elmi konfransda “Bakı Dövlət Universiteti kitabxanasının elektron kataloqu: yaranması və müasir vəziyyəti” mövzusu ilə çıxış etmişdir.
Hal-hazırda kafedra üzrə magistratura pilləsində əyani şöbədə I kurs – 2 nəfər,  II kursda 1 nəfər magistr təhsil alır.
12.FAKÜLTƏDƏ ELMİ VƏ ELMİ-PEDAQOJİ KADRLARIN HAZIRLAN-MASI
Kafedrada 1 dissertant, 2 doktorantımız  var.
Dissertantlar:
1.Cabbarova Aynur Xəlil qızı
Mövzu: “Müstəqillik illərində Azərbaycanda neft sənayesi üzrə kitabxana-informasiya resursları:İnkişafı və perespektivləri”(elmi rəhbər: prof. X.İ.İsmayılov)
2.Məmmədova Vəfa Malikheydər qızı
Mövzu: « Akademik mühütdə informasiya fəaliyyətinin təşkilinin metodikası və metodologiyası  (ADA universiteti kitabxana və informasiya xidməti şöbəsinin iş təcrübəsi» (elmi rəhbər: prof. X.İ.İsmayılov)
3.Səfərova Aygün Kamran qızı
Mövzu:Müasir informasiya mühütdə AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında elmi işçilərə informasiya xidmətinin vəziyyət və inkişaf modeli.
2016/2017-ci tədris ilində Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrasının “Sənəd resursları» ixtisası üzrə təhsil alan  magistrantlar, onların mövzuları və elmi rəhbərləri haqqında məlumat belədir.
1.Əhmədov Elçin Arif oğlu
“Təhlükəsizlik və inaventarizasiya texnologiyalarının müasir kitabxana mühütində tətbiqi mexanizimləri”.
2.Nağıyev Nurlan Qəzənfər oğlu
“ADA Universitetində texniki kitabişlə prosesində və məlumat informasiya sisteminin
yaradılmasında müasir problemləri”.
ll kurs əyani
1.Qasımova Rüfanə Mətləb qızı
“Baki şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana sistemlərində məlumat axtarış sisteminin yaradılması”.(Elmi rəhbər.e/n.Ş.Hüseynova)
13.DİSSERTASİYA MÜDAFİƏSİ VƏ DİSSERTASİYA  ŞURALARIN FƏALİYYƏTİ.
14. 2016-cı ildə hansı avadanlıqların alınmasına ehtiyac duyulur (adı, lınacaq avadanlıqların sayı, təxmini qiyməti, manatla)
Kafedranın müəllimlərindən Rzayeva  Zahidə Tofiq qızı t.ü.f.d dosent  vəzifəsini almış. Qardaşov Rəşad Əhmədxan oğlu isə t.ü.f.dok.adlı diplomla təltif olunmuşdur.

15.ƏSAS TƏKLIFLƏR VƏ NƏTICƏLƏR
Kafedra qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri istər ölkə, istərsə də xaricdə müvafiq informasiya mərkəzləri ilə əlaqələrin gücləndirilməsi, boloniya prosesinə uyğun olaraq kafedra fənlərinin fənlərinin metodik təminatının yaxşılaşdırılması, kafedra üzrə kadr potensialının orta yaş həddinin 50 – dən yuxarı olmasını nəzərə alıb kafedranın yeni, cavan kadrlarla təminatının yaxşılaşdırması, kafedrada mövcud olan nəzəri seminarların işinin canlandırılması və seminarlara aparıcı mütəxəssislərin cəlb edilməsi praktikasının tətbiq edilməsi, kafedra üzrə tələbə elmi-tədqiqat işlərinin səviyyəsinin qaldırılmasıdır.
Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri  kafedrası  üzrə  aparılan  elmi-tədqiqat  işlərinin nəticələri bi¬¬lavasitə kitabxanaçılıq təhsili üzrə bakalavr və magistr pilləsi üzrə tədris prosesinin tək-milləşməsinə, elmi cəhətdən yeniləşməsinə yönəlir. Digər tərəfdən, alınan ən mühüm nə¬ticələr ölkənin ən iri informasiya mərkəzlərinin müvafiq sahə üzrə fəaliyyətlərinin yax¬şılaşmasına kömək məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına tövsiyə şəklində təq¬dim olunur.
Elmi-tədqiqat işləri nəticəsində əldə edilən müddəalar belə bir qərara gəlməyə imkan ve¬rir ki, ölkə miqyasında kitabxana-informasiya fəaliyyətin kompleks inkişafını təmin etmək məq¬sə¬dilə müvafiq icra hakimiyyəti səviyyəsində biblioqrafik fəaliyyətin inkişafına dair uzun¬müddətli perspektiv planın işlənib hazırlansın.

 

Bookmark and Share
© Bakı Dövlət Universiteti